สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
 
          Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) เป็นการสร้างโมเดลทางทฤษฎีเพื่อใช้ในการทำนายคุณสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ และคุณสมบัติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโมเลกุล บางครั้งเรียกว่า in silico หรือ Computational Toxicity ซึ่งเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ เป็นการคำนวณเพื่อหาความสัมพันธ์ทางโครงสร้างทางเคมีของสารที่มีต่อคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ โดยใช้ข้อมูลจาก QSAR ร่วมกับข้อมูลจากการทดสอบชนิดอื่น เพื่อลดปริมาณการใช้สัตว์ทดลองและค่าใช้จ่าย แต่ไม่ได้หมายความว่า QSAR จะถูกต้องเสมอไป ต้องใช้ข้อมูลจากระเบียบวิธีอื่นๆ หรือจากการทดลอง ถ้ามีมาประกอบกัน
 
ข้อกำหนดของ QSAR ภายใต้ระเบียบ REACH
1. ผลของ QSAR จะถูกยอมรับก็ต่อเมื่อ
-
โมเดลได้ถูก validate
-
ได้พิสูจน์โมเดลอย่างเหมาะสมและมีข้อเท็จจริงในการนำไปใช้ที่ยอมรับได้ เรียกว่า “fit for purpose” concept
2. ข้อมูล QSAR อาจช่วยสนับสนุนการจัดกลุ่มของสารเคมีออกเป็นประเภท และช่วยลดปริมาณสัตว์ที่ใช้ทดลอง
3. การทดสอบสารเคมีในสัตว์ทดลองก็จะถูกใช้เป็นมาตรการขั้นสุดท้าย
 
ที่มา :
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800471
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546