สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์  ( ข้อมูลจากฉลากที่ขวดสาร )

ค่าของเอสแล้วตามด้วยหมายเลขแปลว่าอะไร แล้วแต่ละตัวเลขมีความหมายว่าอย่างไร

โดย:  เด่ะนี   [21 พ.ย. 2550 12:14]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH  /  การจำแนกประเภทและการติดฉลาก  /  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เข้าใจว่าคงเป็น Safety Phrase และ Risk Phrase
คือ  ข้อความแสดงความเป็นอันตรายและความเสี่ยงของสารเคมีและเคมีภัณฑ์ และข้อความแสดงคำแนะนำการจัดการสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์อย่างปลอดภัย ที่กำหนดอยู่ใน Annex 3 และ 4 ของ directive 67/548/EEC

เช่น R1 หมายถึง Explosive when dry
     S1 หมายถึง  Keep locked up
     S2  หมายถึง Keep out of the reach of the children เป็นต้น

ไม่สามารถยกมาได้ทั้งหมดเพราะมีเป็นร้อยตัว

ซึ่งจะมีการระบุความหมายของ S-Phrase และ R-Phrase ในข้อ 15 และ 16 ของ SDS ของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์นั้นๆ

ดังนั้นเมื่อซื้อสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ต้องขอ SDS จากผู้ขายด้วย และอ่านความเป็นอันตรายและการปฏิบัติตนเมื่อใช้สารนั้นๆ และเข้าใจเสียก่อนทำการทดลอง เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง

ข้อมูลเพิ่มเติมอ่านที่ Annex III และ IV of Directive 67/548/EEC (OJ L 225, 21.8.2001, p85-146)

สุพร สารครอรุณ, เกณฑ์มาตรฐานการกำกับดูแลวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม ตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535,  สำนักควบคุมวัตุอันตราย, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สิงหาคม, 2549

ขวัญนภัส สรโชติ และคณะ, SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี, ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย, สิงหาคม, 2550

โดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [21 พ.ย. 2550 12:44]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

Risk Phrase  ( R xx )  and  Safety Phrase  ( S xx )  

will  globally  be  replaced  by  

Hazard Statement  ( H nnn )  and  Precautionary Statement  ( P nnn )

โดย:  Deg Trang  [15 พ.ค. 2553 09:58]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

http://en.wikipedia.org/wiki/GHS_hazard_statements        

http://en.wikipedia.org/wiki/GHS_precautionary_statements    

These information are normally provided in most recent Chemicals Catalogues.

โดย:  Dee Ne'  [16 พ.ค. 2553 08:20]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

Holy szihnit, this is so cool thank you.

โดย:  Marco  [28 ก.ย. 2555 00:26]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้