สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ช่องทางติดต่อ: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2245 4310-4
หน้าที่:  
ลำดับตามประกาศ ชื่อสาร CAS No.
1 Acetylene (Ethyne) (อะเซทิลีน (เอททีน)) 74-86-2
2 Acephate (อะเซเฟท) 30560-19-1
3 Acetal (อะเซตัล) 105-57-7
4 Acetaldehyde (อะเซตัลดีไฮด์) 75-07-0
5 Acetic acid (กรดอะซิติค,กรดน้ำส้ม) 64-19-7
6 Acetic anhydride (อะซิติค แอนไฮไดรด์) 108-24-7
7 Acetone (อะซีโตน) 67-64-1
8 Acetone cyanohydrin (อะซีโตน ไซยาโนไฮดริน) 75-86-5
9 Acetonitrile (อะซีโตไนไตรล์) 75-05-8
10 Acetylacetone (อะซีติลอะซีโตน) 123-54-6
11 Acetyl chloride (อะซีติล คลอไรด์) 75-36-5
12 Acetylsalicylic acid (กรดอะซีติลซาลิไซลิค) 50-78-2
13 Aconitine (อะโคนิทีน) 302-27-2
14 Aconitine (salts) (เกลือของอะโคนิทีน)  
15 Acrolein (อะโครลีน) 107-02-8
16 Acrylamide (อะครีลาไมด์) 79-06-1
17 Acrylates (อะครีเลทส์)  
18 Acrylic acid (กรดอะครีลิค) 79-10-7
19 2,2-bis(Acryloyloxymethyl) butyl acrylate (2,2-บิส(อะครีโลอิลออกซีเมทธิล) บิวทิล อะครีเลท) 15625-89-5
20 Acrylonitrile (อะครีโลไนไตรล์) 107-13-1
21 Adipic acid (กรดอะดิพิค) 124-04-9
22 Allylamine (อัลลัลลามีน) 107-11-9
23 Aldicarb (อัลดิคาร์บ) 116-06-3
24 Aldrin (อัลดริน) 309-00-2
25 Alkali ethoxide (อัลคาไล เอทธอกไซด์) 16331-64-9
26 Alkali flurosilicates (อัลคาไล ฟลูออโรซิลิเคทส์)  
27 Alkali methoxide (อัลคาไล เมทธอกไซด์) 3315-60-4
28 Alkali salts of Pentachlorophenol (เกลืออัลคาไลของเพนตะคลอโรฟีนอล)  
29 Allethrin (อัลเลธริน) 584-79-2
30 Allidochlor (อัลลิโดคลอร์) 93-71-0
31 Allyl alcohol (อัลลิล แอลกอฮอล์) 107-18-6
32 Allyl chloride (อัลลิล คลอไรด์) 107-05-1
33 Allyl 2,3-epoxypropyl ether (อัลลิล 2,3-อีพอกซีโพรพิล อีเธอร์) 106-92-3
34 Allyl glycidyl ether (อัลลิล ไกลซดิล อีเธอร์) 106-92-3
35 Allyl iodide (อัลลิล ไอโอไดด์) 556-56-9
36 Allyl propyl disulfide (อัลลิล โพรพิล ไดซัลไฟด์) 2179-59-1
37 Aluminium alkyls (อะลูมิเนียม อัลคิล)  
38 Aluminium alkylis compounds (สารประกอบอะลูมิเนียมอัลคีลิค)  
39 Aluminium chloride anhydrous (อะลูมิเนียม คลอไรด์ แอนไฮดรัส) 7446-70-0
40 Aluminium lithium hydride (อะลูมิเนียม ลิเทียม ไฮไดรด์) 16853-85-3
41 Aluminium phosphide (อะลูมิเนียม ฟอสไฟด์) 20859-73-8
42 Aluminium powder,pyrophoric (อะลูมิเนียมในรูปของผง, ผงไพโร) 7429-90-5
43 Aluminium powder ,stabilized (ผงอะลูมิเนียม(ลักษณะคงตัว))  
44 Aluminium fumes, as Al (ฟูมอะลูมิเนียม)  
45 Aluminium metal & oxide, as Al (โลหะและออกไซด์ของอะลูมิเนียม) 7429-90-5
46 Aluminium oxide (อะลูมิเนียม ออกไซด์) 1344-28-1
47 Aluminium, soluble salts, as Al (อะลูมิเนียม, ในรูปของสารละลายเกลือ)  
48 Aluminium-tri-isopropoxide (อะลูมิเนียม-ไตร-ไอโซโพรพอกไซด์) 555-31-7
49 Amiton (อะมิทอน) 78-53-5
50 Ammonia (แอมโมเนีย) 7664-41-7