สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีวัตถุอันตราย
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ช่องทางติดต่อ: สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
หน้า:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >> 

ลำดับตามประกาศ ชื่อสาร ชนิดวัตถุอันตราย CAS No. เงื่อนไข
1 2,4,5-ทีซีพี (2,4,5-TCP) หรือ 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล (2,4,5-trichlorophenol) 4 95-95-4  
2 2,4,5-ทีพี (2,4,5-TP) หรือ กรด(±)-2-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซี)โพรพิโอนิก   [(±)-2-(2,4,5-trichorophenoxy) propionic acid] 4 93-72-1  
3 2,4-ดี (2,4-D) หรือ กรด(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซีติก [(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid] 3 94-75-7  
4 2,4-ดี-โซเดียม (2,4-D-sodium) หรือ โซเดียม(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [sodium(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 2702-72-9  
5 2,4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม (2,4-D-dimethylammonium) หรือ ไดเมทิลแอมโมเนียม(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [dimethylammonium (2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 2008-39-1  
6 2,4-ดี-ไดโอลามีน (2,4-D-diolamine) หรือ บิส(2-ไฮดรอกซีเอทิล)แอมโมเนียม(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [bis(2-hydroxyethyl)ammonium(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 5742-19-8  
7 2,4-ดี-ไตรไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (2,4-D triisopropylammonium) 3 34075-45-1  
8 2,4-ดี-โทรลามีน (2,4-D-trolamine) หรือ ทริส(2-ไฮดรอกชีเอทิล)แอมโมเนียม(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [tris(2-hydroxyethyl)ammonium(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 2569-01-9  
9 2,4-ดี-บิวทิล (2,4-D-butyl) หรือ บิวทิล(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [butyl(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 94-80-4  
10 2,4-ดี-บิวโททิล (2,4-D-butotyl) หรือ 2-บิวทอกซีเอทิล(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [2-butoxyethyl(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 1929-73-3  
11 2,4-ดี-โพลีเอทิลีนไกลคอล (2,4-D-polyethyleneglycol) 3 53404-02-7  
12 2,4-ดี-โอลามีน (2,4-D-olamine) 3 3599-58-4  
13 2,4-ดี-ไอซอกทิล (2,4-D-isoctyl) หรือ ออกทิล(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต(มิกซ์ออกทิลไอโซเมอร์) [octyl(2,4-dichlorophenoxy)acetate(mixed octyl isomers)] 3 25168-26-7  
14 2,4-ดี-ไอโซบิวทิล (2,4-D-isobutyl ) หรือ 2-เมทิลโพรพิล(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [2-methypropyl(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 1713-15-1  
15 2,4-ดี-ไอโซโพรพิล (2,4-D-isopropyl) หรือ ไอโซโพรพิล(2,4-ไดคลอโรฟีนอกซี)อะซิเตต [isopropyl(2,4-dichlorophenoxy)acetate] 3 94-11-1  
16 4-ไนโตรไดฟีนิล (4-nitrodiphenyl) 4 92-93-3  
17 4-อะมิโนไดฟีนิล (4-aminodiphenyl) 4 92-67-1  
18 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีน (6-benzylaminopurine) 3 1214-39-7  
19 กรด(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีอะซิติก) [(2,4,5-trichlorophenoxy)acetic acid] หรือ 2,4,5-ที (2,4,5-T) 4 93-76-5  
20 กรด(4-คลอโร-2-เมทิลฟีนอกซี)อะซิติก (4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid หรือ เอ็มซีพีเอ (MCPA) 3 94-74-6  
21 กรด1-แนฟทิลอะซีติก (1-naphthylacetic acid) หรือ เอ็นเอเอ (NAA) 3 86-87-3  
22 กรด4-(4-คลอโร-ออร์โท-โทลิลอกซี)บิวไทริก [4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid] หรือ เอ็มซีพีบี (MCPB) 4 94-81-5  
23 กรดจิบเบอเรลลิก (gibberellic acid) 3 77-06-5  
24 กรดโพรพิโอนิก (propionic acid) 3 79-09-4  
25 กรดฟอสโฟนิก (phosphonic acid) 3 13598-36-2 เว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
26 กรดเมทิลอาร์โซนิก (methylarsonic acid) 3 124-58-3  
27 กรดอินโดล-3-อิลบิวไทริก (indol-3-ylbutyric acid) หรือ ไอบีเอ (IBA) 3 133-32-4  
28 กรดอินโดล-3-อิลอะซีติก (indol-3-ylacetic acid) หรือ ไอเอเอ (IAA) 3 87-51-4  
29 กลูโฟซิเนต(กรดดี-ไอโซเมอร์) [glufosinate(acid D-isomer)] 3 35597-44-5  
30 กลูโฟซิเนต(กรดไม่ระบุการจัดตำแหน่งอะตอม) [glufosinate(acid unstated stereochemistry)] 3 51276-47-2  
31 กลูโฟซิเนต(กรดราซีมิก)  [glufosinate(racemic acid)] 3 53369-07-6  
32 กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium) 3 77182-82-2  
33 กัวซาทีน (guazatine) 3 108173-90-6  
34 กัวซาทีนอะซิเตต (guazatine acetate) 3 115044-19-4  
35 ไกลโฟเซต (glyphosate) 3 1071-83-6  
36 ไกลโฟเซต-เซสควิโซเดียม (glyphosate-sesquisodium) 3 70393-85-0  
37 ไกลโฟเซต-โซเดียม (glyphosate-sodium) 3 34494-03-6  
38 ไกลโฟเซต-ไดแอมโมเนียม (glyphosate-diammonium) 3 69254-40-6  
39 ไกลโฟเซต-ไตรมีเซียม (glyphosate-trimesium) 3 81591-81-3  
40 ไกลโฟเซต-โพแทสเซียม (glyphosate-potassium) 3 70901-20-1  
41 ไกลโฟเซต-โมโนเอทิลแอมโมเนียม (glyphosate-monoethylammonium) 3 114370-14-8  
42 ไกลโฟเซต-โมโนแอมโมเนียม (glyphosate-monoammonium) 3 40465-66-5  
43 ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (glyphosate-isopropylammonium) 3 38641-94-0  
44 ครีซอกซิม-เมทิล (kresoxim-methyl) 3 143390-89-0  
45 คลอร์ซัลฟูรอน (chlorsulfuron) 3 64902-72-3  
46 คลอร์ดิมีฟอร์ม (chlordimeform) 4 6164-98-3  
47 คลอร์ดีโคน (chlordecone) 4 143-50-0 เว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรัผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
48 คลอร์เดน (chlordane) 4 57-74-9 เว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรัผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
49 คลอร์ทาล (chlorthal) 3 2136-79-0  
50 คลอร์ทาล-ไดเมทิล (chlorthal-dimethyl) 3 1861-32-1  
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735595
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546