สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
การจัดเก็บสารเคมี

การจัดเก็บสารเคมีแยกตามลักษณะอันตรายของ UN มีหลักเกณฑ์อย่างไร

ผู้เขียน: ศศิธร สรรพ่อค้า
หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 20 พ.ย. 2550

คำถาม   การจัดเก็บสารเคมีแยกตามลักษณะอันตรายของ UN มีหลักเกณฑ์อย่างไร

คำตอบ  ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ในส่วนที่ 7 (Handling and storage) แสดงข้อควรระวังในการจัดเก็บสารเคมี ได้แก่ สภาวะแวดล้อมที่ควรหลีกเลี่ยง และสารเคมีที่ไม่ควรเก็บรวมกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาในการจัดเก็บสารเคมีที่ผู้ใช้และครอบครองสารเคมีควรรู้ แต่นอกจากข้อมูลที่แสดงในส่วนที่ 7 นี้นั้น ยังมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจเพิ่มเติม นั้นคือข้อมูลในส่วนที่ 14 (Transport information) แสดงข้อมูลการจำแนกสารเคมีตามลักษณะอันตรายของสหประชาชาติ หรือ UN class ซึ่งมีความหมายดังนี้

            Class 1 หมายถึง สารระเบิดได้

            Class 2 หมายถึง ก๊าซ

                          Class 2.1 หมายถึง ก๊าซติดไฟได้

                          Class 2.2 หมายถึง ก๊าซไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษ

                          Class 2.3 หมายถึง ก๊าซพิษ

            Class 3 หมายถึง ของเหลวติดไฟได้

            Class 4 หมายถึง ของแข็งติดไฟ

                          Class 4.1 หมายถึง ของแข็งติดไฟ

                          Class 4.2 หมายถึง วัตถุที่มีแนวโน้มเกิดการเผาไหม้ได้เอง

                          Class 4.3 หมายถึง สารที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วเกิดก๊าซติดไฟได้

            Class 5 หมายถึง สาร Oxidizing และ Organic peroxides

                          Class 5.1 หมายถึง Oxidizing agents

                          Class 5.2 หมายถึง Organic peroxides

            Class 6 หมายถึง สารพิษและสารติดเชื้อ

                          Class 6.1 หมายถึง สารพิษ

                          Class 6.2 หมายถึง สารติดเชื้อ

            Class 7 หมายถึง สาร/วัตถุกัมมันตรังสี

            Class 8 หมายถึง สารกัดกร่อน

            Class 9 หมายถึง สารอันตรายอื่นๆ

            แม้ว่าข้อมูลในส่วนที่ 14 นี้เป็นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่ง แต่สามารถนำมาใช้ในการจำแนกสารเคมีเพื่อการจัดเก็บเช่นเดียวกับการจำแนกสารเคมีโดยระบบอื่น โดยที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดมาตรฐานในการแยกเก็บสารเคมีแยกตาม UN class ดังแสดงในตารางที่ 1ตารางที่ 1 การแยกเก็บสารเคมีตามประเภทของสารเคมีอันตราย

หมายเหตุ 

            NA หมายถึง สามารถจัดเก็บบริเวณเดียวกันได้
 
            SG หมายถึง ต้องแยกจากกันอย่างน้อย 3 เมตร

            FS หมายถึง เก็บแยกจากกันหรือห่างกันอย่างน้อย 5 เมตร

            PR หมายถึง ห้ามอยู่ใกล้เคียงกัน ต้องแยกจากกันอย่างน้อย 10 เมตร


แหล่งอ้างอิง :
กรมประมง -
www.fisheries.go.th
Murdoch University - Division of Science and Engineering www.dse.murdoch.edu.au

 

 

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

การร่อนคืออะไรค่ะ? ตอบหน่อย

โดย:  มล  [16 ก.ย. 2552 21:23]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ควรบอกลักษณะของก๊าซพิษที่ดีกว่านี้


โดย:  NooK  [23 ก.ย. 2552 19:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

Class 7 ทำไม ไม่ระบุลงในตารางด้วยค่ะ

โดย:  nicha  [17 มิ.ย. 2553 13:39]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:7

There's nothing like the rlieef of finding what you're looking for.

โดย:  Trevon  [22 ธ.ค. 2554 14:09]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:10

Created the greatest airtcles, you have.

โดย:  Prabhakar  [25 ส.ค. 2555 11:41]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:11

หมายความว่า ประเภทที่ 1 ต้องแยกไปต่างหากเลยใช่มั้ยคะ เพราะไม่เห็นในตารางอ่ะค่ะ

โดย:  ์ีิNub  [1 ก.พ. 2563 23:56]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น