สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ช่องทางติดต่อ: กรมการอุตสาหกรรมทหาร
โทร. 0 2241 0430, 0 2241 3700, 0 2241 4049, 0 2243 6073, 0 2241 5079, 0 2241 5114,  0 2243 1867, 0 2243 6077 โทรสาร. 0 2241 3319
ลำดับตามประกาศ ชื่อสาร CAS No. เงื่อนไข
1 O-Alkyl (< C10, include cycloalkyl) alkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
e.g.  
  107-44-8
Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate 96-64-0
 
Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate  
2 O-Alkyl (< C10, include cycloalkyl) N,N-dialkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
e.g.  
  77-81-6
Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate  
3 O-Alkyl (H or < C10, include cycloalkyl) S-2-dialkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
e.g.  
  50782-69-9
VX: O-Ethyl-S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate  
   
O-Ethyl-S-(2-diethylaminoethyl)ethyl phosphonothioate  
   
O-Ethyl-S-(2-diethylaminoethyl)methyl phosphonothioate  
   
O-Ethyl-S-(2-diisopropylaminoethyl)ethyl phosphonothioate  
  Sulfur mustards   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.1 2-Chloroethylchloromethylsulfide 2625-76-5 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.2 Mustard gas: bis(2-Chloroethyl) sulfide 505-60-2 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.3 bis(2-Cholroethylthio) methane 63869-13-6 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.4
Sesquimustard: 1,2-bis(2-Chloroethylthio)ethane
3563-36-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.5 1,3-bis(2-Chloroethylthio)-n-propane 63905-10-2 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.6 1,4-bis(2-Chloroethylthio)-n-butane 142868-93-7 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.7 1,5-bis(2-chloroethylthio)-n-pentane 142868-94-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.8 bis(2-Chloroethylthiomethyl)ether 63918-90-1 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
4.9 O-Mustard: bis(2-Chloroethylthioethyl)ether 63918-89-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
  Lewisites   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
5.1 Lewisite1:2-Chlorovinyldichloroarsine 541-25-3 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
5.2 Lewisite2:bis(2-chlorovinyl)chloroarsine 40334-69-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
5.3 Lewisite3:tris(2-Chlorovinyl)arsine 40334-70-1 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
  Nitrogen mustards   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
6.1 HN1: bis(2-Chloroethyl)ethylamine 538-07-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
6.2 HN2: bis(2-chloroethyl)methylamine 51-75-2 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
6.3 HN3: tris(2-chloroethyl)amine 555-77-1 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
7 Saxitoxin 35523-89-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
8 Ricin 9009-86-3 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
9 Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)phosphonyldifluorides   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1B (Precursors) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
e.g.  
  676-99-3
DF: Methylphosphonyldifluoride 753-98-0
   
Ethylphosphonyldifluoride  
10 O-Alkyl (H or < C10, include cycloalkyl)O-2-dialkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr)- aminoethyl alkyl   (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts   ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1B (Precursors) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
   
e.g. 57856-11-8
 
QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite  
11 Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate 1445-76-7 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1B (Precursors) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
12 Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate 7040-57-5 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 1B (Precursors) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
13 Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl]phosphorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts 78-53-5 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 2A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
14 PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene 382-21-8 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 2A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
15 BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate 1709855 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 2A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
16 Phosgene: Carbonyl dichloride 75-44-5 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 3A (Toxic Chemicals) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
17 Phosphorus oxychloride
รายการยุทธภัณฑ์ตามข้างต้น ไม่อนุญาตให้สั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิตและมี ยกเว้นส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย และองค์กรห้ามอาวุธเคมีที่มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย การแพทย์ เภสัชกรรม หรือความมุ่งประสงค์ในการป้องกันที่ระบุไว้ในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10025-87-3 ยุทธภัณฑ์ควบคุมตามบัญชี 3B (Precursors) ในภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี