สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
"กฎหมาย REACH ไม่รู้ไม่รอดแน่"
วันที่ 24 กรกฎาคม 2551 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค  [แผนที่]
 
ขอความกรุณาผู้ที่มีรายชื่อด้านล่างนี้ไปลงทะเบียนเข้าประชุมก่อนเวลา 9.00 น. โดยผู้จัดจะเปิดให้ลงทะเบียนที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น.
1 Mr.Amnuai  Termpanichdee Hazmat Logistics (Thailand) Co., Ltd.
2 Ms.Chinorot  Wnannaprasert Sourcebynet Pte, Ltd.
3 Mr.Chuangchai  Phetyoo Molex(Thailand)Ltd.,
4 Ms.Jutharat  Kajornkittiyuth Eurofins Product Service (Thailand) Co., Ltd.
5 MsOmjai  Traijak TUV SUD PSB (Thailand) Ltd
6 MrPornchai  Thanamongkolrit Siamese Tyre Co Ltd
7 MissPratoomporn  Kongprakong HANA SEMICONDUCTOR(AYT)
8 Ms.Rattana  Khambangpho Sourcebynet Pte, Ltd.
9 Ms.Ruchira  Damsri Palliser co.,Ltd.
10 Asst. QA ManagerSANAN  CHAISORN BANGKOKFOAM CO.,LTD
11 Ms.Sapasiri  Punsate BANGKOKFOAM  CO., LTD
12 Mr.Suchart  Kootiratrakarn IRC ASIA RESEARCH CO., LTD
13 Mr.Sungwean  Chomtee Kulthorn Kirby Public Company Limited.
14 Ms. Wasinee  Munkasetkit Oji Paper (Thailand) Ltd.
15 Ms.Witchuda  Kupongsak INOUE RUBBER ( THAILAND ) PCL.
16 นางสาวกนกวรรณ  วรวุฒิวิชญวงศ์ เฟอร์โร เซอร์เดค (ประเทศไทย) จำกัด
17 คุณกมลพรรณ  เลิศโกวิทย์ บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด
18 นางสาวกรกนก  เพิกนิล บริษัท คลาเรียนท์ มาสเตอร์แบทช์(ประเทศไทย) จำกัด
19 นางกฤษฎาพร  ทัดมาลัย เอวอน  คอสเมติคส์ (ประเทศไทย)  จำกัด
20 นายก่อเกียรติ  วิริยะกิจ บริษัท ก่อเกียรติอินเตอร์เทรด  จำกัด
21 นางสาวกันยา  หาญแก้ว บ.เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด
22 นางขนิษฐา  ศรีวารินทร์ ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จำกัด
23 นายคณิน  จันทรางกูร บริษัท แล็บสแกน เอเซีย จำกัด
24 นายจรัส  ทองคุปต์ อุตสาหกรรมแว่นตาไทย
25 น.ส.จริยา  เบ็ญจมภิญโญ นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
26 นางสาวจริยาวดี  มากชิต ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
27 ดร.จันทิรา  โกมาสถิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
28 นางสาวจารุณี  เตชะสิริวิชัย เฟอร์โร เซอร์เคด (ประเทศไทย) จำกัด
29 น.ส.จิตรดา  ศรีสารคาม บ.ฟูจิคูระไทยแลนด์
30 นางสาวจินดา  วาณิชวทัญญู ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
31 นางสาวจินทนา  พิทยารัฐ บริษัท รีเอเย่น เคมิเคิล อินดัสทรี จำกัด
32 นายจิรภัทร  หลงกุล บ.เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
33 นายจีรวุธ  คงงาม แพน อินโนเวชั่น
34 จีราภา  มาตรทอง TUV SUD PSB (Thailand) Ltd
35 นางสาวจุฑามาศ  ทรัพย์ประดิษฐ์ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
36 นายเจริญวงศ์  จันทร์สิริสถาพร STATS ChipPAC(Thailand)
37 นายชัยวัฒน์  วงศ์กาฬสินธุ์ เอด้า เทรด จำกัด
38 นางสาวโชติมา  นุ่มสุวรรณ บริษัท คลาเรียนท์ มาสเตอร์แบทช์(ประเทศไทย) จำกัด
39 นางสาวฐิติรัชต์  ศรีปานเงิน บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
40 นายณัฐพล  มั่นครุฑ คลับ เรซิ่น จำกัด
41 ดร.ณัฐิญา  ดียิ่ง บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด
42 นางดารณี  บุญยังมี IRPC จำกัด (มหาชน)
43 นางสาวดารา  นภาเพ็ชร์ ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง
44 นางสาวตรงใจ  แตงฉ่ำ Thai Hospital Products
45 นาย ตระการ  สำราญ แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
46 นางทรงพิณิช  ศิริวงษ์ศิลป์ อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
47 นายเทพดนัย  กลิ่นบานชื่น บริษัท เซ็นจูรี่ อินโนแอ็ค จำกัด
48 นายธนากร  ปุ่มทองเจริญ ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด
49 นายธนานันท์  ตัณฑกูล แอ๊พพลาย ดีบี อินดัสเตลียล จำกัด
50 นายธรรมนูญ  เดโชพลชัย ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น
51 นางสาวธิดาพร  สร้อยอาภรณ์ Modec Management Services Pte. Ltd.
52 นายธีระพงศ์  โทนุสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
53 นายธีระวุฒิ  เกียรติโภไคย บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด
54 นายนคร  สะสม แมทเทล กรุงเทพ จำกัด
55 นายนภินทร  สาริยาชีวะ ไอดับบลิวซีที จำกัด
56 นางสาวนฤศสัย  มหฐิติรัฐ บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม
57 น.ส.นันทวัน  อมรางกูร อีเทอนัล  เรซิ่น จำกัด
58 นาง พรสวรรค์  บุญมลิซ้อน เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
59 นายนายคมกฤช  พึ่งบุญ ณ อยุธยา   บจ. ยูนิเวอร์แซล ซิสเท็มส์
60 นายนิพนธ์  ภูมิวิจิตรชัย บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
61 นางสาวนิภาภัทร  เผือกยอด Thai Hospital Products
62 นายปฏิวัติ  อ่อนประเสริฐ คลับ เรซิ่น จำกัด
63 นายประดิษฐ์  นิลพิมาย ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
64 นายประทวน  คล้ายศรี บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
65 นายประยุทธ  อัครมงคลพร ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด
66 นายประสงค์  โตอุรวงศ์ P.P.J. Engineering Co.,Ltd
67 นายประเสริฐ  อังควินิจวงศ์ Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.
68 นายปรีชา  ลีลาวิไลลักษณ์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย/บจก. ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
69 ดร.ปวีณา  เครือนิล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
70 นางสาวปิยะฉัตร  เยี่ยมฉวี กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
71 นางสาวผุสดี  แพทย์นุเคราะห์ -
72 นายพรชัย  วิกรัยทวีพงษ์ บริษัท  วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี  จำกัด
73 นายพิพัฒน์  เผ่าสุวรรณ Saginomiya (Thailand) Co., Ltd.
74 นายพิสุทธิ์  ศรีนิธิวัฒน์ เอด้า เทรด จำกัด
75 นางสาวเพชรรัตน์  โพธิพิณย์ บ.อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด
76 นางสาวภัทรภร  วงศ์ไชยเวช บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
77 นายภาคินัย  อรุณจิตต์ ไทยซัมมิท จำกัด
78 คุณภิชยาลักษณ์  ไชยโชติ บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด
79 น.ส.มณีรัตน์  พงษ์ทอง บริษัท  วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี  จำกัด
80 นางสาวมนนัทธ์  ชีวกิดาการ Cobra International
81 น.ส.มลฤดี  วงศ์สนิท บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด
82 น.ส.มารยาท  สุขนิยม Panasonic Automotive Systems Asia Pacific (Thailand) Co.,lTd.
83 นายยุทธนา  เรืองสันติโยธิน ดีทแฮล์ม จำกัด
84 นายยุทธนา  ลิมปสายชล IRPC จำกัด (มหาชน)
85 รดาพรรณี  พรรณีรดา REACH already
86 นายรังสรรค์  กาญจนางกูรพันธุ์ บริษัท  บางกอกโซลาร์  จำกัด
87 น.ส.รัตนา  แก้วชิงดวง บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด
88 นางวนิดาพร  โรเดอ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและเทคนิค
89 นายวรพจน์  พนมพรพานิช แมทเทล กรุงเทพ จำกัด
90 วรวรรณ  ส่งสิทธิบวร Tana Netting Co., Ltd.
91 นายวัชรินทร์  ตั้งจิตวิริยะกุล ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
92 นายวัฒนพงษ์  วงศ์แสงจันทร์ เควี อิเลคทรอนิคส์ จำกัด
93 วันชัย  เจริญภัณฑ์วรกุล ซันพรีน (ประเทศไทย)
94 นางสาววัลยา  พงษ์สมบัติ ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
95 นายวิชัย  วงศ์ศิริรังษี บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
96 นางสาววิทิดา  อัศวชัยพงษ์ หจก.ซิมฮงเคมีภัณฑ์
97 นางสาววิภารัตน์  ยินดี เอสจีเอส(ประเทศไทย)จำกัด
98 วิมล  ภูมิไธสง star asia (far east) co ltd
99 นางสาววิยะดา  อัศวชัยพงษ์ หจก.ซิมฮงเคมีภัณฑ์
100 น.ส.วิราวรรณ  คมขำ โฮคูริขุ (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด
101 นายวิริยะ  โชว์ศรี บริษัท เซ็นจูรี่ อินโนแอ็ค จำกัด
102 คุณวิสิทธิ์  อากาศวิภาต บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด
103 นายวีรพล  ชวศิริกุล อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด
104 นายศิริ  เหล่าธนภัทร Esso (Thailand) PLC.
105 นางสาวศิริลักษณ์  เจริญทนัง สงวนวงษ์อุตสาหกรรม  จำกัด
106 นางศิริวรรณ  บุญประดับ ยูแทคไทย จำกัด
107 นางสาวสถิรพร  ไชยพินิจ Shin-Etsu Silicones Thailand Limited
108 สนธยา  กริชนวรักษ์ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
109 นางสนธยา  เลอมานนท์ ยูนิเวนเจอร์จำกัด(มหาชน)
110 นายสมเกียรติ  สาลีขาว บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
111 นายสมสกุล  ทองเงิน ซันพรีน (ประเทศไทย) จำกัด
112 นางสาวสาธิมน  สิงคีพงศ์ บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด
113 คุณสำอางค์  ภู่เย็น บริษัท โมเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
114 นายสิงหา  วัดน้อย บ.อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย
115 สิรินุช  ก้องเสียง star asia (far east) co ltd
116 นางสาวสุกัญญา  กิจเจริญธำรงค์ ยูแทคไทย จำกัด
117 นางสุกัญญา  ปราบโรค สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
118 นางสาวสุนิษา  แก้วพิลึก แอ๊พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด
119 นางสาวสุมาลา  เลิศพิพัฒน์สัจจา บ.บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตติ้งแอนด์โฮลดิ้ง จำกัด
120 สุเมตตา  รัตนศุภางค์ IDS Manufacturing (Thailand) Limited
121 นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ siam engineer body car ltd.
122 นายสุรพล  ลาวัณย์รัตนากุล ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด
123 นายสุรพัฒน์  พัฒนภิญญ์ บริษัท  บางกอกโซลาร์  จำกัด
124 นายสุรัตน์  เถาวัลณีย์ แอลจี อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
125 นางสุวรรณ  ปุญญะยันต์ เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
126 นายสุวัฒน์  บำรุงสกุลสวัสดิ์ เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
127 นายเสกสรร  เกษมโรจน์ตระกูล ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
128 นางสาวเสาวนิตย์  พุฒิเลอพงศ์ ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
129 นายอดิศักดิ์  นอบไทย กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
130 นายอธิพจน์  จันทร์กลิ่น Toyota Motor Thailand Co.,Ltd.
131 นายอภินัย  อรุณวงศ์ Thaisummit Ltd
132 นางสาวอมรรัตน์  เทพชา อดินพ จำกัด
133 นางอรพินท์  เนตรน้อย บ.เอี่ยมไพศาลอุตสาหกรรม จำกัด
134 นายอรรถพร  พิบูลย์มหาโชติกุล Saginomiya (Thailand) Co., Ltd.
135 นางอรวรรณ  วัฒนไตรภพ ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
136 นางสาวอรวี  บุญสมพงษ์ แพน อินโนเวชั่น
137 นางสาวอัจฉรา  ชุ่มแจ่ม บริษัท รีเอเย่น เคมิเคิล อินดัสทรี จำกัด
138 นางสาวอัมพวัน  วงษ์สุวรรณ ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จำกัด
139 นายอาคม  ลีลารุ่งฤทธิ์ บมจ.ปตท.เคมิคอล
140 นายอิสรินทร์  จุติปราโมทย์ บริษัท แล็บสแกน เอเซีย จำกัด
141 นสอิสรีย์  ตันศรีวรรัตน์ SGS (Thailand) Ltd.  
142 นส.อุนนดา  พฤฒินารากร เอส.ซี.ไอ. อีเล็คตริค แม็นนิวแฟคเชอเรอ
143 นางอุษาภรณ์  วิชญชาคร เวิลด์ปิกเม้นท์อินดัสตรี จำกัด
144 นายเอกริณทร์  เย็นวิชัย โซนี่ เทคโนโลยี่ ประเทศไทย จำกัด
 
-- ทางผู้จัดได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบทาง e-mail อีกทางหนึ่งแล้ว --
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48431622
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546