สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
 
          Safety Data Sheet (SDS) หรือในบางครั้งเรียกว่า Material Safety Data Sheet (MSDS) นั้น หมายถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 
          ในปัจจุบันตามประกาศของสหประชาชาติ เรื่อง ระบบการจำแนกและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) กำหนดให้ใช้ SDS เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลสารเคมีนอกเหนือจากบนฉลาก และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นระบบเดียวกัน จึงกำหนดให้เรียกว่า Safety Data Sheet (SDS) พร้อมกับได้กำหนดรูปแบบและข้อมูลใน SDS ไว้ 16 หัวข้อ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจำหน่าย (Identification of the substance/preparation and of the Company/undertake)
 2. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (Hazards Identification)
 3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)
 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
 5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)
 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental Release Measures)
 7. ข้อปฏิบัติในการใช้และการเก็บรักษา (Handling and Storage)
 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)
 9. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties)
 10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)
 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)
 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์ (Ecological Information)
 13. มาตรการการกำจัด (Disposal Considerations)
 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (Transport Information)
 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)
 16. ข้อมูลอื่น (Other Information)
ดูรายละิเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ที่ [เอกสารข้อมูลความปลอดภัย หรือ SDS คืออะไร]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293195
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546