สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2539
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2557
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ช่องทางติดต่อ: กองวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทร.02 5907771-3 โทรสาร 02 590 7772
หน้า:  1 

ลำดับตามประกาศ ชื่อสาร เงื่อนไข
1 อาเซทอร์ฟีน ( Acetorphine )  
2 อาเซติล-อัลฟา-เมทิลเฟนทานิล ( Acetyl- alpha- methylfentanyl )  
3 อัลฟา-เมทิลเฟนทาพิล ( Alpha- methylfentanyl )  
4 อัลฟา-เมทิลไทโอเฟนทานิล ( Alpha- methylthiofentanyl )  
5 แอมเฟตามีน  (Amphetamine)  
6 เบต้า-ไฮดรอกซี-๓-เมทิลเฟนทานิล ( Beta- hydroxy-3- methylfentanyl )  
7 เบต้า-ไฮดรอกซีเฟนทานิล (Beta-hydroxyfentanyl)  
8 เดโซมอร์ฟีน Desomorphine  
9 เดกซ์แอมเฟตามีน (Dexamphetamine)  
10 2,5 ไดเมทอกซี-4-เอทิลแอมเฟตามีน (2,5- dimethoxy-4- ethylamphetamine,DOET)  
11 ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน (Dimethoxyamphetamine, DMA)  
12 ไดเมทอกซีโบรโมแอมเฟตามีน(Dimethoxybromoamphetamine,DOB)  
13 เอทอร์ฟีน (Etorphine)  
14 เฮโรอีน (Heroin)  
15 เคโทเบมิโดน (Ketobemidone)  
16 เลแวมเฟตามีน (Levamphetamine)  
17 เลโวเมทแอมเฟตามีน (Levomethamphetamine)  
18 เดกซ์โตรไลเซอร์ไยด์ ((+)-Lysergide) หรือ แอลเอสดี (LSD) หรือ แอลเอสดี-25 (LSD 25)  
19 เมโคลควาโลน (Mecloqualone)  
20 เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine)  
21 เมทาควาโลน (Methaqualone)  
22 5-เมทอกซี-3,4 เมทิลลีนไดออกซี แอมเฟตามีน (5-methoxy-3,4-methylenedioxy amphetamine, MMDA)  
23 เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (Methylenedioxyamphetamine, MDA)  
24 3,4-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3,4-methylene dioxymethamphetamine,MDMA)  
25 3-เมทิลเฟนทานิล (3-methylfentanyl)  
26 3-เมทิลไทโอเฟนทานิล (3-methylthiofentanyl)  
27 เอมพีพีพี (MPPP)  
28 พารา-ฟลูโอโรเฟนทานิล (Para-fluorofentanyl)  
29 พาราเมทอกซีแอมเฟตามีน (Paramethoxyamphetamine,PMA)  
30 พีอีพีเอพี (PEPAP)  
31 ไทโอเฟนทานิล (Thiofentanyl)  
32 ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน (Trimethoxyamphetamine,TMA)  
33 เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือ เอ็มดีอี (N-ethyl MDA ชื่อทางเคมี MDE)  
34 เอ็น ไฮดรอกซีเอ็มดีเอ ชื่อทางเคมี เอ็น-โอเอช  เอ็มดีเอ (N-hydroxy MDA ชื่อทางเคมี N-OH MDA)  
35 เอสทีพี (STP) ชื่อทางเคมี ดีโอเอ็ม (DOM)  
36 2 ซีบี (2CB)  
37 2 ซีดี (2CD)  
38 ไดไฮโดรเอทอร์ฟิน (Dihydroetorphine)  
39 4 เอ็มทีเอ (4-MTA)  
40 ไดเมทิลแอมเฟตามีน (Dimethylamphetamine) ยกเว้นไอโซเมอร์อื่นของ ไดเมทิลแอมเฟตามีน (Dimethylamphetamine) ที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
41 เบนซิลพิเพอราซีน (Benzylpiperazine หรือ N-benzylpiperazine หรือ BZP)  
42 ไทรฟลูออโรเมทิลฟีนิลพิเพอราซีน (Trifluoromethylphenylpiperazine หรือ 3-Trifluoromethylphenylpiperazine หรือ TFMPP  
43 เมฟีโดรน (Mephedrone)  
44 เมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน (Methylenedioxypyrovalerone หรือ MDPV)  
45 เมทิโลน (Methylone)  
46 พาราเมทอกซีเมทแอมเฟตามีน (Paramethoxymethamphetamine หรือ PMMA)  
47 เมทา-คลอโรฟีนิลพิเพอราซีน (meta-Chlorophenylpiperazine หรือ mCPP)  
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735681
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546