สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์
   ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ช่องทางติดต่อ: กองวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร.02 5907771-3 โทรสาร 02 590 7772
ลำดับตามประกาศ ชื่อสาร เงื่อนไข
1 คาทิโนน (Cathinone)  
2 ดีอีที (DET)  
3 ดีเอ็มเอชพี (Dimethylheptylpyran หรือ  DMHP)  
4 ดีเอ็มที (DMT)  
6 4-เมทิล อะมิโนเรกซ์ (4-METHYL AMINOREX)  
9 พาราเฮกซิล (Parahexyl)  
10 พีซีอี (PCE หรือ eticyclidine)  
11 พีเฮชพี (PHP) หรือ พีซีพีวาย (PCPY)  หรือ Rolicyclidine  
12 ไซโลซีน (Psilocine) หรือ  Psilotsin  
13 ไซโลไซบีน (Psilocybine)  
15 ทีซีพี (TCP)  
16 เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol)  
17 อีทริพตามีน (Etryptamine)  
18 เมทคาทิโนน (Methcathinone)  
  เมสคาลีน (Mescaline) และอนุพันธ์ของเมสคาลีน (Mescaline derivatives) รวมทั้งสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์เหมือน แต่โครงสร้างต่างจากวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว (ANALOGS) เช่น  
19.1 เอสคาลีน (Escaline)  
19.2 โพรสคาลีน (Proscaline)  
19.3 ไอโสโพรสคาลีน (Isoproscaline)  
19.4 4–ไทโอเมสคาลีน (4-Thiomescaline) หรือ 4–ทีเอ็ม (4-TM)  
19.5 4–ไทโอเอสคาลีน (4-Thioescaline) หรือ 4–ทีอี (4-TE)  
19.6 4–ไทโอโพรสคาลีน (4-Thioproscaline) หรือ 4–ทีพี (4-TP)  
19.7 3–ไทโอเมสคาลีน (3-Thiomescaline) หรือ 3–ทีเอ็ม (3-TM)  
19.8 3–ไทโอเอสคาลีน (3-Thioescaline) หรือ 3–ทีอี (3-TE)  
19.9 3–ไทโอเมทาเอสคาลีน (3-Thiometaescaline) หรือ 3–ทีเอ็มอี (3-TME)  
20 จีเอชบี (GHB)  
21 ฟีนาซีแพม (Phenazepam)  
22 เจดับเบิลยูเอช-018 (JWH-018)  
23 เจดับเบิลยูเอช-073 (JWH-073)