สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
PICs (อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ)
   ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ลำดับ ชื่อสาร หมวด CAS No.
1 2,4,5-T and its salts and esters Pesticide 93-76-5
2 Alachlor Pesticide 15972-60-8
3 Aldicarb Pesticide 116-06-3
4 Aldrin Pesticide 309-00-2
5 Azinphos-methyl Pesticide 86-50-0
6 Binapacryl Pesticide 485-31-4
7 Captafol Pesticide 2425-06-1
8 Chlordane Pesticide 57-74-9
9 Chlordimeform Pesticide 6164-98-3
10 Chlorobenzilate Pesticide 510-15-6
11 DDT Pesticide 50-29-3
12 Dieldrin Pesticide 60-57-1
13 Dinitro-ortho-cresol (DNOC) and its salts (such as ammonium salt, potassium salt and sodium salt) Pesticide 534-52-1
2980-64-5
5787-96-2
2312-76-7
14 Dinoseb and its salts and esters Pesticide 88-85-7
15 EDB (1,2-dibromoethane) Pesticide 106-93-4
16 Endosulfan Pesticide 115-29-7
17 Ethylene dichloride Pesticide 107-06-2
18 Ethylene oxide Pesticide 75-21-8
19 Fluoroacetamide Pesticide 640-19-7
20 HCH (mixed isomers) Pesticide 608-73-1
21 Heptachlor Pesticide 76-44-8
22 Hexachlorobenzene Pesticide 118-74-1
23 Lindane (gamma-HCH) Pesticide 58-89-9
24 Mercury compounds, including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds Pesticide  
25 Monocrotophos Pesticide 6923-22-4
26 Parathion Pesticide 56-38-2
27 Pentachlorophenol and its salts and esters Pesticide 87-86-5
28 Toxaphene (Camphechlor) Pesticide 8001-35-2
29 Tributyl tin compounds Pesticide 1461-22-9
1983-10-4
2155-70-6
24124-25-2
4342-36-3
56-35-9
85409-17-2
30 Dustable powder formulations containing a combination of benomyl at or above 7%, carbofuran at or above 10% and thiram at or above 15% Severely hazardous pesticide formulation 137-26-8
1563-66-2
17804-35-2
31 Methamidophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l) Severely hazardous pesticide formulation 10265-92-6
32 Methyl-parathion (Emulsifiable concentrates (EC) at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active ingredient) Severely hazardous pesticide formulation 298-00-0
33 Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/l) Severely hazardous pesticide formulation 13171-21-6
23783-98-4
297-99-4
34 Actinolite asbestos Industrial 77536-66-4
35 Anthophyllite Industrial 17068-78-9
77536-67-5
36 Amosite asbestos Industrial 12172-73-5
37 Crocidolite Industrial 12001-28-4
38 Tremolite Industrial 77536-68-6
39 Commercial octabromodiphenyl ether (including Hexabromodiphenyl ether and Heptabromodiphenyl ether) Industrial 36483-60-0
68928-80-3
32536-52-0
63936-56-1
1163-19-5
40 Commercial pentabromodiphenyl ether (including tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether) Industrial 49690-94-0
40088-47-9
32534-81-9
36483-60-0
68928-80-3
41 Perfluorooctane sulfonic acid, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides and perfluorooctane sulfonyls Industrial 1691-99-2
1763-23-1
24448-09-7
251099-16-8
2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
307-35-7
31506-32-8
4151-50-2
56773-42-3
70225-14-8
42 Polybrominated Biphenyls (PBBs) Industrial 2052-07-5
2113-57-7
92-66-0
92-86-4
59080-40-9
67774-32-7
61288-13-9
59536-65-1
40088-45-7
13654-09-6
27858-07-7
36355-01-8
43 Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Industrial 1336-36-3
44 Polychlorinated Terphenyls (PCTs) Industrial 61788-33-8
45 Tetraethyl lead Industrial 78-00-2
46 Tetramethyl lead Industrial 75-74-1
47 Tris(2,3 dibromopropyl)phosphate Industrial 126-72-7