สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ
   ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ช่องทางติดต่อ: กองวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร.02 5907771-3 โทรสาร 02 590 7772
ลำดับตามประกาศ ชื่อสาร เงื่อนไข
1 อาเซทอร์ฟีน ( Acetorphine )  
2 อาเซติล-อัลฟา-เมทิลเฟนทานิล ( Acetyl- alpha- methylfentanyl )  
3 อัลฟา-เมทิลเฟนทาพิล ( Alpha- methylfentanyl )  
4 อัลฟา-เมทิลไทโอเฟนทานิล ( Alpha- methylthiofentanyl )  
5 แอมเฟตามีน  (Amphetamine)  
6 เบต้า-ไฮดรอกซี-๓-เมทิลเฟนทานิล ( Beta- hydroxy-3- methylfentanyl )  
7 เบต้า-ไฮดรอกซีเฟนทานิล (Beta-hydroxyfentanyl)  
8 เดโซมอร์ฟีน Desomorphine  
9 เดกซ์แอมเฟตามีน (Dexamphetamine)  
10 2,5 ไดเมทอกซี-4-เอทิลแอมเฟตามีน (2,5- dimethoxy-4- ethylamphetamine,DOET)  
11 ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน (Dimethoxyamphetamine, DMA)  
12 ไดเมทอกซีโบรโมแอมเฟตามีน(Dimethoxybromoamphetamine,DOB)  
13 เอทอร์ฟีน (Etorphine)  
14 เฮโรอีน (Heroin)  
15 เคโทเบมิโดน (Ketobemidone)  
16 เลแวมเฟตามีน (Levamphetamine)  
17 เลโวเมทแอมเฟตามีน (Levomethamphetamine)  
18 เดกซ์โตรไลเซอร์ไยด์ ((+)-Lysergide) หรือ แอลเอสดี (LSD) หรือ แอลเอสดี-25 (LSD 25)  
19 เมโคลควาโลน (Mecloqualone)  
20 เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine)  
21 เมทาควาโลน (Methaqualone)  
22 5-เมทอกซี-3,4 เมทิลลีนไดออกซี แอมเฟตามีน (5-methoxy-3,4-methylenedioxy amphetamine, MMDA)  
23 เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (Methylenedioxyamphetamine, MDA)  
24 3,4-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3,4-methylene dioxymethamphetamine,MDMA)  
25 3-เมทิลเฟนทานิล (3-methylfentanyl)  
26 3-เมทิลไทโอเฟนทานิล (3-methylthiofentanyl)  
27 เอมพีพีพี (MPPP)  
28 พารา-ฟลูโอโรเฟนทานิล (Para-fluorofentanyl)  
29 พาราเมทอกซีแอมเฟตามีน (Paramethoxyamphetamine,PMA)  
30 พีอีพีเอพี (PEPAP)  
31 ไทโอเฟนทานิล (Thiofentanyl)  
32 ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน (Trimethoxyamphetamine,TMA)  
33 เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือ เอ็มดีอี (N-ethyl MDA ชื่อทางเคมี MDE)  
34 เอ็น ไฮดรอกซีเอ็มดีเอ ชื่อทางเคมี เอ็น-โอเอช  เอ็มดีเอ (N-hydroxy MDA ชื่อทางเคมี N-OH MDA)  
35 เอสทีพี (STP) ชื่อทางเคมี ดีโอเอ็ม (DOM)  
36 2 ซีบี (2CB)  
37 2 ซีดี (2CD)  
38 ไดไฮโดรเอทอร์ฟิน (Dihydroetorphine)  
39 4 เอ็มทีเอ (4-MTA)  
40 ไดเมทิลแอมเฟตามีน (Dimethylamphetamine) ยกเว้นไอโซเมอร์อื่นของ ไดเมทิลแอมเฟตามีน (Dimethylamphetamine) ที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
41 เบนซิลพิเพอราซีน (Benzylpiperazine หรือ N-benzylpiperazine หรือ BZP)  
42 ไทรฟลูออโรเมทิลฟีนิลพิเพอราซีน (Trifluoromethylphenylpiperazine หรือ 3-Trifluoromethylphenylpiperazine หรือ TFMPP  
43 เมฟีโดรน (Mephedrone)  
44 เมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน (Methylenedioxypyrovalerone หรือ MDPV)  
45 เมทิโลน (Methylone)  
46 พาราเมทอกซีเมทแอมเฟตามีน (Paramethoxymethamphetamine หรือ PMMA)  
47 เมทา-คลอโรฟีนิลพิเพอราซีน (meta-Chlorophenylpiperazine หรือ mCPP)