สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ระบบการจัดการสารเคมี - CHEMTRACK เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง
ผู้เขียน: รศ. สุชาตา  ชินะจิตร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่: 1 ธ.ค. 2543

            เมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยทางเคมีขึ้นเมื่อใด จะมีคำถามว่าเราน่าจะมีวิธีการติดตามดูได้ว่าสารเคมีโดยเฉพาะที่เป็นอันตรายนั้นมีการใช้อยู่ที่ไหน มากน้อยเพียงใด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ริเริ่มสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย 5 แห่ง ทำโครงการศูนย์วิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมด้านการจัดการสารและกากเคมีอันตราย ผลที่เกิดขึ้น คือ มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการนี้ได้เกิดการจัดการสารเคมีให้เป็นระบบขึ้นภายใน มีแผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านความปลอดภัยของสารเคมี ได้เกิดความเห็นร่วมกันว่าจะแยกกากเคมีตามประเภทที่เป็นระบบเดียวกัน และจะร่วมมือกันทำงานด้านการบำบัดกากต่อไป

            ในส่วนของการจัดการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้สารเคมีได้เกิดการพัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ CHEMTRACK จากทีมงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน โปรแกรมนี้ประยุกต์ขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลสารเคมีทั้งชนิดและปริมาณ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Visual Basic ซึ่งผู้ใช้สามารถติดตั้งและใช้โปรแกรมบนเครื่องที่ทำงานบนระบบ Window 95 ขึ้นไป  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบสถานภาพและความเป็นไปของข้อมูลสารเคมี โดยจัดทำเป็นรายงานเพื่อติดตามทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร ออกมาเป็นรายงานเพื่อการปฏิบัติงานคลังสารเคมี ว่ามีสารเคมีชนิดใด ปริมาณเท่าใดในสต๊อก มีการรับและเบิกจ่ายอย่างไร รายงานเพื่อความปลอดภัยที่จะสรุปปริมาณสารเคมี จำแนกตามลักษณะความเป็นอันตราย รายงานการใช้สารเคมีระหว่างวันที่กำหนด อีกรายงานหนึ่งที่จัดทำได้หรือรายงานด้านงบประมาณว่ามีการใช้งบประมาณด้านสารเคมีจำแนกตามบุคคลหรือหน่วยงาน หรือระหว่างเวลาที่กำหนด ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีซ้ำซ้อนได้ ในระบบของโปรแกรมได้จัดทำฐานข้อมูลประกอบด้วยชื่อสารเคมีประมาณ 7,000 ชนิด มีทั้งชื่อหลักและชื่ออื่นๆ สูตรเคมี ลักษณะความเป็นอันตราย ความเข้มข้นและเกรดสารเคมี รวมทั้งรหัสอ้างอิงต่างๆ เช่น รหัส CAS No. ซึ่งเป็นเลขประจำตัวสาร UN No. ซึ่งเป็นรหัสเกี่ยวกับการขนส่งการจัดเก็บ เป็นต้น ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยอีก 7 แห่ง ได้นำโปรแกรมนี้ไปทดลองใช้เพื่อทำให้เกิดระบบการจัดการขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ใช้ CHEMTRACK จะสามารถสื่อข้อมูลสารเคมีในระบบเดียวกัน สามารถนำมาทำรายงานสรุปได้ถ้าต้องการ แนวคิดเดียวกันนี้หากเกิดการจัดการสารเคมีในหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ระบบเดียวกันก็น่าจะฉายภาพรวมให้เห็นความเคลื่อนไหวของสารเคมีเฉพาะชนิดที่ควบคุมเป็นพิเศษเพราะอันตรายสูงได้

 
  ข้อคิดเห็น
   
ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น
 
จาก:
อีเมล:
ข้อคิดเห็น:
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
45326717
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546