สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต
พระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต พ.ศ.2541
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต พ.ศ.2550
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต พ.ศ.2552
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ช่องทางติดต่อ: กรมการอุตสาหกรรมทหาร
โทร. 0 2241 0430, 0 2241 3700, 0 2241 4049, 0 2243 6073, 0 2241 5079, 0 2241 5114,  0 2243 1867, 0 2243 6077 โทรสาร. 0 2241 3319
หน้า:  1 

ลำดับตามประกาศ ชื่อสาร CAS No. เงื่อนไข
1 O-Alkyl (< C10, include cycloalkyl) alkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
e.g.  
  107-44-8
Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate 96-64-0
 
Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate  
2 O-Alkyl (< C10, include cycloalkyl) N,N-dialkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
e.g.  
  77-81-6
Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate  
3 O-Alkyl (H or < C10, include cycloalkyl) S-2-dialkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
e.g.  
  50782-69-9
VX: O-Ethyl-S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate  
   
O-Ethyl-S-(2-diethylaminoethyl)ethyl phosphonothioate  
   
O-Ethyl-S-(2-diethylaminoethyl)methyl phosphonothioate  
   
O-Ethyl-S-(2-diisopropylaminoethyl)ethyl phosphonothioate  
  Sulfur mustards   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.1 2-Chloroethylchloromethylsulfide 2625-76-5 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.2 Mustard gas: bis(2-Chloroethyl) sulfide 505-60-2 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.3 bis(2-Cholroethylthio) methane 63869-13-6 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.4
Sesquimustard: 1,2-bis(2-Chloroethylthio)ethane
3563-36-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.5 1,3-bis(2-Chloroethylthio)-n-propane 63905-10-2 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.6 1,4-bis(2-Chloroethylthio)-n-butane 142868-93-7 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.7 1,5-bis(2-chloroethylthio)-n-pentane 142868-94-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.8 bis(2-Chloroethylthiomethyl)ether 63918-90-1 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.9 O-Mustard: bis(2-Chloroethylthioethyl)ether 63918-89-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
  Lewisites   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
5.1 Lewisite1:2-Chlorovinyldichloroarsine 541-25-3 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
5.2 Lewisite2:bis(2-chlorovinyl)chloroarsine 40334-69-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
5.3 Lewisite3:tris(2-Chlorovinyl)arsine 40334-70-1 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
  Nitrogen mustards   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
6.1 HN1: bis(2-Chloroethyl)ethylamine 538-07-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
6.2 HN2: bis(2-chloroethyl)methylamine 51-75-2 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
6.3 HN3: tris(2-chloroethyl)amine 555-77-1 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
7 Saxitoxin 35523-89-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
8 Ricin 9009-86-3 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
9 Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)phosphonyldifluorides   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1B (Precursors) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
e.g.  
  676-99-3
DF: Methylphosphonyldifluoride 753-98-0
   
Ethylphosphonyldifluoride  
10 O-Alkyl (H or < C10, include cycloalkyl)O-2-dialkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)- aminoethyl alkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1B (Precursors) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
   
e.g. 57856-11-8
 
QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite  
11 Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate 1445-76-7 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1B (Precursors) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
12 Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate 7040-57-5 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1B (Precursors) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
13 Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl]phosphorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts 78-53-5 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 2A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
14 PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene 382-21-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 2A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
15 BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate 1709855 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 2A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
16 Phosgene: Carbonyl dichloride 75-44-5 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 3A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
17 Phosphorus oxychloride
รายการยุทธภัณฑ์ตามข้างต้น ไม่อนุญาตให้สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิตและมี ยกเว้นส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย และองค์กรห้ามอาวุธเคมีที่มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย การแพทย์ เภสัชกรรม หรือความมุ่งประสงค์ในการป้องกันที่ระบุไว้ในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10025-87-3 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 3B (Precursors) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800295
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546