สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เรียนรู้จากข่าว

ท่อส่งไอน้ำในนิวยอร์กระเบิด

ผู้เขียน: วลัยพร มุขสุวรรณ
หน่วยงาน: หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 20 ก.ค. 2550

ประเด็นหนึ่งที่เป็นความกังวลของประชาชนในนิวยอร์ก หลังจากเกิดเหตุการณ์ท่อส่งไอน้ำระเบิดกลางเมืองเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคือ การปนเปื้อนของแอสเบสทอส (asbestos) ในอากาศ เพราะท่อส่งต่าง ๆ ที่ฝังอยู่ใต้ดินเหล่านี้ซึ่งติดตั้งและใช้งานกันมากว่า 80 ปี ส่วนใหญ่ใช้แอสเบสทอสเป็นฉนวนป้องกันการถ่ายเทความร้อน เมื่อท่อระเบิด แอสเบสทอสก็ตามแรงระเบิดออกมาด้วย เส้นใยแอสเบสทอสมีขนาดเล็กมาก เราไม่สามารถมองเห็นได้ ทำให้ง่ายที่จะปนเข้ามาในร่างกายพร้อมกับลมหายใจ และหากหายใจเอาใยแอสเบสทอสเข้าไปจะก่อให้เกิดความเจ็บป่วยในระยะยาวเช่น  โรคแอสเบสโทซีส (asbestosis) เนื้องอกที่ปอด หัวใจ และช่องท้อง  โรคเกี่ยวกับเยื่อหุ้มปอด รวมทั้งเป็นมะเร็งปอดด้วย  จากการตรวจวัดบริเวณที่เกิดเหตุพบว่า มีแอสเบสทอสปนเปื้อนอยู่ในฝุ่นและเศษซากวัสดุมากกว่าในอากาศ 
 

                แอสเบสทอสมีอยู่ 2 พวกใหญ่คือ พวกเซอเพนทีน (serpentine) และพวก แอมพิโบล (amphibole) พวกแรกเส้นใยจะมีลักษณะโค้งไปมา และมักแตกเป็นอนุภาคยาว ๆ บาง ๆ แอสเบสทอสที่มีในปัจจุบันประมาณ 90 % อยู่ในกลุ่มนี้ ตัวอย่างแอสเบสทอสในกลุ่มนี้ได้แก่ คริโซไทล์ (Chrysotile) CAS No. 12001-29-5

                แอสเบสทอสที่อยู่ในกลุ่มแอมพิโบล ซึ่งเส้นใยเป็นเส้นตรงและยาวได้แก่ อะโมไซต์ (amosite) CAS No. 12172-73-5, โครซิโดไลต์ (crocidolite) CAS No. 12001-28-4, แอกติโนไลต์ (actinolite) CAS No. 77536-66-4 และ แอนโทฟิลไลต์ (anthophyllite) CAS No. 77536-67-5

                เนื่องจากแอสเบสทอสมีคุณสมบัติก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพมนุษย์ หลายประเทสทั่วโลกจึงห้ามใช้แอสเบสทอส เช่น ค.ศ. 1983 ไอซ์แลนด์ ห้ามใช้แอสเบสทอสทุกชนิด แบบมีข้อยกเว้น, ค.ศ. 1984 นอร์เวย์ ห้ามใช้แอสเบสทอสทุกชนิด แบบมีข้อยกเว้น ญี่ปุ่นห้ามใช้โครซิโดไลต์และอะโมไซต์ในปี ค.ศ. 1995 และห้ามใช้คริโซไทต์ในอาคารและวัสดุบางชนิดในปี ค.ศ. 2004  สหรัฐอเมริกาออกประกาศควบคุมการใช้แอสเบสทอสตั้งแต่ แต่ยังคงอนุญาตให้ใช้ได้ในบางผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989

                ประเทศไทยประกาศให้แอสเบสทอสชนิดอะโมไซต์และโครซิโดไลต์เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (ห้ามใช้ ผลิต ขาย) และควบคุมการใช้คริโซไทล์ โดยประกาศเป็นวันถุอันตรายชนิดที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

                ปัจจุบันมีความพยายามรณรงค์เรียกร้องจากหลาย ๆ ฝ่าย เช่น องค์การแรงงานสากล (ILO) ให้ยกเลิกการใช้แอสเบสทอสโดยเด็ดขาดทั่วโลก.

 

ดูเพิ่มเติม :

http://www.btinternet.com/~ibas/asbestos_ban_list.htm

http://www.hazards.org/asbestos/ilo.htm

 

 

ภาพจากเว็บไซต์ news.yahoo.com

ภาพจากเว็บไซต์ news.yahoo.com

ภาพจากเว็บไซต์ news.yahoo.com
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น