สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย

แบตเตอรี่รถยนต์ : รีไซเคิลได้ ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย

ผู้เขียน: วลัยพร มุขสุวรรณ
หน่วยงาน: หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 7 ก.ย. 2550
 แบตเตอรี่รถยนต์ : รีไซเคิลได้ ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย

               หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550 นำเสนอเรื่องราวปัญหาจากโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่ปล่อยทั้งน้ำเสียและอากาศเสียออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนใกล้เคียง ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและชาวบ้านเจ็บป่วย

โรงหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าเป็นตัวอย่างธุรกิจรีไซเคิลที่มีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม คน และสัตว์ เนื่องจากประกอบไปด้วยวัสดุและสารที่เป็นพิษ หากต้องการประกอบกิจการนี้ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกันที่ให้ความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการแพร่กระจายของมลพิษ

 

ส่วนประกอบแบตเตอรี่ชนิดกรด - ตะกั่ว

                แบตเตอรี่ชนิดกรด-ตะกั่วเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ใช้แล้วสามารถอัดกระแสไฟใหม่ได้ รูปแบบที่เห็นใช้กันทั่วไปคือแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ชนิดนี้ประกอบด้วย (1) กล่องพลาสติก (2) แผ่นขั้วบวกและขั้วลบที่ทำจากตะกั่ว (3) แผ่นกั้นที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์มีรูพรุน (4) สารละลายอิเล็กโทรไลต์คือ สารละลายกรดซัลฟุริก และ (5) ขั้วต่อกับอุปกรณ์ทำด้วยตะกั่ว [http://www.batterycouncil.org/made.html, 31 ส.ค. 50]

 

การรีไซเคิลแบตเตอรี่ชนิดกรด - ตะกั่ว

                Battery Council International กล่าวไว้ในเว็บไซต์ขององค์กรว่า ส่วนประกอบของแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วสามารถรีไซเคิลได้มากกว่าร้อยละ 97 โดยสามารถทำเป็นวงจรปิดคือ รีไซเคิลแบตเตอรี่เก่าเข้าสู่กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ใหม่ได้เกือบทั้งหมด  การรีไซเคิลแบตเตอรี่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก (รูปที่ 1)  คือ

1.       ทำการแยกหรือทำให้แบตเตอรี่แตกเป็นชิ้น ๆ

 

2.       ชิ้นส่วนแบตเตอรี่จากข้อ 1 ถูกนำไปแยกส่วนที่เป็นพลาสติก (โพลีโพรพีลีน) ออกจากส่วนที่เป็นสารละลายและตะกั่วและโลหะหนักอื่น ๆ แต่ละส่วนจะส่งต่อเข้ากระบวนต่อไป

 

3.       สำหรับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก จะนำไปล้าง ทำให้แห้ง แล้วส่งต่อไปโรงรีไซเคิลพลาสติกเพื่อหลอมเป็นพลาสติกใหม่

 

4.       แผงตะกั่วจะนำไปหลอมเป็นตะกั่วแท่ง มีการกำจัดสิ่งเจือปนทิ้ง (dross)

 

5.       กรดซัลฟุริก จัดการได้ 2 ลักษณะคือ 1) ทำให้เป็นกลาง แล้วทิ้ง หรือ 2) ทำให้เป็นโซเดียมซัลเฟต

 

อย่างไรก็ดี แม้วัสดุเหล่านี้จะรีไซเคิลได้ แต่วัสดุที่ผ่านการรีไซเคิลจะมีคุณภาพต่ำลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนรอบที่ถูกรีไซเคิล ดังนั้นการรีไซเคิลจึงไม่สามารถนำมาเป็นเหตุผลในการเพิ่มปริมาณการใช้

 

ปริมาณแบตเตอรี่กรด - ตะกั่วในประเทศ

ปริมาณแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วในประเทศไทย มีรายงานว่าในปี พ.ศ. 2545 และ 2546 มีปริมาณการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ (ไม่รวมแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วแบบอื่น) ในประเทศประมาณ 12.4 และ 13.2 ล้านลูก ตามลำดับ โดยในปี 2546 มีอัตราขยายตัวร้อยละ 6.8 (ธนาคารแห่งประเทศไทย อ้างโดย http://www.scb.co.th/LIB/th/article/ifct/data/4704-3.pdf ) หากประมาณปริมาณการผลิตในปี 2547 2549 โดยใช้อัตราขยายตัวที่ร้อยละ 6 จะได้ปริมาณการผลิตใน 3 ปีดังกล่าวเท่ากับ 14.0, 14.8 และ 15.7 ล้านลูก ตามลำดับ ส่วนการนำเข้าและส่งออกแบตเตอรี่ชนิดกรด-ตะกั่วมีการเก็บสถิติโดยกรมศุลกากร ซึ่งมีทั้งแบตเตอรี่ที่เป็นของใหม่ยังไม่ได้ใช้งานและที่เป็นของเก่าใช้แล้ว ในระหว่างปี พ.ศ. 2545 2549 มีปริมาณการนำเข้าและส่งออกแบตเตอรี่ชนิดนี้ที่เป็นของใหม่ดังรูปที่ 2 ส่วนแบบที่ใช้แล้วแสดงในตารางที่ 1

              

ตารางที่ 1 ปริมาณการนำเข้าและส่งออกแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วที่ใช้แล้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2549

 

 

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

ปริมาณนำเข้ารวม, ชิ้น

-

133

1,545

2,014

70,028

ปริมาณส่งออกรวม, ชิ้น

-

-

-

50

378

 

ดังนั้น ปริมาณแบตเตอรี่ที่จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเท่ากับ แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศรวมกับที่นำเข้ามาหักลบกับที่ส่งออกไปในแต่ละปี จะพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง ปี 2549 มีแบตเตอรี่กรด-ตะกั่วที่อยู่ในประเทศเท่ากับ 74.84 ล้านลูก  โดยประมาณ แบตเตอรี่เหล่านี้อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในธุรกิจรีไซเคิล ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้น

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า

                การประกอบกิจการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า เป็นกิจการที่มีผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีกฎข้อบังคับทั้งที่เป็นการเฉพาะและที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยข้อบังคับหลัก ๆ มีดังต่อไปนี้

1. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 13/2536 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 ห้ามนำเข้าแบตเตอรี่ใช้แล้วชนิดกรด-ตะกั่ว เพื่อนำมาหลอมตะกั่วแท่ง

 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่

 

2.1  เรื่อง หน้าที่ของผู้ประกอบประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า เกี่ยวกับการดำเนินการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประกาศ ณ วันที่ 27 เม.ย. 2544เช่นต้องจัดการฝุ่นจากระบบขจัดฝุ่นแบบไม่ให้แพร่กระจาย ต้องทำตะกรันให้มีลักษณะตามที่กำหนด ต้องกำจัดกากตะกอนปนเปื้อนตะกั่ว กากขี้ตะกั่ว และกากตะกั่วอื่น ๆ ในเตาหลอม หรือปรับเสถียรแล้วฝังกลบอย่างปลอดภัย เป็นต้น

 

2.2  เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ประกาศ ณ วันที่ 27 เม.ย. 2544  - กำหนดลักษณะของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ การคุ้มครองความปลอดภัยของพนักงาน การคุ้มครองความปลอดภัยเกี่ยวกับการแพร่กระจายของสารตะกั่ว และการตรวจสอบคุณภาพอากาศ

 

2.3  เรื่อง การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ประกาศ ณ วันที่ 27 เม.ย. 2544  - กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วต้องจักทำรายงานข้อมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษในระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

2.4  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2544  กำหนดหลักการเลือกทำเลที่ตั้ง เช่นต้องไม่มีบึง บ่อ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติภายในบริเวณโรงงาน ต้องมีระดับน้ำใต้ดินชั้นตื้นสุดไม่น้อยกว่า 10 เมตร ห่างโรงเรียน วัด โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 เมตร และไม่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

 

2.5 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 105 และลำดับที่ 106 ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ย. 2545 (โรงงานลำดับที่ 105 ได้แก่โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่กำหนด โรงงานลำดับที่ 106 ได้แก่ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม)

 

2.6  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2547

 

2.7  เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2547

 

2.8  เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2548

 

                นอกจากกฎข้อบังคับข้างต้นแล้วยังมีข้อกำหนดในเรื่องมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายทิ้ง รวมทั้งคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องปฏิบัติตามด้วย เห็นได้ว่าประเทศไทยมีกฎข้อบังคับสำหรับโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่าอยู่หลายฉบับหลายเรื่อง แต่ยังคงเกิดปัญหาเช่นกรณีโรงหลอมตะกั่วที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่เป็นข่าวดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรช่วยกันร่วมมือขจัดปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก


แหล่งอ้างอิง
ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 27 สิงหาคม 2550 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3926. ชาวบ้านสุดทนรัฐ ใส่เกียร์ว่าง แก้มลพิษตะกั่วนครสวรรค์’, หน้า 33 (ฉบับออนไลน์:http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02phu06270850&day=2007-08-27&sectionid=0211)

กรมศุลกากร, รายงานสถิติการนำเข้าและส่งออก (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 จากเว็บไซต์ http://www.customs.go.th/Statistic/StatisticIndex.jsp)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม, www.diw.go.th

Battery Council International http://www.batterycouncil.org/batteries.html ; http://www.batterycouncil.org/recycling.html

 


รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการรีไซเคิลแบตเตอรี่เก่า
ที่มา : http://www.batterycouncil.org/recycling.html

รูปที่ 2 การนำเข้า-ส่งออกแบตเตอรี่ชนิดกรด-ตะกั่วที่เป็นของใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2549
ที่มาสถิติ: สืบค้นจากเว็บไซต์กรมศุลกากร เมื่อ 29 ส.ค. 2550
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

ขอแสดงความคิดเห็น ผ่าน ชุดคำถาม เพื่อหาคำตอบว่า    
หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ( ศูนย์ NCE-EHWM )  มีข้อมูลประกอบ  ( เรื่อง  โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า  และ  การรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศไทย  )  มากน้อยเพียงใด

ชุดคำถาม 1    ในประเทศไทย  มี  โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า กี่โรง ?    อยู่ที่ไหนบ้าง ?    อยู่ ใน นิคมอุตสาหกรรม กี่โรง ?    อยู่ นอก นิคมอุตสาหกรรม กี่โรง ?    
ชุดคำถาม 2    โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า  ได้ตะกั่ว จากแหล่งไหนบ้าง ?  ( เช่น ผู้ผลิตแบตเตอรี่  กลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจยานยนต์  กลุ่มผู้รับกำจัดของเสียอันตราย  กลุ่มผู้ซื้อ-ขายของเก่า ( ซื้อ-คัดแยก-ขาย วัสดุไม่ใช้แล้ว )    นำเข้าจากต่างประเทศได้ไหม ?  ( ถ้าได้  นำเข้าจากประเทศใดบ้าง ? )
ชุดคำถาม 3    มี การรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ ในประเทศไทย ไหม ?    ถ้ามี ทำได้ หรือ ได้ทำ ครบทุกขั้นตอน ตามที่บทความนี้อธิบายหรือไม่ ?    ถ้าไม่ทำครบทุกขั้นตอน ขั้นไหนที่ทำไม่ได้ ?  และ เกิดผลเสียอย่างไร ?    อะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้รีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ แบบครบวงจร ไม่ได้ ?  
ชุดคำถาม 4    ใคร เป็นผู้ซื้อ ตะกั่ว ที่ได้จาก การหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ?    ผู้ซื้อเหล่านี้ เป็นเจ้าของร่วม หรือ ถือหุ้น ใน โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า หรือไม่ ?    และ อยู่ใน กลุ่มผู้ผลิตแบตเตอรี่  กลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจยานยนต์  กลุ่มผู้ใช้แบตเตอรี่ประกอบในผลิตภัณฑ์  หรือไม่ ?

คำถาม   . . . .  

คำถาม   . . . .  

คำตอบ ของ ชุดคำถาม เหล่านี้  นำไปขยายผล และ สร้าง แผนงาน - งาน - ผลงาน ให้ ศูนย์ NCE-EHWM  ได้ไหม ?

โดย:  วินิต ณ ระนอง  [16 เม.ย. 2551 17:36]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

อยากได้ข้อมูลที่มากกว่านี้เกี่ยวกับการรีไซเคิ้ลแบตเตอรี่รถยน กำลังจะทำธุรกิจตัวนี้อยู่ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำหน่อยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง

โดย:  ratchata k.  [21 ส.ค. 2551 16:19]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

อย่าคิดทำเดียวจะหาวัสถุดิบไม่ได้แค่ ใบอนุญาติ 60 เข้าร่วมประมูลซื้อจากหลวงยังผูกขาดมีไม่กี่ร้านเช่ามาจาก ร.ง.จีนแดง มาเลย์ แบ่งค่าฮั้วกันราคาลงมากมีแต่ขาดทุน ระวังหน่อย

โดย:  จากคนซื้อแบตเก่า  [16 ก.ย. 2551 15:10]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:7

http://en.wikipedia.org/wiki/Car_battery        Car Battery        
http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_recycling        Battery Recycling        

http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid_battery        Lead-Acid Battery

โดย:  นักเคมี  [31 ธ.ค. 2551 08:17]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:8

http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling        Recycling        

Overview for Recycling  of  [ Aggregates and Concrete  ;  Battery  ;  Biodegradable Waste  ;   Clothing  ;  Electronics Goods  ;  Ferrous Metals  ;  Nonferrous Metals  ;  Glass  ;  Paper  ;  Plastic  ;  Textile  ;  . . . . ]

โดย:  นักเคมี  [31 ธ.ค. 2551 08:24]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:9

http://www.batterycouncil.org/LeadAcidBatteries/BatteryRecycling/tabid/71/Default.aspx        Battery Recycling        
http://www.batterycouncil.org/LeadAcidBatteries/tabid/54/Default.aspx        Lead-Acid Battery

โดย:  นักเคมี  [31 ธ.ค. 2551 08:33]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7:10

http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid_battery        Lead-Acid Battery        
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/electric/leadacid.html        
http://www.batteryuniversity.com/partone-13.htm        Charging the Lead-Acid Battery        
http://www.batteryuniversity.com/parttwo-35.htm        
http://www.batterystuff.com/tutorial_battery.html        
http://www.vonwentzel.net/Battery/00.Glossary/        How Lead-Acid Battery works ?        
http://www.leadacidbatteryinfo.org/        

http://wiki.xtronics.com/index.php/Sealed_Lead_Acid_Battery_Applications        Sealed Lead-Acid Battery Applications

โดย:  นักเคมี  [3 ก.ย. 2552 18:58]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8:11

http://www.epa.gov/osw/conserve/materials/battery.htm        
http://www.pca.state.mn.us/publications/w-hw4-05.pdf        Managing Dry-Cell Batteries

โดย:  นักเคมี  [18 ก.ย. 2552 10:56]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9:12

ทำไมถึงต้องผูกขาดกับงานประมูลแบตเตอรรี่เก่ากับพวกที่มีใบอนูญาตผมว่ามันจำกัดสิทธิ์กันมากไป(พวกมีใบอนุญาตแบ่งฮั้วกันมากมาย)

โดย:  ผู้ประมูลงานแบตเตอรี่เก่า  [29 ก.ย. 2552 13:23]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 10:17

ของดีจริงๆ

โดย:  ไม่บอก  [2 ส.ค. 2554 12:12]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 11:18

ผมก็เรียน เคมีช่วยบอกกันบาง

โดย:  คน  [2 ส.ค. 2554 12:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 12:19

รบกวนสอบถามว่า โรงงานถลุงตะกั่วมีที่ไหนบ้างครับ

ขอบคุณครับ
ชัยภัทร

โดย:  ชัยภัทร  [4 ส.ค. 2554 05:29]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 13:22

ชุดคำถาม 1    ในประเทศไทย  มี  โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า กี่โรง ?    อยู่ที่ไหนบ้าง ?    อยู่ ใน นิคมอุตสาหกรรม กี่โรง ?    อยู่ นอก นิคมอุตสาหกรรม กี่โรง ?    
ชุดคำถาม 2    โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า  ได้ตะกั่ว จากแหล่งไหนบ้าง ?  ( เช่น ผู้ผลิตแบตเตอรี่  กลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจยานยนต์  กลุ่มผู้รับกำจัดของเสียอันตราย  กลุ่มผู้ซื้อ-ขายของเก่า ( ซื้อ-คัดแยก-ขาย วัสดุไม่ใช้แล้ว )    นำเข้าจากต่างประเทศได้ไหม ?  ( ถ้าได้  นำเข้าจากประเทศใดบ้าง ? )
ชุดคำถาม 3    มี การรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ ในประเทศไทย ไหม ?    ถ้ามี ทำได้ หรือ ได้ทำ ครบทุกขั้นตอน ตามที่บทความนี้อธิบายหรือไม่ ?    ถ้าไม่ทำครบทุกขั้นตอน ขั้นไหนที่ทำไม่ได้ ?  และ เกิดผลเสียอย่างไร ?    อะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้รีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ แบบครบวงจร ไม่ได้ ?  
ชุดคำถาม 4    ใคร เป็นผู้ซื้อ ตะกั่ว ที่ได้จาก การหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า ?    ผู้ซื้อเหล่านี้ เป็นเจ้าของร่วม หรือ ถือหุ้น ใน โรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า หรือไม่ ?    และ อยู่ใน กลุ่มผู้ผลิตแบตเตอรี่  กลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจยานยนต์  กลุ่มผู้ใช้แบตเตอรี่ประกอบในผลิตภัณฑ์  หรือไม่ ?โดย:  เด่น  [28 ส.ค. 2554 20:13]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 14:24

คุณเด่นครับ
คำถามของคุณน่าสนใจมากๆ ตอนนี้ได้คำตอบมาบ้างหรือยังครับ ถ้ามีข้อมูลก็กรุณาแบ่งปันกันบ้างนะครับ อยากทราบ

โดย:  Chemist  [7 ก.ย. 2554 13:52]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 15:28

สถิติการนำเข้า ปี2553-2554
แบตเตอรี่ ประเภท TRACTION BATTERY
ขอได้จากที่ไหน  หรือสอบถาม  หาดูได้จากที่ที่ไหนค่ะ

โดย:  W.  [21 ก.พ. 2555 16:00]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 16:30

Style is more compared to what you appear like. It is actually a frame of mind. It is actually building a statement about you without having declaring anything. When you gown effectively, you say one thing fantastic about yourself before you even say nearly anything. In order to come up with a more powerful document, please read on for many smart style ideas. .

If you are intending to use open up-toed shoes, be sure that your toenails are done and the color of the shine goes properly with all the outfit you possess on. . Lots of people usually do not look at this plus they find yourself with clothes on that conflict together with the hue of the nails.

When you are interested in a new bit of clothes, consider very carefully in regards to what you already possess. Purchasing something that doesn't complement whatever you have within your closet is how some individuals end up with a dresser loaded with points they never dress in. Be sure any new item suits with the all round wardrobe.

There are a few items of clothes that never ever fall out of fashion, as well as the fabled tiny dark dress is one of them. The conventional black color attire can be obtained from many apparel shops, ranging from the greater number of high-priced clothes retailers, to stores, . as well as to mega industry retailers like Focus on. It's smart to invest a little bit more to the gown if you want it to stay longer, as more high-priced garments are often created using high quality fabric.

Once you purchase something new, give something aside. This really is a terrific way to aid someone else, as well as staying from having an overflowing closet. It can save you funds, too. If you think you might must give something apart whenever you purchase, you might think more details on what you're buying!

If you are uncertain or perplexed about what to accomplish about fashion all the abrupt, lookup a current weblog which utilizes pictures, or scan through a design publication. You may get many helpful suggestions from considering precisely what is being imprinted on the internet pages presently, and it will motivate you.

There is a lot that can be done for your self with regards to design by expanding your choice of overcoats which you own. This is important because occasionally you possibly can make a big difference within your look by testing out another jacket and introducing variety to your selection of outfits.

Create a splash when you are out by taking the information on this page and making use of these people to update your clothing. Appearance stylish and appear great everywhere you go. Make individuals remember you using the info in the following paragraphs, and you'll be unforgettable and create a powerful declaration without stating a word.  .

โดย:  Aliptmump  [24 ม.ค. 2556 03:58]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 17:31

Keeping up with fashion lacks to become overwhelming task. There are numerous things you need to know to assist you make best use of your wardrobe and other fashion goods. The following advice improves your knowledge of what you need to do in order to be modern. .

Try out keeping your outfits straightforward. Employing a minimal approach when it comes to your ensembles may actually have got a major influence on your appearance. . Attempt retaining your clothes choices subdued as well as your add-ons to a minimum. When you're not working on hectic images and designs, bold shades, or plenty of extras, it makes for any neat and desirable seem.

Shop with good friends and assist each other select outfits. Your buddies can be your greatest source when it comes to picking the right garments to use. You want the people nearest you to assist you as they are the ones which will help you appear your very best.

Not all people provides the dollars to put together every single attire mechanically in which there will vary feature sections each and every time they wear clothes. . Nevertheless, have a couple of "whoa" clothes for special events, exactly where you're coordinating from your purse for your pendant to your earrings, to the shoes, plus more.

When choosing a swimwear, there are several actions you can take to lessen body imperfections and stress the right pieces of your body. As an example, when you have larger hips, focus on your hip and legs and highlight your modest waist by wearing a fit that may be reduce high in the thigh. Explore far more choices for swimwear put on also.

Accessories are other people you know. You may consider any outdated outfit that could be rather unexciting or ordinary by itself and dress it with awesome accessories. . Put the ideal necklace or brooch to your tiny black colored attire, and you've considered that LBD from average to awesome by two secs level.

In case you have "issue" locks, you might be cleaning it excessive. It's not necessarily smart to rinse your own hair daily. Whenever you do this, you strip organic oils and get a compound build up on your own hair. When you need to rinse hair every day, use gentle, natural hair shampoo and conditioner and don't scrub the hair. Just cerebrovascular accident the product by means of it and permit it to always rinse out carefully under hot, running water. Enable your locks to atmosphere dried out as an alternative to blow-drying out.

Follow these suggestions to freshen your look. When you accomplish that, you can truly feel confident meeting anybody and making a fantastic initial impression. Utilize the tips on this page in your life and not only will you will be making an effective very first perception, you possibly can make an amazing impact every day.  .

โดย:  Aliptmump  [24 ม.ค. 2556 09:37]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 18:32

At times, style means sporting garments with coordinating colours. Other times, it indicates several hours in the restroom setting up oneself for a special occasion. There is not any day in your lifetime where you can not conserve a short while using the appropriate style tips and concepts. Read on into this post for paragraphs loaded with them. .

Should you be starting to go grey, try using a plant dye. As long as it is merely a number of strands which are causing anxiousness, . this system ought to work. It turns the grey a shade which is a bit lighter weight than the rest of your your hair. Employing plant dye is likely to make it appear like you possess wonderful, new features and may then diminish out over about three months.

Save money on your apparel acquisitions and be sure you may have far more items which you truly love, wait a bit prior to buying that high-priced piece you that you just feel as if you "have to have". After using some time to consider it, you could realize there is something you would like a lot more and forget regarding it.

Design is one thing that is within the eyes in the beholder. Not everyone is exactly the same age group, competition, or in the identical track record, instead of everyone opinions style the identical. Nevertheless there is much to find out, . you find yourself discovering that design is all about indicating your own personal personal.

When discovering the right cover, it is important that you discover one with all the right match. An effective coat will flatten the contour of the upper body. It must be just loosened ample to be able to reach expert to get anything away from your bust bank account. Any looser and your appear will never be chic.

Using a lip that pouts is really a seem that women aim for today. If you need this appearance, you should have some shimmer gloss. Apply your gloss with the middle, bottom part and surface of your mouth area to obtain the outcome that you would like. It is really an easy way to take your trend to a higher level.

Use denim denim jeans to your advantage. They are a standard of everyone's clothing collection that has been close to for several years. Wear a stylish blouse or sexy mends with you blue denims. You can get 10 sets of denim jeans being aware of totally properly that they can never get out of fashion and so are something you can wear on many different situations.

Now that you have learned the essentials about style, you are armed and able to function as the style icon that you would like being. From timeless to trendy, any appear is possible with the right suggestions. Use everything you have learned to create a glance that is absolutely you.  .

โดย:  Aliptmump  [24 ม.ค. 2556 22:05]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 19:34โดย:  tomscre  [9 มิ.ย. 2556 08:40]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 20:35

This info is the cat's pajaams!

โดย:  Cordelia  [12 มิ.ย. 2556 07:57]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 21:36

Got it! Thanks a lot again for heilpng me out!

โดย:  Kacy  [12 มิ.ย. 2556 07:58]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น