อบรม - การจัดทำเอกสาร SDS (Safety Data Sheet) รอบที่ 3 ปี2563

วันที่: 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:00 - 16:00 น.

ค่าลงทะเบียนต่อคน: 5,500.00 บาท

หลักสูตร : การจัดทำเอกสาร SDS (Safety Data Sheet) – SDS Authoring –

ระยะเวลา: บรรยายและฝึกปฏิบัติรวม 12 ชั่วโมง (2 วัน)

ตารางอบรม :   รอบที่ 3 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563                       

ค่าลงทะเบียนต่อท่าน : 5,500 บาท  ** กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

วัตถุประสงค์ :   

 • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบ GHS และสามารถจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS ได้
 • เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกันของข้อมูลใน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ได้
 • เพื่อให้สามารถจัดทำ SDS ได้อย่างถูกต้องตามระบบ GHS

เหมาะสำหรับ: ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ส่งออก สารเคมี ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีสารเคมี ซึ่งต้องจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

เนื้อหาการอบรม:

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
  • ความเป็นมา
  • องค์ประกอบของระบบ GHS
  • เอกสารอ้างอิง GHS
 • การจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี – Chemical hazards classification –
  • ประเภทความเป็นอันตราย
  • การจำแนกความเป็นอันตรายและฉลากของสารเคมีตามระบบ GHS
 • การจัดทำ SDS
  • SDS คืออะไร มีลักษณะอย่างไร
  • แหล่งสืบค้นข้อมูล
 • ฝึกปฏิบัติการจัดทำ SDS


Course: SDS (Safety Data Sheet) Authoring

Duration: 12 hours of lecture and practice (2 days)

Training Schedule: Round 3, 26-27 November 2020

Registration fee per person: 5,500 baht ** Please pay the registration fee by November 20, 2020.

Place: Center of Excellence on Hazardous Substance Management, Lecturer Room, 9th floor, Chulalongkorn Research Building.

Objective:

 • To enhance understanding of the GHS and to be able to classify the hazards of chemicals according to the GHS.
 • To be able to check the accuracy of data in Safety Data Sheets (SDS).
 • To be able to create SDS correctly according to GHS.

Suitable for: manufacturers, importers, distributors or exporters of chemicals, mixtures or products containing chemicals who must provide safety data sheets (SDS) to their customers.

Training content:

 • Introduction to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)
 • Background
 • Components of the GHS system
 • GHS reference documents
 • Hazardous chemical classification - Chemical hazards classification -
 • Hazard Classes
 • Hazard classification and chemical label according to GHS
 • SDS authoring
 • What is SDS? What does it look like?
 • Information sources
 • Practice in SDS authoring