อบรมออนไลน์ - การจัดทำเอกสาร SDS (Safety Data Sheet) รอบที่ 2 ปี 2564

วันที่: 23 - 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30 - 16:00 น.

ค่าลงทะเบียนต่อคน: 4,900.00 บาท

การอบรมออนไลน์ เรื่อง  “การจัดทำเอกสาร SDS”

โดย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยหลักการจัดการสารเคมี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ค่าลงทะเบียนต่อท่าน : 4,900 บาท  ** กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

วัตถุประสงค์ :   

 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบ GHS และสามารถจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS ได้
 2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกันของข้อมูลใน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ได้
 3. เพื่อให้สามารถจัดทำ SDS ได้อย่างถูกต้องตามระบบ GHS

เนื้อหาการอบรม :

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)

 • ความเป็นมา
 • องค์ประกอบของระบบ GHS
 • เอกสารอ้างอิง GHS

2. การจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี – Chemical hazards classification –

 • ประเภทความเป็นอันตราย
 • การจำแนกความเป็นอันตรายและฉลากของสารเคมีตามระบบ GHS

3. การจัดทำ SDS

 • SDS คืออะไร มีลักษณะอย่างไร
 • แหล่งสืบค้นข้อมูล

4. ฝึกปฏิบัติการจัดทำ SDS

คณะวิทยากร :

 • ดร. ขวัญนภัส สรโชติ          ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์     ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชนัญญา เพิ่มชาติ               ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วลัยพร มุขสุวรรณ               ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการจัดอบรม :  ระยะเวลาที่เปิดให้เข้าเรียน/อบรม 5 วัน ดังนี้

รุ่นที่ 2: วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการอบรม 

วันเดือนปี

กิจกรรม

วันที่ 1 – 2

1. ศึกษาคลิปอบรมตามหัวข้อ

23 – 24 ส.ค.
1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GHS
1.2 การจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี2. ทำแบบฝึกหัดการจำแนกความเป็นอันตรายสารเดี่ยว และสารผสม
            - กำหนดส่งผ่านระบบภายใน 24.00 น. ของวันที่ 2

วันที่ 3
25 ส.ค.

เปิดให้ดูคลิปเฉลยแบบฝึกหัดการจำแนกความเป็นอันตรายสารเดี่ยว และสารผสม

วันที่ 4

1. ศึกษาคลิปตามหัวข้อ

26 ส.ค.1.1 ทำความรู้จัก Safety Data sheet (SDS)            - ทำแบบฝึกหัดการวิเคราะห์เอกสาร SDS
            - กำหนดส่งผ่านระบบภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4

วันที่ 5 

เวลา 13.00 – 16.00 น.

27 ส.ค.อบรมออนไลน์ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting) เพื่อสรุปเนื้อหาโดยรวม เฉลยแบบฝึกหัด แลกเปลี่ยน และสอบถามข้อสงสัย
***(ต้องเข้าทุกคน)***


เกณฑ์ประเมิน :

 • ผู้เข้าอบรมต้องส่งแบบฝึกหัดครบถ้วน
 • ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมเฉลยแบบฝึกหัด/แลกเปลี่ยน/สอบถาม ผ่านระบบประชุมออนไลน์

*** ผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์ประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ “การจัดทำเอกสาร SDS” จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***


ONLINE Course: SDS (Safety Data Sheet) Authoring

Center of Excellence on Hazardous Substances Management.

Registration fee per person: 4,900 baht ** Please pay the registration fee by August 16, 2021.

Objective:

1. To enhance understanding of the GHS and to be able to classify the hazards of chemicals according to the GHS.

2. To be able to examine the accuracy of data in Safety Data Sheets (SDS).

3. To be able to create SDS correctly according to GHS.

Suitable for: 

manufacturers, importers, distributors or exporters of chemicals, mixtures or products containing chemicals who must provide safety data sheets (SDS) to their customers.

Training content:

1. Introduction to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

 • Background
 • Components of the GHS system
 • GHS reference documents

2. Hazardous chemical classification

 • Chemical hazards classification
 • Hazard Classes Hazard classification and chemical label according to GHS

3. SDS authoring

 • What is SDS?
 • What does it look like?
 • Information sources

4. Practice in SDS authoring

Lecturer Team:

Kwannapat Sorachoti, Ph.D.,  Center for Safety, Health and Environment of Chulalongkorn University.

Jutamas Suppradid, Center for Safety, Health and Environment of Chulalongkorn University.

Chanunya Permchati, Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

Walaiporn Mooksuwan, Center of excellence on Hazardous Substance Management.

Training Schedule: Three rounds of training are offered, i.e.

            Round 2: during Aug 23 – 27, 2021

Agenda: 

Date
Activity
Day 1 – 2
1. Learning from clip on following subjects
Aug 23 – 24

1.1 Introduction to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)
1.2 Hazardous chemical classification

2. Doing exercise on hazard classification of substance and mixture.
    Deadline for online submitting is 12 PM on DAY 2
DAY 3
Aug 25
Study clip on solution of exercise on hazard classification.
DAY 4
1. Learning from clip on following subjects
Aug 26

1.1 Knowing of Safety Data sheet (SDS)

2 Doing exercise on SDS analysis.
Deadline for online submitting is 12 PM on DAY 4
DAY 5 
TIME 1PM – 4PM
Aug 27

Online training via online meeting tool (ZOOM Meeting) to conclude what we have learned, solve the exercise, questions and answers. ***(MUST  ATTEND)***

Evaluation criteria: 

 • Training attendee must submit all excercises.
 • Training attendee must participate online meeting scheduled on DAY 5.

*** Attendees who pass the evaluation criteria will receive a certificate showing that they have completed an online training course. "SDS Authorisation" from the Center of Excellence on Hazardous Substances Management. ***