สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
 
          บริการจัดทำและแปลเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
 
 
          เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 
          ปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกได้นำระบบการจำแนกความเป็นอันตรายและฉลากสารเคมีที่เรียกว่า GHS มาประกาศใช้ในประเทศหรือกลุ่มประเทศของตนมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งประเทศไทยเองก็ได้มีการออกประกาศกระทรวงของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ให้ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์สารเคมีต้องตามระบบ GHS ซึ่งประกอบด้วยการจำแนกความเป็นอันตราย การจัดฉลาก และเอกสาร SDS และส่งมอบ SDS ไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไปด้วย โดยเริ่มมีผลบังคับใช้กับสารเดี่ยวไปแล้ว ส่วนสารผสมจะเริ่มบังคับใช้ราวเดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป หน่วยปฏิบัติการวิจัยหลักการจัดการสารเคมี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้บริการจัดทำเอกสาร SDS และฉลากตามระบบ GHS แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำได้
  1. อัตราค่าบริการ (SDS Authoring Price Structure)
           รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 02 218 4250-1 อีเมล chemtrack@gmail.com
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293140
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546