สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
POPs (อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ)
   ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ลำดับ ชื่อสาร CAS No.
1 Aldrin 309-00-2
2 Alpha hexachlorocyclohexane 319-84-6
3 Beta hexachlorocyclohexane 319-85-7
4 Chlordane 57-74-9
5 Chlordecone 143-50-0 
6 Dieldrin 60-57-1
7 Endrin 72-20-8
8 Heptachlor 76-44-8
9 Hexabromobiphenyl 36355-01-8 
10 Hexabromocyclododecane (HBCD)  25637-99-4
3194-55-6
11 Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether 68631-49-2
207122-15-4
446255-22-7
207122-16-5
12 Hexachlorobenzene (HCB) 118-74-1
13 Lindane 58-89-9
14 Mirex 2385-85-5
15 Pentachlorobenzene 608-93-5
16 Polychlorinated biphenyls (PCB) 1336-36-3
17 Technical endosulfan and its related isomers 115-29-7
959-98-8
33213-65-9
18 Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether 5436-43-1
60348-60-9
19 Toxaphene 8001-35-2
20 Hexachlorobutadiene 87-68-3
21 Pentachlorophenol and its salts and esters  
22 Polychlorinated naphthalenes