สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารเคมีทางการเกษตร

อยากทราบ  Hafe life พร้อมทั้งค่ามาตรฐานดินและค่ามาตรฐานน้ำ พารามิเตอร์ดังนี้  พาราควอต ไกลโฟเสต  อาทราซีน และ 2,4-ดี

โดย:  ภัทรานิษฐ์   [24 มิ.ย. 2551 17:28]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/สารเคมีทางการเกษตร
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ตอบ เฉพาะ  เรื่อง  Half - Life    
เลือก Key Word    “ Paraquat  Half-Life “  แล้วใช้  Google  Search  ( The  Web )  
เลือก Key Word    “ Glyphosate  Half-Life “  แล้วใช้  Google  Search  ( The  Web )  
เลือก Key Word    “ Atrazine  Half-Life “  แล้วใช้  Google  Search  ( The  Web )  
เลือก Key Word    “ 2,4-D  Half-Life “  แล้วใช้  Google  Search  ( The  Web )

โดย:  นักเคมึ  [24 มิ.ย. 2551 20:44]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :3

ค่ามาตรฐานดิน และน้ำ สำหรับใช้ในทางเกษตรไม่ได้มีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดของดินแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตามในทางเกษตรมีมาตรฐานสำหรับในผลิตภัณฑ์อาหาร จึงใช้มาตรฐานในผลิตภัณฑ์อาหารทั้งของไทย และสากล มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการดิน แต่ไม่ได้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานของดิน และน้ำสำหรับการเกษตร

โดย:  รศ. ดร.อรพิน เกิดชูชื่น  [26 มิ.ย. 2551 10:19]
ข้อคิดเห็นที่ 2:5

http://www.iupac.org/publications/pac/2003/pdf/7508x1123.pdf        
มีเกณฑ์ ของ หลาย ประเทศ    ครอบคลุม  ค่าความเข้มข้น  ของ  Pesticides  ใน  Drinking  Water  ;  Irrigation  Water  -  Livestock  Water  -  Fresh  Water  -  Marine  Water

โดย:  นักเคมี  [9 ก.ค. 2551 19:07]
ข้อคิดเห็นที่ 3:6

http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC35042        ( Atrazine )        
http://pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33440        ( 2,4-D )        
http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33138        ( Glyphosate )        
http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33358        ( Paraquat dichloride )        

ไปพบจาก เว็บ www.pesticideinfo.org  ซึ่งมีข้อมูล Pesticide ในหลายแง่มุม    แต่เข้าถึงรายละเอียดยาก  ค้นหาผ่าน Google  ง่ายกว่า        
ตัวอย่าง  ค้นหาผ่าน Google  โดย Key Word  “ Atrazine  Pesticideinfo “  - - >  Search  ( The Web )  
เลือกหาหัวข้อที่ชื่อ  Atrazine - toxicity, ecological toxicity and regulatory information และ มีชื่อเว็บ www.pesticideinfo.org        ( มักขึ้นเป็นอันดับแรกของผลการค้นหา )

โดย:  นักเคมี  [12 ก.ค. 2551 18:24]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้