สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
การจัดเก็บสารเคมี

สารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ คืออะไร

ผู้เขียน: ศศิธร สรรพ่อค้า
หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 19 พ.ย. 2550

คำถาม  สารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ คืออะไร

คำตอบ  ารที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible chemicals) หมายถึง สารเคมีที่หากสัมผัสกันจะเกิดอันตราย แต่ถ้าอยู่ตามลำพังอาจจะไม่มีอันตราย อันตรายที่เกิดขึ้นอาจเนื่องมาจากสารทำปฏิกิริยากันก่อให้เกิดความร้อนสูง จนลุกไหม้ หรือระเบิด ตัวอย่างสารที่เข้ากันไม่ได้แสดงในตารางที่ 1 วิธีการจัดเก็บสารเหล่านี้ หากจำเป็นต้องเก็บไว้ในห้องเดียวกัน ควรเอาไว้คนละตู้ หรือคนละชั้นวาง และควรวางตู้และชั้นวางเหล่านั้นห่างจากกัน

            นอกจากตัวอย่างในตารางที่ 1 แล้ว องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) ยังกำหนดกลุ่มสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ในรูปที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีสารเคมีแต่ละกลุ่มผสมกัน โดยสามารถเทียบสารเคมีที่ต้องการได้แต่ละคู่ และตรวจสอบความอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับปฏิกิริยาของสารทั้งสองประเภทได้โดยอ่านค่าที่ตารางด้านขวามือ (Code และ consequence)

 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างประเภทของสารเคมีและการจัดเก็บแยกตามแต่ละประเภท

ประเภทสารเคมี

กลุ่ม

ไม่ควรจัดเก็บร่วมกับกลุ่ม

กรดอนินทรีย์ (Inorganic acids)

1

2-8, 10, 11, 12, 13, 15-18, 20, 21

กรดอินทรีย์ (Organic acids)

2

1, 3, 4, 7, 13, 15-18

ด่าง (Caustic)

3

1, 2, 6-8, 12-17, 19, 21

เอมีนส์และอัลคาโนลามีนส์

(Amines and Alkanolamines)

4

1, 2, 5, 7, 8, 12-17, 21

สารประกอบของธาตุฮาโลเจน

(Halogenated compounds)

5

1, 3, 4, 11, 13, 16

อัลกอฮอล์ ไกลคอล และไกลคอลอีเทอร์

(Alcohols, Glycols and Glycol ethers)

6

1, 7, 13, 15, 19, 21

อัลดีไฮด์ (Aldehydes)

7

1-4, 6, 8, 14-16, 18, 19, 21

คีโตน (Ketones)

8

1, 3, 4, 7, 18, 19

น้ำมันปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว

(Petroleum oils, Saturated hydrocarbons)

9

19

อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic hydrocarbons)

10

1, 19

โอเลฟินส์ (Olefins)

11

1, 5, 19

เอสเทอร์ (Esters)

12

1, 3, 4, 18, 19

มอนอเมอร์ Polymerizable Ester

(Monomers, Polymerizable Esters)

13

1-6, 14, 15, 18, 19, 20, 21

ฟีนอล (Phenols)

14

3, 4, 7, 13, 15, 18, 19

อัลคาลีนออกไซด์ (Alkalene Oxides)

15

1-4, 6, 7, 15, 18, 21

ไซยาโนไฮดริน (Cyanohydrins)

16

1-5, 7, 15, 18, 21

ไนไตรล์ (Nitriles)

17

1-4, 15, 21

แอมโมเนีย (Ammonia)

18

1, 2, 7, 8, 12-16, 19, 21

ธาตุฮาโลเจน (Halogens)

19

3, 6-14, 18, 20

อีเทอร์ (Ethers)

20

1, 13, 19

Acid anhydrides

21

1, 3, 4, 6, 7, 13, 15-18

 

 รูปที่ 1 สารเคมีที่เข้ากันไม่ได้แบบที่ EPA กำหนด


แหล่งอ้างอิง :

Harvard University www.uos.harvard.edu/ehs/enviro/EPAChemicalCompatibilityChart.pdf

University of Wollongong www.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@sci/@chem/documents/doc/uow019937.pdf

 

 

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:7

5555555555555555555+

โดย:  ฟ้าจังโกะ  [27 ส.ค. 2555 14:25]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:8

Most help atricels on the web are inaccurate or incoherent. Not this!

โดย:  Danillo  [26 ต.ค. 2555 15:27]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น