สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีวัตถุอันตราย
   ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
หน้าที่:  
ลำดับตามประกาศ ชื่อสาร ชนิดวัตถุอันตราย CAS No. เงื่อนไข
1 2,4,5-ทีซีพี (2,4,5-TCP) หรือ 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล (2,4,5-trichlorophenol) 4 95-95-4  
2 2,4,5-ทีพี (2,4,5-TP) หรือ กรด(±)-2-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซี)โพรพิโอนิก   [(±)-2-(2,4,5-trichorophenoxy) propionic acid] 4 93-72-1  
3 2,4-ดี (2,4-D) หรือ กรด(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซีติก [(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid] 3 94-75-7  
4 2,4-ดี-โซเดียม (2,4-D-sodium) หรือ โซเดียม(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [sodium(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 2702-72-9  
5 2,4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม (2,4-D-dimethylammonium) หรือ ไดเมทิลแอมโมเนียม(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [dimethylammonium (2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 2008-39-1  
6 2,4-ดี-ไดโอลามีน (2,4-D-diolamine) หรือ บิส(2-ไฮดรอกซีเอทิล)แอมโมเนียม(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [bis(2-hydroxyethyl)ammonium(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 5742-19-8  
7 2,4-ดี-ไตรไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (2,4-D triisopropylammonium) 3 34075-45-1  
8 2,4-ดี-โทรลามีน (2,4-D-trolamine) หรือ ทริส(2-ไฮดรอกชีเอทิล)แอมโมเนียม(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [tris(2-hydroxyethyl)ammonium(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 2569-01-9  
9 2,4-ดี-บิวทิล (2,4-D-butyl) หรือ บิวทิล(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [butyl(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 94-80-4  
10 2,4-ดี-บิวโททิล (2,4-D-butotyl) หรือ 2-บิวทอกซีเอทิล(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [2-butoxyethyl(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 1929-73-3  
11 2,4-ดี-โพลีเอทิลีนไกลคอล (2,4-D-polyethyleneglycol) 3 53404-02-7  
12 2,4-ดี-โอลามีน (2,4-D-olamine) 3 3599-58-4  
13 2,4-ดี-ไอซอกทิล (2,4-D-isoctyl) หรือ ออกทิล(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต(มิกซ์ออกทิลไอโซเมอร์) [octyl(2,4-dichlorophenoxy)acetate(mixed octyl isomers)] 3 25168-26-7  
14 2,4-ดี-ไอโซบิวทิล (2,4-D-isobutyl ) หรือ 2-เมทิลโพรพิล(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [2-methypropyl(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 1713-15-1  
15 2,4-ดี-ไอโซโพรพิล (2,4-D-isopropyl) หรือ ไอโซโพรพิล(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [isopropyl(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 94-11-1  
16 4-ไนโตรไดฟีนิล (4-nitrodiphenyl) 4 92-93-3  
17 4-อะมิโนไดฟีนิล (4-aminodiphenyl) 4 92-67-1  
18 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีน (6-benzylaminopurine) 3 1214-39-7  
19 กรด(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีอะซิติก) [(2,4,5-trichlorophenoxy)acetic acid] หรือ 2,4,5-ที (2,4,5-T) 4 93-76-5  
20 กรด(4-คลอโร-2-เมทิลฟีนอกซี)อะซิติก (4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid หรือ เอ็มซีพีเอ (MCPA) 3 94-74-6  
21 กรด1-แนฟทิลอะซีติก (1-naphthylacetic acid) หรือ เอ็นเอเอ (NAA) 3 86-87-3  
22 กรด4-(4-คลอโร-ออร์โท-โทลิลอกซี)บิวไทริก [4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid] หรือ เอ็มซีพีบี (MCPB) 4 94-81-5  
23 กรดจิบเบอเรลลิก (gibberellic acid) 3 77-06-5  
24 กรดโพรพิโอนิก (propionic acid) 3 79-09-4  
25 กรดฟอสโฟนิก (phosphonic acid) 3 13598-36-2 เว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
26 กรดเมทิลอาร์โซนิก (methylarsonic acid) 3 124-58-3  
27 กรดอินโดล-3-อิลบิวไทริก (indol-3-ylbutyric acid) หรือ ไอบีเอ (IBA) 3 133-32-4  
28 กรดอินโดล-3-อิลอะซีติก (indol-3-ylacetic acid) หรือ ไอเอเอ (IAA) 3 87-51-4  
29 กลูโฟซิเนต(กรดดี-ไอโซเมอร์) [glufosinate(acid D-isomer)] 3 35597-44-5  
30 กลูโฟซิเนต(กรดไม่ระบุการจัดตำแหน่งอะตอม) [glufosinate(acid unstated stereochemistry)] 3 51276-47-2  
31 กลูโฟซิเนต(กรดราซีมิก)  [glufosinate(racemic acid)] 3 53369-07-6  
32 กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium) 3 77182-82-2  
33 กัวซาทีน (guazatine) 3 108173-90-6  
34 กัวซาทีนอะซิเตต (guazatine acetate) 3 115044-19-4  
35 ไกลโฟเซต (glyphosate) 3 1071-83-6  
36 ไกลโฟเซต-เซสควิโซเดียม (glyphosate-sesquisodium) 3 70393-85-0  
37 ไกลโฟเซต-โซเดียม (glyphosate-sodium) 3 34494-03-6  
38 ไกลโฟเซต-ไดแอมโมเนียม (glyphosate-diammonium) 3 69254-40-6  
39 ไกลโฟเซต-ไตรมีเซียม (glyphosate-trimesium) 3 81591-81-3  
40 ไกลโฟเซต-โพแทสเซียม (glyphosate-potassium) 3 70901-20-1  
41 ไกลโฟเซต-โมโนเอทิลแอมโมเนียม (glyphosate-monoethylammonium) 3 114370-14-8  
42 ไกลโฟเซต-โมโนแอมโมเนียม (glyphosate-monoammonium) 3 40465-66-5  
43 ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (glyphosate-isopropylammonium) 3 38641-94-0  
44 ครีซอกซิม-เมทิล (kresoxim-methyl) 3 143390-89-0  
45 คลอร์ซัลฟูรอน (chlorsulfuron) 3 64902-72-3  
46 คลอร์ดิมีฟอร์ม (chlordimeform) 4 6164-98-3  
47 คลอร์ดีโคน (chlordecone) 4 143-50-0 เว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรัผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
48 คลอร์เดน (chlordane) 4 57-74-9 เว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรัผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
49 คลอร์ทาล (chlorthal) 3 2136-79-0  
50 คลอร์ทาล-ไดเมทิล (chlorthal-dimethyl) 3 1861-32-1