สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ
   ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ช่องทางติดต่อ: กองวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร.02 5907771-3 โทรสาร 02 590 7772
หน้าที่:  
ลำดับตามประกาศ ชื่อสาร ชื่อทางเคมี เงื่อนไข
1 อาเซทอร์ฟีน (acetorphine) (5R,6R,7R,14R)-4,5-epoxy-6,14-etheno-7-((R)-2-hydroxypentan-2-yl)-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-yl acetate  
2 อาเซติล-อัลฟา-เมทิลเฟนทานิล (acetyl-alpha-methylfentanyl) N-phenyl-N-(1-(1-phenylpropan-2-yl) piperidin-4-yl)acetamide  
3 อาเซทิลเฟนทานิล (acetylfentanyl) N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide  
4 เอเอช–7921 (AH-7921) 3,4-dichloro-N-{[1-(dimethylamino) cyclohexyl]methyl}benzamide  
5 อัลฟา-เมทิลเฟนทานิล (alpha-methylfentanyl) N-phenyl-N-(1-(1-phenylpropan-2- yl)piperidin-4-yl)propanamide  
6 อัลฟา-เมทิลไทโอเฟนทานิล (alpha-methylthiofentanyl) N-phenyl-N-(1-(1-(thiophen-2-yl) propan-2-yl)piperidin-4-yl) propanamide  
7 อัลฟา-ไพโรลิดิโนวาเลโรฟีโนน (alpha-pyrrolidinovalerophenone หรือ a-PVP) 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl) pentan-1-one  
8 แอมเฟตามีน (amphetamine หรือ amfetamine) 1-phenylpropan-2-amine  
9 เบนซิลพิเพอราซีน (benzylpiperazine หรือ N-benzylpiperazine หรือ BZP) 1-benzylpiperazine  
10 เบต้า-ไฮดรอกซี-3-เมทิลเฟนทานิล (beta-hydroxy-3-methylfentanyl) N-(1-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-3- methylpiperidin-4-yl)-N- phenylpropanamide  
11 เบต้า-ไฮดรอกซีเฟนทานิล (beta-hydroxyfentanyl) N-(1-(2-hydroxy-2- phenylethyl)piperidin-4-yl)-N- phenylpropanamide  
12 25บี-เอ็นบอม (25B-NBOMe) 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N- [(2-methoxyphenyl)methyl] ethanamine  
13 บิวทิโลน (butylone) 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-one  
14 2 ซีบี (2CB) 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine  
15 2 ซีดี (2CD) 2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)ethanamine  
16 คลอร์อีเฟดรีน (chlorephedrine) (1R,2S)-1-chloro-N-methyl-1-phenylpropan-2-amine  
17 คลอร์ซูโดอีเฟดรีน (chlorpseudoephedrine) (1S,2S)-1-chloro-N-methyl-1- phenylpropan-2-amine  
18 25ซี-เอ็นบอม (25C-NBOMe) 2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N- [(2-methoxyphenyl)methyl] ethanamine  
19 เดโซมอร์ฟีน (desomorphine) (5S)-4,5-epoxy-17-methylmorphinan-3-ol  
20 เดกซ์แอมเฟตามีน (dexamphetamine หรือ dexamfetamine) (S)-1-phenylpropan-2-amine  
21 ไดไฮโดรเอทอร์ฟีน (dihydroetorphine) (5R,6R,7R,14S)-4,5-epoxy-6,14-ethano-7-((R)-2-hydroxypentan-2-yl)-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol  
22 2,5-ไดเมทอกซี-4-เอทิลแอมเฟตามีน (2,5-dimethoxy-4-ethyl amphetamine หรือ DOET) 1-(4-ethyl-2,5- dimethoxyphenyl)propan-2-amine  
23 ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน (dimethoxyamphetamine หรือ 2,5-dimethoxyamphetamine หรือ DMA) 1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-2- amine  
24 ไดเมทอกซีโบรโมแอมเฟตามีน (dimethoxybromoamphetamine หรือ brolamfetamine หรือ DOB) 1-(4-bromo-2,5- dimethoxyphenyl)propan-2-amine  
25 ไดเมทิลแอมเฟตามีน (dimethylamphetamine) N,N-dimethyl-1-phenylpropan-2- amine  
26 เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือ เอ็มดีอี (N-ethyl  MDA หรือ MDE) 1-([1,3]benzodioxol-5-yl)-N- ethylpropan-2-amine  
27 เอทอร์ฟีน (etorphine) (5R,6R,7R,14R)-4,5-epoxy-6,14-etheno-7-((R)-2-hydroxypentan-2-yl)-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol  
28 เฮโรอีน (heroin หรือ diacetylmorphine) (5R,6S)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17- methylmorphinan-3,6-diol diacetate  
29 เอ็น ไฮดรอกซี เอ็มดีเอ หรือ เอ็น-โอเอช เอ็มดีเอ (N-hydroxy MDA หรือ N-OH MDA) 1-([1,3]benzodioxol-5-yl)-N- hydroxypropan-2-amine  
30 25ไอ–เอ็นบอม (25I-NBOMe) 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N- [(2-methoxyphenyl)methyl] ethanamine  
31 เคโทเบมิโดน (ketobemidone) 1-(4-(3-hydroxyphenyl)-1- methylpiperidin-4-yl)propan-1-one  
32 เลแวมเฟตามีน (levamphetamine หรือ levamfetamine) (R)-1-phenylpropan-2-amine  
33 เลโวเมทแอมเฟตามีน (levomethamphetamine หรือ levometamfetamine) (R)-N-methyl-1-phenylpropan-2- amine  
34 เดกซ์โตรไลเซอร์ไยด์ ((+)-lysergide) หรือ แอลเอสดี (LSD) หรือแอลเอสดี-25 (LSD 25) (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl- 4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg] quinoline-9-carboxamide  
35 เมโคลควาโลน (mecloqualone) 3-(2-chlorophenyl)-2-methyl-3H- quinazolin-4-one  
36 เมฟีโดรน (mephedrone) 2-(methylamino)-1-p-tolylpropan-1-one  
37 เมทา–คลอโรฟีนิลพิเพอราซีน (meta-chlorophenylpiperazine หรือ mCPP) 1-(3-chlorophenyl)piperazine  
38 เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine หรือ metamfetamine) (S)-N-methyl-1-phenylpropan-2- amine  
39 เมทาควาโลน (methaqualone) 2-methyl-3-(2-methylphenyl)-3H- quinazolin-4-one  
40 5-เมทอกซี-3,4 เมทิลลีนไดออกซี แอมเฟตามีน (5-methoxy-3,4-methylenedioxy amphetamine หรือ 5-methoxy-3,4- methylenedioxyamfetamine หรือ MMDA) 1-(7-methoxy-[1,3]benzodioxol-5- yl)propan-2-amine  
41 เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (methylenedioxyamphetamine หรือ tenamfetamine หรือ MDA) 1-([1,3]benzodioxol-5-yl)propan-2- amine  
42 3,4-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3,4-methylenedioxymethamphetamine หรือ methylenedioxymetamfetamine หรือ ecstasy หรือ MDMA) 1-([1,3]benzodioxol-5-yl)-N- methylpropan-2-amine  
43 เมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน (methylenedioxypyrovalerone หรือ MDPV) 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2- (pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one  
44 4-เมทิลเอทคาทิโนน (4-methylethcathinone หรือ 4-MEC) 2-(ethylamino)-1-p-tolylpropan-1- one  
45 3-เมทิลเฟนทานิล (3-methylfentanyl) N-(3-methyl-1-(2- phenylethyl)piperidin-4-yl)-N- phenylpropanamide  
46 เมทิโลน (methylone) 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2- (methylamino)propan-1-one  
47 3-เมทิลไทโอเฟนทานลิ (3-methylthiofentanyl) N-(3-methyl-1-(2-thiophen-2- ylethyl)piperidin-4-yl)-N- phenylpropanamide  
48 เอ็มพีพีพี (MPPP) 1-methyl-4-phenylpiperidin-4-yl propanoate  
49 เอ็มที-45 (MT-45) 1-cyclohexyl-4-(1,2- diphenylethyl) piperazine  
50 4-เอ็มทีเอ (4-MTA) 1-(4-(methylthio)phenyl) propan-2- amine