ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ได้ที่นี่
  ทะเบียนผู้ใช้ (username):     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ
งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร

งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร

 

1. มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (Manual fire alarm system)

          ดูรายละเอียดใน หัวข้อที่ 3 

 

2. มีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยอุณหภูมิความร้อน (Heat detector)

          ดูรายละเอียดใน หัวข้อที่ 3 

 

3. มีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควันไฟ (Smoke detector)

          ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (Manaual fire alarm system)  อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยอุณหภูมิความร้อน (Heat detector) และอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควันไฟ (Smoke detector) ให้เลือกใช้ตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

                    1) ตามมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท. 2002 - 49 

                    2) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อกำหนดด้านการออกแบบและมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 

4. มีทางหนีไฟ ตามมาตรฐานกฎหมายควบคุมอาคารและมาตรฐานของวสท.

          เส้นทางหนีไฟ เป็นไปตามมาตรฐานงานต่างๆ ดังนี้

                    1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ภาคที่ 3 มาตรฐานเส้นทางหนีไฟ

           2) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ

5. มีป้ายบอกทางหนีไฟ ตามมาตรฐานของวสท.

         ป้ายบอกทางหนีไฟในอาคาร เป็นไปตามมาตรฐานงานต่างๆ ดังนี้

                    1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002 – 51 ภาคที่ 3  หมวดที่ 7 ส่วนประกอบของเส้นทางหนีไฟ

                    2) ตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน วสท. 2004 – 51 ภาคที่ 3 โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

                    3) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ภาคที่ 7 เทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

                    4) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในป้ายบอกทางหนีไฟ

6. มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Portable fire extinguisher)

          เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ในอาคารให้ใช้ตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

                    1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002 – 51 ภาคที่ 5  มาตรฐานระบบดับเพลิง หมวดที่ 3 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่

                    2) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)

                    3) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ภาคที่ 7 เทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

                    4) ตามคู่มือป้องกัน – ระงับ – รับมืออัคคีภัย ของสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ (Portable fire exitinguisher)

7. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดมีตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose cabinet)

          ระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดมีตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose cabinet) ให้ใช้ตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

                    1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002 – 51 ภาคที่ 5  มาตรฐานระบบดับเพลิง หมวดที่ 6 ระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง

                    2) ตามคู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ภาคที่ 7 เทคนิคการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

                    3) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดมีตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire hose cabinet)

        

8. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler system)

          ระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler system)  ให้ใช้ตามมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

                    1) ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002 – 51 ภาคที่ 5  มาตรฐานระบบดับเพลิง หมวดที่ 7 ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

                    2) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)

9. มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัยของห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

                    1) มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท. 2002–49 มีการกำหนดรายละเอียดการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาไว้ตามตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1   ความถี่ในการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย                    2) มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51 ภาคที่ 5 หมวดที่ 10 การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ของระบบดับเพลิงได้มีการสรุปวิธีและระยะเวลาในการตรวจสอบอุปกรณ์แต่ละประเภทดังตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้      (ที่มา มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วสท.  2002–49, 2543: หน้า ช–3––5)

ตารางที่ 2  ตารางสรุปการตรวจสอบ, การทดสอบและการบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย


10. มีระบบติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เช่น โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเตอร์เนทและระบบไร้สายอื่นๆ
(ที่มา  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท. 3002–51, 2551: หน้า  229)

          การติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเตอร์เนทและระบบไร้สายอื่นๆ มีเป้าหมายหลัก คือ ทำหน้าที่เป็นระบบติดต่อสื่อสารพื้นฐานของห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการติดต่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุในกรณีฉุกเฉิน

11. มีการดูแลและระบบติดต่อสื่อสารบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

          ควรมีการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างละเอียด ดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-561-2445 ต่อ 464  โทรสาร: 02-579-9202  อีเมล: labsafe.team@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
220020
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554