สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
“SMEs ที่อยู่รอดได้ในทศวรรษของ REACH”
วันที่ 27 พฤษภาคม 2552
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ขอความกรุณาผู้ที่มีรายชื่อด้านล่างนี้ไปลงทะเบียนเข้าประชุมก่อนเวลา 9.00 น. โดยผู้จัดจะเปิดให้ลงทะเบียนที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น.
เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์บริการไม่มีที่จอดรถ ขอท่านกรุณาอย่านำรถส่วนตัวมา ทางผู้จัดขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
1 นางกนกอร  คงเมือง IRPC
2 นายกมล  ชัยสุภากุล อันดามัน อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอสเซส จำกัด
3 นางสาวกมลลักษณ์  กิติศรีวรพันธุ์ ฮานาโน (ไทยแลนด์) จำกัด
4 นายกฤตยา  ฮวบสวรรค์ การ์กัวร์แล็บ
5 กฤษกร  ฤทธิ์เจริญ Brady Technologies (Thailand) Co.,Ltd.
6 นางสาวกฤษณา  เพ็ชรเจริญ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7 นายกฤษดา  มาสมบูรณ์ ซีบีแทค ( ประเทศไทย ) จำกัด
8 นายก่อเกียรติ  วิริยะกิจพัฒนา สำนักงานมาตรฐานสินค้า
9 นางกองแก้ว  งานขยัน ไซโมเทค(ประเทศไทย) จำกัด
10 นางสาวกันยารัตน์  โกศิริ ไทยโพลีเซ็ท จำกัด
11 นางสาวกาญจนา  ศรอินทร์ Siam knitting Products LTD
12 นายกีรติ  เลาหอยู่นาน เนอเชอร์แคร์ จำกัด
13 นางสาวกุลวลี  พจมานวิพุธ Eurogroup fat East. Ltd
14 นายเกรียงไกร  รอยวิรัตน์ King Power International Co.Ltd
15 นางเกษสุดา  ดอนเมือง ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
16 นายเกียรติชัย  พิพัฒน์ธราวงศ์ ประชาชนทั่วไป
17 นส.จงรัก  มุขพิมพ์พันธ์ บริษัท เจริญถาวรพลาสติค จำกัด
18 นางสาวจรัสรักษ์  จรัสจารุวรรณ PENLUX & CO.
19 นายจักราวุธ  อ่านเปรื่อง Thai Engineering Materials Analysis Co., Ltd.
20 นางสาวจิดาภา  ไสยสิทธิ์ บริษัท เอ็น.ซี.อาร์ รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด
21 น.สจิตติมา  รถมณี Siam Knitting Product
22 นายจิตรกร  ทองรับแก้ว ASA BOXBOARD CONTAINER Co., Ltd.
23 นางสาวจิตรลดา  อ่านเปรื่อง Thai Engineering Materials Analysis Co., Ltd.
24 นางสาวจินดา  หล่อเจริญเรือง บริษัท เอฟ. อี. ฟาร์ม่า จำกัด
25 นางสาวจิรภา  เดือนจำรูญ TSJ GROUP CO.,LTD.
26 นายจีรภัทร  เหล่าทอง บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
27 นางจูน  กังวานนวกุล บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
28 นางสาวเจตนิพิฐ  บุญปริตร โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ
29 นางสาวชนกนาถ  ตีระศิริสิน บริษัท ทอสก้ากรุ๊ป จำกัด
30 นายชยันต์  เสริมบุญสร้าง บริษัท ซีซีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
31 นางสาวชวนพิศ  ลิขิตพงษ์วิทย์ GPV Asia (Thailand) Co., Ltd
32 นายชาญเวทย์  วิไลศิริ บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
33 นายชินากร  เลิศนิมิตรกุล บริษัท ซีเอ็นเอ็น รับเบอร์ จำกัด
34 นายชิษณุพงศ์  เตชาธาราทิพย์ C&N Enterprize
35 นายชุมพล  พานทอง ยามาดะ สมบูรณ์
36 นายไชยวัฒน์  ตั้งเกริกโอฬาร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37 นางญานี  เอื้อแผ่บุญประเสริฐ บริษัท เลี่ยงฮะเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล รับเบอร์ จำกัด
38 นายฑิฆัมพร  พลพิทักษ์ บริษัท ดิ๊กอิทอัพ จำกัด
39 ณปภัทร  ตันติจริยางกูล ทีซียูเนี่ยน อโกรเทค
40 นายณรงค์  ลัคนาภิเศรษฐ์ เจริญพาณิชย์  จ.ก.
41 นายณรงค์ฤทธิ์  ทองรัตน์ ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
42 นางณัชชากรณ์  เซ่งจีน Doyo Industry Co.,Ltd.
43 นางสาวณัฎฐา  อัจฉริยพฤกษ์ เฟริส์ท กรุ๊พ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
44 นางสาวณัฏฐญา  พฤตธนานนท์ UNIDO
45 นางสาวณัฐธภรณ์  ปภาดาวรกุล Best2Health(Thailand) Co.,ltd.
46 นางสาวดวงกมล  เชาวน์ศรีหมุด กรมวิทยาศาสตร์บริการ
47 ทัดพร  วงษ์บุญมีเดช บริษัท รติกร อาร์ตแอนด์คราฟท์ จำกัด
48 นางสาวทับทิม  นวลแจ่ม พอลิเมอร์อินโนเวชั่น จำกัด
49 ทัศนีย์  พิกุล อยู่ระหว่างดำเนินการ
50 นางสาวทิพวรรณ  แสงทอง ไทยเคเค อุตสาหกรรมจำกัด
51 นางสาวทิพวรรณ  อินทนี ทีคิวซีเอสเอเซีย จำกัด
52 นายเทียนชัย  วงศ์นวภรณ์ -
53 นายธงชัย  รัตนวิจิตร บมจ ไทยฟิลาเท็กซ์
54 นายธนกฤต  หวังดำรงวงศ์ K.N.T. Enterprise Co.,Ltd
55 นางสาวธนภรณ์  แก้วสุนทร บิ๊ก เบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด
56 ธนมนตร์วันทร์  เรียงแก้ว Hospitality Co., Ltd
57 นายธนากร  ดวงสว่างเนตร บริษัท โฮมเอ๊กเซล จำกัด
58 นางสาวธมลวรรณ  เจษฎานุรักษ์ IRPC Public Company Limited
59 น.ส.ธรณัส  บุญญาศิริ    อญู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง
60 นางสาวธวัลรัตน์  ทรัพย์สุขดี เอส เอ เค อินดัสทรี แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
61 นางสาวธิราภรณ์  เครือศรี Kawasumi Laboratories(Thailand) Co.,Ltd
62 นายธีระ  กิตติทวีสิน บ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
63 นายธีระชัย  ตรัยมงคลกูล อุตสากรรมครัวเรือน
64 นายธีระพงษ์  คำภักดี บ.อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
65 ทนพ.นพดล  พันธุ์พานิช บริษัท อินโนว์ (ประเทศไทย) จำกัด
66 นายนพสิทธิ์  วิมลพุฒิศักดิ์ แพลนเน็ต  จ.ก.
67 นายนรพงศ์  วรอาคม บริษัทกระเบื้องยางสยามจำกัด
68 นางสาวนฤมล  ธนานุสนธิ์ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
69 นางสาวนฤมล  ศรีวิฑูรย์ ฟาบริเนท จำกัด
70 นางสาวนวรัตน์  จตุรโชค เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด มหาชน
71 นางสาวนาถรวี  วงศ์ภวาภัค บจก.โฟโมซ่า ออร์แกนิค เคมีคอล อินดัสตรี
72 นายนิติ  กันตนามัลลกุล แก่งคอยฟาร์ม
73 นางสาวนิติยา  จันทร์อำภากุล บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
74 นายนุรุธ  พณิชย์อำนวย ทีคิวซีเอสเอเชีย จำกัด
75 นางสาวเนตรทราย  เที่ยงธรรม อลูมิ ประเทศไทยจำกัด
76 นางสาวเนตรพิมล  ชูเมือง ยูโรกรุ๊ป ฟาร์อีสต์ ลิมิเต็ด
77 นายบุญชัย  อาทิพงศ์กุล SYRUS .CO.LTD
78 นางสาวบุญทวี  ทองเชื้อ เอส.เค.อัลฟ่า จำกัด
79 นางสาวบุญภิดา  จิรสิทธิธำรง สยามแท็ค
80 นางสาวบุษราคัม  มณีรัตน์ บริษัทไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)
81 นางบุษราภรณ์  เกษมใจ โพรเนค(ประเทศไทย)จำกัด
82 นส.ประทุมพร  คงประคอง Hana Semiconductor (AYT) Co.,Ltd.
83 นางประภัสสรา  ถาวรกุล บริษัทมานิคา-ไทย จำกัด
84 นายประวิช  อภิชิตศักดิ์ชัย บมจ.ไทยฟิลาเท็กซ์
85 นางสาวปราณี  กวินปณิธาน ห้างตาวัน
86 นางสาวปราณี  ปันทะแค Printing  Solution  Co., Ltd.
87 นางปริญญา  คมขำ บริษัท เพรสซิเดนท์ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
88 นางสาวปริศนา  เดชพันธ์ บ. แอ๊พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด
89 นางสาวปัญญาทิพย์  แสงทรัพย์ บริษัทโพรเนค(ประเทศไทย)จำกัด
90 นางสาวปิยนาถ  รวมทรัพย์ เพอร์เฟคคอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
91 น.สปิยวรรณ  น่วมนิล โมลด์เมท จำกัด
92 นางสาวผาณิต  หิตะพงศ์ บริษัท อินเตอร์เทค เทสต้ง เซอร์วิส ( ประเทศไทย) จำกัด
93 นายพรชัย  สันติเฟื่องกุล เวิลด์เทกซ์ คอมเมอร์เชียดจำกัด
94 นางสาวพรามร  ศรีปาลวิทย์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
95 นางสาวพัชนี  สุมินทนะ บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้  จำกัด
96 นางพัชรีย์  อาระหัง สยามนิตติ้งโปรดักส์ จำกัด
97 นางสาวพัทรพร  กันฑ์ชุ Wireform A.N.(Thailand) Co.,ltd
98 นางสาวพันทิวา  พรรณภักดี บริษัทโพรเนค (ประเทศไทย)จำกัด
99 นส.พิชชมาศ  นาทซิงห์ President Digital Media Co., Ltd.
100 นางสาวพิมพ์อินทร์  อ่อนน้อม Siam Knitting Products
101 นายไพรินทร์  วัชรานุเคราะห์ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
102 นายภัทร  อัจฉริยพฤกษ์ เฟริส์ท กรุ๊พ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
103 นายภัสณัฐ  ฤทธิศิรินทร์ แมกซี่แคร์  คอยท์  จำกัด
104 นางสาวภิญญา  สุวรรณฉาย สุภิญญา
105 นายภีร์มะ  ลีลาธนมงคล สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
106 นายภูดิศ  บุญญานุรักษ์ เอฟ. เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จำกัด
107 นางสาวมณฑา  ประดิษฐขำ เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
108 นางมะลิ  โชติเรืองประเสริฐ JETSADIN & CO.
109 นายมานะ  สุวะภัทรชัย บจก.ควอลิเมอร์
110 นายมาโนช  มินิ ซีมอร์ เซอร์วิส
111 นางยุพา  ฤกษ์ดี หจก.กิจวิริยะ เทรดดิ้ง
112 นายยุวพล  พลธีระ ทีคิวซีเอสเอเซีย จำกัด
113 นางสาวเยาวดี  เดชะฤทธา ที.ซี ยูเนี่ยนอะโกรเทค
114 นางสาวรณิษฐา  หวั่งหลี บริษัท สยามวู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด
115 นางรวงอรุณ  ประยูรสมบัติ Li&Fung (Thailand) Limited
116 นายรัฐ  เรืองโชติวิทย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
117 นางสาวรัตนาพร  กล้าหาญ Printing  Solution  Co., Ltd.
118 น.ส.รุ่งนภา  พรหมโลก OBJECTIF CO.,LTD
119 นายรุ่งโรจน์  ผูกพันธุ์ IRPC
120 นางสาวรุจิรัตน์  เขมวาส พีซีทีที (นวนคร)
121 นางลำเลียง  อยู่เย็น  บ. เอส.ซี. อาร์ทิสทรี จำกัด
122 นส.วชิรญา  สุดเฉลียว TEZ Industries Co.,Ltd.
123 นางสาววนิดา  อุปริพุทธิ เฟิส์ท กรุ๊พ แอพพาแรล จก.
124 นางวรรณภา  ตันยืนยงค์ กรมวิทยาศาตร์บริการ
125 นางวรรณา  สหนาวิน เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
126 นางสาววราภรณ์  จิตวานิชไพบูลย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
127 นางสาววราภรณ์  สิริโภคากร NATAPAT & CO.
128 นางสาววันดี  ลือสายวงศ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
129 นายวิชญ์  อนาวิล ไดนามิควิศวกรรม
130 นายวิเชียร  อริยภิญโญ เอฟ.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จำกัด
131 วิเทศ  เศรษฐบรรจง Nikkei Siam Aluminium Limited
132 นายวิโรจน์  สารการโกศล บ.เวิลด์เท็กซ์ คอมเมอร์เชียลจำกัด
133 นางสาวศกุนตลา  โพธิ์มณี IRPC Public Company Limited
134 นางสาวศันสนีย์  ปั้นนาค บจก.โฟโมซ่า ออร์แกนิค เคมีคอล อินดัสตรี
135 นางสาวศิริพร  สอนบุญเกิด บริษัทดีเอชเอสยามวาลา จำกัด
136 ศิริมา  เตชะภัทรพร ซี.เอ.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด
137 นางสาวศิริยา  เจี่ยมสกุล การ์กัวร์แล็ย จำกัด
138 นางสาวสกุลกานต์  นามโคตร -
139 นางสาวสกุลรัตน์  พจมานวิพุธ บริษัท โฮมเอ๊กเซล จำกัด
140 นายสนธยา  มีทรัพย์ VP Enterprise จำกัด
141 นายสมชัย  ตีระศิริสิน บริษัท ทอสก้ากรุ๊ป จำกัด
142 นายสมชาย  จันทร์นาคา บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์) จำกัด
143 นายสมชาย  ฉัตรมานะกุลกิจ บ. ซีเอสที ซัพพลายส์ จก.
144 นายสมชาย  ชะนะแรง บริษัท ยูซี เทรดดิ้ง จำกัด
145 นายสมชาย  ยิ่งสม ดีทแฮล์ม จำกัด
146 นายสมปอง  ถาวรทรัพย์ ไวเออร์ฟอร์ม เอ.เอ็น.(ไทยแลนด์)จำกัด
147 นางสมฤทัย  พัฒนะเอนก บริษัท บัสกัม จำกัด
148 นายสมศักดิ์  ธนอังกูร บิ๊กเบนซ์เฮลธ์โปรดักส์จํากัด
149 นายสมศักดิ์  ธนอังกูร บิ๊ก เบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด
150 นายสมศักดิ์  โพธิ์ดี Panda Paper Cartons Co.,Ltd.
151 น.ส.สโรชา  กลิ่นเทศ KUS-MACH INTERNATIONAL CO.,LTD
152 นายสันติ  เที่ยงธรรม คอสโมกรุ๊ป จำกัด
153 นายสิทธิพร  เริ่มตระกูล Bu Chemical Industry Co.,ltd
154 นางสิริพร  เครือมั่น บจก.โฟโมซ่า ออร์แกนิค เคมีคอล อินดัสตรี
155 น.ส.สิวินีย์  ธนะแพสย์ เมเยอร์บราวน์ เจเอสเอ็ม จำกัด
156 นางสาวสุกัญญา  ตะโกพร บ. เอส.ซี.อาร์ทิสทรี  จำกัด
157 น.ส.สุกัญญา  อินทเรืองศร นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
158 นางสาวสุขศรี  ยืนยง เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้จำกัด
159 นางสาวสุจีราภัทร  ราชนิยม พอลิเมอร์อินโนเวชั่น จำกัด
160 นายสุชาติ  แซ่เฮ้ง Royal Green Nature
161 นางสาวสุดา  มาลา บริษัท อันดามัน อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอสเซส จำกัด
162 นางสุนันท์  จินตนา VP Enterprise จำกัด
163 นางสุปรียา  สิทธิคง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
164 นางสาวสุภรพัฒน์  ชื่นชม Unipro manufacturing Co., Ltd.
165 นางสาวสุภวดี  สุยะลา การ็กัวร์แล็บ
166 นางสุภาพร  บางเหลื่อม คอสโม อินดัสตรีส์ จำกัด
167 น.ส.สุมาลี  จิตบรรจง บจก.ไทยโพลีเซ็ท
168 นางสุมาลี  ชนะชาญมงคล สถาบันความลปอดภัยในการทำงาน
169 นายสุรเชษฎ์  กุศลส่ง Pansonic AVC Networks (Thailand) Co., Ltd.
170 ว่าที่เรือตรีสุรเชษฐ  ลำเพาเลิศวิไล เพรสซิเดนท์ ดิจิตอล มีเดีย
171 นางสุรีย์พร  ทองภูเวียง บจก.โฟโมซ่า ออร์แกนิค เคมีคอล อินดัสตรี
172 นายสุวัฒน์  พ่วงแสง บจก.ควอลิเมอร์
173 นางสุวิชา  นวลฉวี วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด
174 นส.สุวิทา  ขันสาคร N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd
175 นางสุวิภา   เสริมบุญสร้าง บริษัท ซีซีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
176 สุวิมล  เชื้อชาญวงศ์ Freelance
177 น.ส.สุวิมล  ตัณฑพฤกษ์ผล Li&Fung (Thailand) Ltd.
178 นางสาวสุวิมล  เล็กสกุล สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
179 นางโสภิศ  จรัญรักษ์ บริษัท บัสกัม จำกัด
180 นางสาวหทัยรัตน์  สันธุวราวรรณ ซีบีแทค ( ประเทศไทย) จำกัด
181 นางสาว อนงค์  ดวงพิมพ์ พีซีทีที (โรจนะ อยุธยา)
182 นางสาวอนัญญา  บุณยสมิต โปรตอน อินเตอร์เนชั่นแนล
183 นางสาวอนัญญา  วงศ์รัตนกาญจน์ Printing  Solution  Co., Ltd.
184 นางอนุรักษ์  พฤตินันท์พร เอ็น.วี.แรร์วู๊ด โปรดักส์
185 นายอนุสรณ์  วัลย์มาลี ที.ยู.ซี.อีลาสติค จำกัด
186 นายอภินันท์  มวยทองดี Nippon Kinzoku(Thailand) Co.,Ltd.
187 นางสาวอมรรัตน์  เหล่าบุญสุข บริษัท พี.เอส.กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
188 นางสาวอรุณรัศมิ์  ศรีนาคา ครูเซล ( ประเทศไทย )
189 น.ส.อังคณา  เตชะเจริญวัฒนะ OBJECTIF CO., LTD
190 นางสาวอัจฉรียา  ตีระศิริสิน บริษัท ทอสก้ากรุ๊ป จำกัด
191 นางสาวอัญชลี  ศักดิ์เกิด UNIPRO MANUFACTURING
192 น.สอัญชะสา  คงหิรัญ สยามนิตติ้งโปรดักส์ จำกัด
193 นางสาวอารี  หล่อประพันธ์ หจก.กิจวิริยะ เทรดดิ้ง
194 นายอำนวยพร  รัตนพันธุ์ โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด
195 นางสาวอีฟ  หอมชื่น สำนักบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ
196 นางสาวอุทุมพร  เวทยสุขุม Printing  Solution  Co., Ltd.
197 นางอุษา  อินทกุล แมส เมดิคอล แอดวานซ์ เซอร์วิส
198 นายเอกชัย  แก้วจันทร์ สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)จำกัด
 
-- ทางผู้จัดได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบทาง e-mail อีกทางหนึ่งแล้ว --
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43250930
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546