สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

อยากทราบการเตือนอันตรายทางสารเคมี

ไม่ทราบว่าจะหาคู่มือหรือข้อมูลการเตือนอันตรายทางสารเคมีได้ที่ไหน
ทั้ง EU และ UN

โดย:  วุฒิชัย   [20 ก.ค. 2550 12:06]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การจำแนกประเภทและการติดฉลาก  /  การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ที่เมนูข้อมูลน่ารู้ของเว็ปนี้ มีความรู้เรื่อง UN code ,UN no. ที่บอกเรื่องอันตราย หากต้องการทราบอันตรายรายชนิด ก็ใช้วิธีค้นหาโดยใส่ชื่อสารเข้าไปเพื่อค้นหา MSDS หรือเอกสารความปลอดภัย

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [20 ก.ค. 2550 14:40]
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

ลองค้นในฐานข้อมูลห้องสมุดนะคะ โดยสืบค้นด้วยหัวเรื่องว่า สารเคมี -- มาตรการความปลอดภัย หรือ Chemical safety จะพบเรื่องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย อาจจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้ค่ะ ขอยกมาเป็นตัวอย่าง ดังนี้ค่ะ

1. ศุภวรรณ ตันตยานนท์. การจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. (เนื้อหาเกี่ยวกับ การบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี -- แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการบ่งชี้ และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี -- อันตรายจากสารเคมี -- การจัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี -- การจัดทำแผนฉุกเฉิน -- การสร้างทีมบริหารความปลอดภัย ในการทำลงานกับสารเคมีอันตราย)
2. เฮเลน อารมย์ดี สุพร สาครอรุณ [และ]เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, แปลและเรียบเรียง. ข้อกำหนดความปลอดภัยในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตามมาตรฐานสหประชาชาติ. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 254.

3. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ... [และคนอื่น ๆ]. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการทำงานอย่างปลอดภัย. กรุงเทพฯ : สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2538.

4. ขันทอง สุนทราภา. ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

5. แมน, อาบู เบเกอร์ เช., แปลและเรียบเรียงโดย, ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล, สุมาลี ชนะชาญมงคล. ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการใช้สารเคมีในการทำงาน : คู่มือการฝึกอบรม. กรุงเทพฯ : สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2539.

6. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. กองความปลอดภัยโรงงาน.คู่มือการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี. กรุงเทพฯ : กองความปลอดภัยโรงงาน, 2538.

7. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ]. คู่มือความปลอดภัยทางเคมี. กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2545.

8. พิชัย โตวิวิชญ์, ศุภวรรณ ตันตยานนท์, ประไพพิศ แจ่มสุกใส. คู่มือสารเคมีกับความปลอดภัย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ, 2534.โดย:  นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์  [20 ก.ค. 2550 19:30]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้