สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต
   ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ช่องทางติดต่อ: กรมการอุตสาหกรรมทหาร
โทร. 0 2241 0430, 0 2241 3700, 0 2241 4049, 0 2243 6073, 0 2241 5079, 0 2241 5114,  0 2243 1867, 0 2243 6077 โทรสาร. 0 2241 3319
ลำดับตามประกาศ ชื่อสาร CAS No. เงื่อนไข
1 กลุ่มโอ-แอลคิล  (≤  C10  รวมทั้ง  ไซโคลแอลคิล)  แอลคิล  (เมทิล,  เอทิล,  นอร์แมล-โพรพิล  หรือ  ไอโซ-โพรพิล)-ฟอสโฟโนฟลูออริเดต (O-ALKYL  (≤  C10,  INCL.  CYCLOALKYL)  ALKYL  (Me,  Et,  n-Pr  OR i-Pr)-PHOSPHONOFLUORIDATES)   ยุทธภัณฑ์ควบคุม  ตามบัญชี  1A   (TOXIC  CHEMICALS) ในภาคผนวก   แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
ตัวอย่าง (E.G.)  
ซาริน (SARIN) :  โอ-ไอโซโพรพิล  เมทิลฟอสโฟโนฟลูออริเดต (O-ISOPROPYL  METHYLPHOSPHONOFLUORIDATE) 107-44-8
โซมาน (SOMAN) :  โอ-พินาโคลิล  เมทิลฟอสโฟโนฟลูออริเดต (O-PINACOLYL  METHYLPHOSPHONOFLUORIDATE) 96-64-0
2 กลุ่มโอ-แอลคิล  (≤  C10  รวมทั้ง  ไซโคลแอลคิล)  เอ็น,เอ็น-ไดแอลคิล  (เมทิล,  เอทิล,  นอร์แมล-โพรพิล  หรือ  ไอโซ-โพรพิล)-ฟอสฟอร์แอมิโดไซยานิเดต (O-ALKYL  (≤  C10,  INCL.  CYCLOALKYL)  N,N-DIALKYL  (Me,  Et,  n-Pr  OR  i-Pr)-PHOSPHORAMIDOCYANIDATES)   ยุทธภัณฑ์ควบคุม  ตามบัญชี  1A   (TOXIC  CHEMICALS) ในภาคผนวก   แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
ตัวอย่าง (E.G.)  
ทาบุน (TABUN)  :  โอ-เอทิลเอ็น,เอ็น-ไดเมทิล  ฟอสฟอร์แอมิโดไซยานิเดต (O-ETHYL  N,N-DIMETHYL  PHOSPHORAMIDOCYANIDATE) 77-81-6
3 กลุ่มโอ-แอลคิล  (H  หรือ  ≤  C10  รวมทั้ง  ไซโคลแอลคิล)  เอส-๒-ไดแอลคิล  (เมทิล,  เอทิล,  นอร์แมล-โพรพิล  หรือ  ไอโซ-โพรพิล)-แอมิโนเอทิล  แอลคิล  (เมทิล,  เอทิล,  นอร์แมล-โพรพิล  หรือ  ไอโซ-โพรพิล)  ฟอสโฟโน ไทโอเลต  และกลุ่มเกลือของสารนี้ที่ถูกแอลคิเลตหรือโพรโทเนต (O-ALKYL  (H  OR  ≤  C10  ,  INCL.  CYCLOALKYL)  S-2-  DIALKYL  (Me,  Et,  n-Pr  OR  i-Pr)-AMINOETHYL  ALKYL  (Me,  Et,  n-Pr  OR  i-Pr)  PHOSPHONOTHIOLATES  AND  CORRESPONDING ALKYLATED  OR  PROTONATED  SALTS   ยุทธภัณฑ์ควบคุม  ตามบัญชี  1A   (TOXIC  CHEMICALS) ในภาคผนวก   แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
ตัวอย่าง (E.G.)  
วีเอกซ์ (VX)  : 50782-69-9
       โอ-เอทิล-เอส-๒-ไดไอโซโพรพิลแอมิโนเอทิล  เมทิล ฟอสโฟโนไทโอเลต (O-ETHYL-S-2-DIISOPROPYLAMINOETHYL  METHYL PHOSPHONOTHIOLATE)
       โอ-เอทิล-เอส-(๒-ไดเอทิลแอมิโนเอทิล)เอทิล ฟอสโฟโนไทโอเลต (O-ETHYL-S-(2-DIETHYLAMINOETHYL)ETHYL PHOSPHONOTHIOLATE)
       โอ-เอทิล-เอส-(๒-ไดเอทิลแอมิโนเอทิล)เมทิล ฟอสโฟโนไทโอเลต (O-ETHYL-S-(2-DIETHYLAMINOETHYL)METHYL PHOSPHONOTHIOLATE)
       โอ-เอทิล-เอส-(๒-ไดไอโซโพรพิลแอมิโนเอทิล)เอทิล ฟอสโฟโนไทโอเลต (O-ETHYL-S-(2-DIISOPROPYLAMINOETHYL)ETHYL PHOSPHONOTHIOLATE)
4 กลุ่มซัลเฟอร์  มัสตาร์ด ((SULFUR  MUSTARDS)  :
       2-คลอโรเอทิลคลอโรเมทิลซัลไฟด์  (2-CHLOROETHYLCHLOROMETHYLSULFIDE)
 
2625-76-5
ยุทธภัณฑ์ควบคุม  ตามบัญชี  1A   (TOXIC  CHEMICALS) ในภาคผนวก   แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
แก๊สมัสตาร์ด (MUSTARD  GAS)  :  
       บิส(2-คลอโรเอทิล)ซัลไฟด์ (BIS(2-CHLOROETHYL)SULFIDE) 505-60-2
       บิส(2-คลอโรเอทิลไทโอ)มีเทน (BIS(2-CHLOROETHYLTHIO)METHANE) 63869-13-6
เซสควิมัสตาร์ด (SESQUIMUSTARD) :
       1,2-บิส(2-คลอโรเอทิลไทโอ)อีเทน (1,2-BIS(2-CHLOROETHYLTHIO)ETHANE) 3563-36-8
       1,3-บิส(2-คลอโรเอทิลไทโอ)-นอร์แมล-โพรเพน (1,3-BIS(2-CHLOROETHYLTHIO)-N-PROPANE) 63905-10-2
       1,4-บิส(2-คลอโรเอทิลไทโอ)-นอร์แมล-บิวเทน (1,4-BIS(2-CHLOROETHYLTHIO)-N-BUTANE) 142868-93-7
       1,5-บิส(2-คลอโรเอทิลไทโอ)-นอร์แมล-เพนเทน (1,5-BIS(2-CHLOROETHYLTHIO)  -N-PENTANE) 142868-94-8
       บิส(2-คลอโรเอทิลไทโอเมทิล)อีเทอร์ (BIS(2-CHLOROETHYLTHIOMETHYL)ETHER) 63918-90-1
โอ-มัสตาร์ด (O-MUSTARD) :
       บิส  (2-คลอโรเอทิลไทโอเอทิล)  อีเทอร์ (BIS(2-CHLOROETHYLTHIOETHYL)ETHER) 63918-89-8
5 กลุ่มลิวิไซต์ (LEWISITES) :   ยุทธภัณฑ์ควบคุม  ตามบัญชี  1A   (TOXIC  CHEMICALS) ในภาคผนวก   แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
กลุ่มลิวิไซต์  1  :  2-คลอโรไวนิลไดคลอโรอาร์ซีน (LEWISITES  1  :  2-CHLOROVINYLDICHLOROARSINE) 541-25-3
กลุ่มลิวิไซต์  2  :  บิส(2-คลอโรไวนิล)คลอโรอาร์ซีน (LEWISITES  2  :  BIS(2-CHLOROVINYL)CHLOROARSINE) 40334-69-8
กลุ่มลิวิไซต์  3  :  ทริส(2-คลอโรไวนิล)อาร์ซีน (LEWISITES  3  :  TRIS(2-CHLOROVINYL)ARSINE) ) 40334-70-1
6 กลุ่มไนโตรเจน  มัสตาร์ด (NITROGEN  MUSTARDS)  :   ยุทธภัณฑ์ควบคุม  ตามบัญชี  1A   (TOXIC  CHEMICALS) ในภาคผนวก แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
เอชเอ็น1 (HN1) :  บิส(2-คลอโรเอทิล)เอทิลามีน   :  (BIS(2-CHLOROETHYL)ETHYLAMINE) 538-07-8
เอชเอ็น2 (HN2)  :  บิส(2-คลอโรเอทิล)เมทิลามีน  :  (BIS(2-CHLOROETHYL)METHYLAMINE) 51-75-2
เอชเอ็น3 (HN3)  :  ทริส(2-คลอโรเอทิล)เอมีน (TRIS(2-CHLOROETHYL)AMINE)) 555-77-1
 
7 แซกซิทอกซิน  (SAXITOXIN) 35523-89-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุม  ตามบัญชี  1A   (TOXIC  CHEMICALS) ในภาคผนวก   แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
8 ไรซิน  (RICIN) 9009-86-3 ยุทธภัณฑ์ควบคุม  ตามบัญชี  1A   (TOXIC  CHEMICALS) ในภาคผนวก แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
9 กลุ่มแอลคิล  (เมทิล,  เอทิล,  นอร์แมล-โพรพิล  หรือ  ไอโซ-โพรพิล) ฟอสโฟนิลไดฟลูออไรด์ (ALKYL  (Me,  Et,  n-Pr  OR  i-Pr)  PHOSPHONYLDIFLUORIDES)   ยุทธภัณฑ์ควบคุม  ตามบัญชี  1B   (PRECURSORS) ในภาคผนวก แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
ตัวอย่าง  (E.G.)  
ดีเอฟ (DF) :
       เมทิลฟอสโฟนิลไดฟลูออไรด์ (METHYLPHOSPHONYLDIFLUORIDE) 676-99-3
       เอทิลฟอสโฟนิลไดฟลูออไรด์ (ETHYLPHOSPHONYLDIFLUORIDE) 753-98-0
10 กลุ่มโอ-แอลคิล  (H  หรือ  ≤  C10  รวมทั้ง  ไซโคลแอลคิล)  โอ-2-ไดแอลคิล  (เมทิล,  เอทิล,  นอร์แมล-โพรพิล  หรือ  ไอโซ-โพรพิล)-แอมิโนเอทิล  
แอลคิล  (เมทิล,  เอทิล,  นอร์แมล-โพรพิล  หรือ  ไอโซ-โพรพิล)  ฟอสโฟไนต์  และกลุ่มเกลือของสารนี้ที่ถูกแอลคิเลตหรือโพรโทเนต (O-ALKYL  (H  OR  ≤  C10  ,  INCL.  CYCLOALKYL)  O-2-DIALKYL  
(Me,  Et,  n-Pr  OR  i-Pr)-AMINOETHYL  ALKYL  (Me,  Et,  n-Pr  OR i-Pr)  PHOSPHONITES  AND  CORRESPONDING  ALKYLATED  OR PROTONATED  SALTS)
  ยุทธภัณฑ์ควบคุม  ตามบัญชี  1B   (PRECURSORS) ในภาคผนวก แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
ตัวอย่าง (E.G.)  
คิวแอล (QL)  :  โอ-เอทิล  โอ-2-ไดไอโซโพรพิลแอมิโนเอทิล เมทิลฟอสโฟไนต์ (O-ETHYL  O-2-DIISOPROPYLAMINOETHYL METHYLPHOSPHONITE) 57856-11-8
11 คลอโรซาริน  :  โอ-ไอโซโพรพิล  เมทิลฟอสโฟโนคลอริเดต (CHLOROSARIN  :  O-ISOPROPYL  METHYLPHOSPHONOCHLORIDATE) 1445-76-7 ยุทธภัณฑ์ควบคุม  ตามบัญชี  1B   (PRECURSORS) ในภาคผนวก   แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
12 คลอโรโซมาน  :  โอ-พินาโคลิล  เมทิลฟอสโฟโนคลอริเดต (CHLOROSOMAN  :  O-PINACOLYL  METHYLPHOSPHONOCHLORIDATE) 7040-57-5 ยุทธภัณฑ์ควบคุม  ตามบัญชี  1B   (PRECURSORS) ในภาคผนวก   แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
13 แอมิตอน  :  โอ,โอ-ไดเอทิล  เอส-[2-(ไดเอทิลแอมิโน)เอทิล]   ฟอสโฟโรไทโอเลต  และกลุ่มเกลือของสารนี้ที่ถูกแอลคิเลตหรือโพรโทเนต (AMITON  :  O,O-DIETHYL  S-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL] PHOSPHOROTHIOLATE  AND  CORRESPONDING  ALKYLATED  OR  PROTONATED  SALTS) 78-53-5 ยุทธภัณฑ์ควบคุม ตามบัญชี  2A   (TOXIC  CHEMICALS) ในภาคผนวก แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
14 พีเอฟไอบี  :  1,1,3,3,3-เพนตะฟลูออโร-2-(ไทรฟลูออโรเมทิล)-1-โพรพีน (PFIB  :  1,1,3,3,3-PENTAFLUORO-2-(TRIFLUOROMETHYL)-1-PROPENE) 382-21-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุม ตามบัญชี  2A   (TOXIC  CHEMICALS) ในภาคผนวก แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
15 บีแซด  :  3-ควินิวคลิดินิล  เบนซิเลต  (BZ  :  3-QUINUCLIDINYL  BENZILATE) 6581-06-2 ยุทธภัณฑ์ควบคุม ตามบัญชี  2A   (TOXIC  CHEMICALS) ในภาคผนวก แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
16 ฟอสจีน  :  คาร์บอนิล  ไดคลอไรด์  (PHOSGENE  :  CARBONYL  DICHLORIDE) 75-44-5 ยุทธภัณฑ์ควบคุม  ตามบัญชี 3A   (TOXIC  CHEMICALS) ในภาคผนวก แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี
17 ฟอสฟอรัส  ออกซีคลอไรด์  (PHOSPHORUS  OXYCHLORIDE) 10025-87-3 ยุทธภัณฑ์ควบคุม ตามบัญชี 3B   (PRECURSORS) ในภาคผนวก แนบท้ายอนุสัญญา ห้ามอาวุธเคมี