สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
GHS-SDS

มีกฎหมายใดของไทยที่เกี่ยวข้องกับ SDS บ้าง

ผู้เขียน: ธิดารัตน์ คล่องตรวจโรค
หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 16 พ.ย. 2550

คำถาม  มีกฎหมายใดของไทยที่เกี่ยวข้องกับ SDS

คำตอบ  สำหรับประเทศได้นำมาตรฐานข้อมูลความปลอดภัยขององค์กรต่างประเทศมาใช้ และปรากฏอยู่ในประกาศกระทรวงตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2 หน่วยงาน คือ

            1) กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2543” ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2543 (
http://www.diwsafety.org/download/law/001/ind_51.pdf) โดยระบุไว้ว่าในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายนั้น ต้องยื่นพร้อมเอกสารความปลอดภัยตามแบบ วอ./ อก.3 (http://www.npc-se.co.th/pdf/allform/att_ind002_3.doc) หรือตามมาตรฐาน ISO 11014-1

            2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบอยู่ในประกาศกระทรวงฯ 2 ฉบับ คือ

                 2.1   เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2547” ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 (
http://www.siamsafety.com/lawabde47_01.pdf

                 2.2   เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2549” ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 (
http://www.disaster.go.th/html/law/law/sublaw07/other14..pdf)

            ประกาศกระทรวงฯ ทั้งสองฉบับนี้ ระบุไว้ว่าการยื่นขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ต้องยื่นเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตรายประกอบการขออนุญาต และหากมีการขนส่งวัตถุอันตรายเกินกว่า 1, 000 ลิตร หรือ 1, 000 กิโลกรัม ต้องมีเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตรายนั้นไว้ประจำรถ โดยประกาศกระทรวง ฯ ตามข้อ 2.1 เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยต้องมีรายละเอียดตามแบบ วอ./ กษ./ กปศ.3 ซึ่งเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยทั้ง 2 แบบนี้มีรายละเอียดเหมือนกัน


แหล่งอ้างอิง :
ขวัญนภัส สรโชติ, รดาวรรณ ศิลปโภชนากุล และวราพรรณ ด่านอุตรา. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย Safety Data Sheets . กรุงเทพมหานคร:  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2550.
http://www.diwsafety.org/download/law/001/ind_51.pdf
http://www.npc-se.co.th/pdf/allform/att_ind002_3.doc
http://www.siamsafety.com/lawabde47_01.pdf
http://www.disaster.go.th/html/law/law/sublaw07/other14..pdf

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

This piece was cogent, well-wirtetn, and pithy.

โดย:  Nyanna  [22 ธ.ค. 2554 12:14]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:4

I hate my life but at least this makes it breablae.

โดย:  Hessy  [16 ม.ค. 2555 15:14]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น