สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สาระเคมีภัณฑ์

อันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานควบคุมได้

ผู้เขียน: หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
วันที่: 10 ต.ค. 2550


               การประกอบกิจกรรมการผลิตในสถานประกอบการมักมีการทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีซึ่งอาจส่งผลกระทบเสียหายแก่สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ หากได้รับสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายเข้าสู่ร่างการ การดำเนินงานเจ้าของกิจการหรือนายจ้าง รวมทั้งคนงานควรเอาใจใส่กับการป้องกันไม่ให้สารเคมีก่อผลเสียหายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายได้กำหนดข้อปฏิบัติไว้แล้วด้วย

 

ข้อกำหนดตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 กำหนดหน้าที่ของนายจ้างไว้ว่า ให้จัดการดูแลให้บรรยากาศในที่ทำงานมีปริมาณสารเคมีเจือปนได้ไม่เกินเกณฑ์ที่ประกาศไว้ เช่นห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่ที่มีปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศเกินกว่าที่กำหนด และถ้ามีปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทำงานเกินกว่าที่กำหนดไว้กำหนด ให้นายจ้างดำเนินการลดความเข้มข้นของสารเคมี ถ้าแก้ไขไม่ได้ นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ.2534 กำหนดหลักเกณฑ์การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่นายจ้างต้องปฏิบัติ เช่น

การขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัดหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด

-   จัดให้มีฉลากขนาดใหญ่พอสมควรปิดไว้ที่หีบห่อภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตรายทุกชิ้น ฉลากต้องมีรายละเอียดตามที่กำหนด

-   จัดทำรายงานความปลอดภัย และการประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

-   จัดสถานที่ทำงานของลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายให้มีสภาพและคุณลักษณะเหมาะสม เช่น มีการระบายอากาศที่ดี เป็นต้น

-   จัดชุดทำงานสำหรับลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

-   จัดให้มีที่ชำระล้างสารเคมีอันตราย เช่น ฝักบัว ที่ล้างตา ไว้ในบริเวณที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย รวมทั้งอ่างล้างหน้า ล้างตา ห้องอาบน้ำ

-   จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บเป็นประจำ

-   จัดให้มีการอบรมลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

-   จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

 

โอกาสที่คนงานจะได้รับสารเคมีอันตราย

                คนงานที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ อาจเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสสัมผัสสารเคมีได้หลายลักษณะ เช่น ภาชนะบรรจุแตกหรือมีรอยรั่ว หรือมีการหกกระจาย ระหว่างการขนย้าย การเก็บ การถ่ายเถใส่ภาชนะใหม่ หรือการกำจัดทิ้ง หรือจากการเกิดควันหรือก๊าซพิษ หรือการระเบิด ระหว่างการเก็บในพื้นที่จำกัด บางครั้งอาจปะปนมากับฝุ่นละออง รวมทั้งจากการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ในการผลิตต่างๆ เป็นต้น

สารเคมีที่คนงานอาจสัมผัสอาจอยู่ในลักษณะของเหลว ของแข็ง ฝุ่น ไอระเหย ควัน หรือก๊าซ

 

การประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี

                การประเมินว่าคนงานมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายหรือไม่สามารถพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้

·         พิจารณาว่าสารที่เกี่ยวข้องมีความเป็นอันตรายหรือไม่ อย่างไร จากข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตรายของสารเคมีที่ได้รับมา ได้แก่ จากเอกสารความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) ฉลาก คู่มือ และเอกสารอื่น ๆ

·         พิจารณาว่าในการใช้งานสารเคมีว่ามีการควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายอย่างเพียงพอหรือไม่ จากผลการตรวจสอบกระบวนการผลิต เช่น มีการใช้สารเคมีตามข้อมูลที่ระบุมาในเอกสาร MSDS ที่ได้รับมาจากผู้ผลิตสารเคมี เป็นต้น

·         พิจารณาว่าคนงานมีโอกาสจะได้รับสารเคมีในระหว่างการทำงานหรือไม่ มากน้อยเท่าใด จากการเฝ้าระวังปริมาณสารเคมีในบรรยากาศ ซึ่งเป็นระดับความเข้มข้นที่คนงานสัมผัสสารเคมี

·         พิจารณาจากการติดตามเฝ้าระวังสุขภาพคนงานเพื่อให้ค้นพบผลกระทบของสารเคมีที่ทำให้สุขภาพเสื่อมเสียตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น

หลักในการควบคุมและเฝ้าระวังอันตรายจากสารเคมีในการทำงานข้างต้นได้รับการบรรจุไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2534 แล้ว หากเจ้าของกิจการและคนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

 

การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี

                วิธีการควบคุมโดยรวมเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่ควรนำมาดำเนินการเรียงตามลำดับความสำคัญมีดังนี้

1.       กำจัดหรือเคลื่อนย้ายสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากที่ทำงาน ได้แก่ ไม่ใช้สารเคมีหรือสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงงาน

2.       ใช้กระบวนการ อุปกรณ์หรือสารเคมีที่ปลอดภัยกว่าแทน

3.       จัดให้มีพื้นที่สำหรับสารเคมีโดยเฉพาะแยกออกจากคนงาน โดยจัดพื้นที่เป็นระบบปิดสำหรับสารเคมี ย้ายคนงานหรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ออก

4.       ใช้การควบคุมทางวิศวกรรม เช่นการระบายก๊าซ เป็นต้น

5.       ใช้มาตรการทางด้านบริหารจัดการ เช่น จำกัดเวลาทำงานของคนงานในบริเวณใกล้แหล่งที่มีอันตราย

6.       ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่นแว่นตากันสารเคมีและเครื่องช่วยหายใจ
 

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลควรนำมาใช้ในกรณีที่ได้นำวิธีการที่ 1 5 มาใช้แล้ว แต่ยังคงมีความเสี่ยงต่ออันตรายสารเคมีอยู่ ไม่ใช่วิธีการที่นำมาใช้เป็นลำดับแรก

 

ตัวอย่างการควบคุมอันตรายจากสารเคมีในโรงงานชุบเคลือบผิว

การชุบเคลือบผิวชิ้นงานเป็นกระบวนการที่มีการใช้สารเคมีจำนวนมาก คนงานมีโอกาสสัมผัสหรือใกล้ชิดกับสารเคมีค่อนข้างสูงในการปฏิบัติงาน กระบวนการชุบและตัวอย่างสารเคมีที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 

สารเคมีและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

                ในกระบวนการชุบเคลือบผิวซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐานคือ (1) การเตรียมวัสดุเช่น การขัดแต่งให้เรียบ (2) กระบวนการก่อนชุบได้แก่ การยึดวัสดุที่จะชุบและจุ่มลงในบ่อก่อนชุบ ซึ่งมีสารละลายเคมีต่าง ๆ เช่น ด่างและกรด แล้วจุ่มล้างในบ่อน้ำล้าง (3) กระบวนการชุบคือ ขั้นตอนการจุ่มวัสดุลงในบ่อชุบและบ่อน้ำล้างตามลำดับ (4) กระบวนการหลังชุบ เช่นอาจเป็นกระบวนการเคลือบโครเมตเพื่อป้องกันสนิมได้แก่ ขั้นตอนการจุ่มวัสดุลงในบ่อหลังชุบและบ่อน้ำล้าง (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 ผังกระบวนการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า (ดัดแปลงจาก http://www.prtr.nite.go.jp/english/pdf/manual2005/calc06-2e.pdf)


 

                สารเคมีอันตรายที่ใช้และเกิดขึ้นในกระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าประกอบด้วย

·         สารทำละลาย เช่น เมทิลีนคลอไรด์ ฟีนอล กรดคริซิริก

·         ก๊าซ เช่น ไฮโดรเจนไซยาไนด์

·         กรด เช่น กรดโครมิก กรดซัลฟุริก และกรดไฮโดรคลอริก

·         ด่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์

·         ไซยาไนด์ เช่น โซเดียมไซยาไนด์ และโปตัสเซียมไซยาไนด์

·         โลหะหนัก เช่น นิกเกิล โครเมียม แคดเมียม และตะกั่ว

·         ของเสียอันตราย

คนงานที่สัมผัสสารเคมีเหล่านี้อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ เช่น ในระยะสั้นอาจเกิดอาการระคายและแสบ คอ ปอด จมูก ดวงตาและผิวหนัง ส่วนในระยะยาวอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพเช่น โรคหืด หัวใจ ปอด และประสาท ทำงานผิดปกติ และในบางกรณีอาจเกิดมะเร็ง นอกจากผลต่อสุขภาพคนงานที่เกิดจาการได้รับสารเข้าสู่ร่างการแล้ว ก๊าซที่ระบายออกจากกระบวนการเช่น ก๊าซไฮโดรเจน ถ้าไม่จัดเก็บหรือระบายก๊าซให้ดีก็อาจเกิดการระเบิดได้ หรือพาสารเคมีอื่นปนออกมากลายเป็นหมอกพิษได้

 

โอกาสที่คนงานอาจได้รับอันตรายจากสารเคมี

คนงานในโรงชุบอาจสัมผัสสารเคมีได้จากเหตุการณ์หรือการกระทำดังต่อไปนี้

·         สารละลายในอ่างชุบกระเด็นใส่ในระหว่างเคลื่อนย้ายชิ้นงานลงหรือขึ้นจากอ่างชุบ

·         ไอหรือควันก๊าซที่ฟุ้งกระจายรุนแรงซึ่งเกิดในกรณีของกรด ด่าง หรือสารเคมีชนิดอื่น

·         ฝุ่นละอองที่หายใจเข้าไประหว่างการขัดและตัดแต่งชิ้นงาน

·         เมื่อการระบายอากาศบริเวณบ่อชุบไม่เพียงพอ

·         จากของเหลวหรือกากตะกอนที่ต้องเอาออกจากอ่างชุบ

·         จากการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอ่างชุบ

·         จากของเสียเคมีที่จัดการไม่ถูกวิธี

 

การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี

นอกจากวิธีการลดความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว การควบคุมจัดการเฉพาะที่สำหรับโรงงานชุบเคลือบผิวมีรายละเอียดเพิ่มเช่น การควบคุมอันตรายที่บ่อชุบ บ่อล้าง สามารถกระทำได้โดยใช้สารที่มีความเป็นอันตรายน้อยกว่าแทน ใช้ปั๊มถ่ายสารละลายลงในบ่อชุบแทนการเทจากภาชนะ และต้องล้างปั๊มให้สะอาดก่อนใช้ปั๊มสารเคมีชนิดอื่น ติดตั้งเครื่องระบายอากาศบริเวณบ่อที่ปฏิบัติงานเพื่อระบายหมอกและไอสาร ใช้สารลดการเกิดก๊าซระหว่างการชุบ ดูแลไม่ให้มีสิ่งของตกหล่นลงในบ่อปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้สารกระเด็นมาโดนผู้ปฏิบัติงานได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครน ตะขอเกี่ยว และลวดสลิงอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

นอกจากนี้มีข้อควรระวังในกรณีกรดและไซยาไนด์ หากสาร 2 ชนิดผสมกันจะเกิดระเบิดขึ้นได้ ดังนั้นต้องทำฉลากปิดภาชนะให้ชัดเจน จัดเก็บแยกห่างจากกันในที่ที่แห้ง และในกระบวนการชุบวัสดุที่จุ่มลงในบ่อกรดต้องล้างน้ำให้สะอาด ก่อนจุ่มลงในบ่อชุบซึ่งมีไซยาไนด์อยู่ รวมไปถึงการระบายสารละลายกรดและสารละลายไซยาไนด์ออกจากบ่อต้องมีระบบแยกจากกัน

                ส่วนของเสียที่ออกจากสายการผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเสียเคมี เช่น เกลือของโลหะต่างๆ กรด ด่าง และไซยาไนด์ หากไม่กำจัดให้ถูกต้องปลอดภัยก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรในสถานประกอบการหรือต่อบุคคลอื่น ๆ ได้ ของเสียประเภทกรดและด่างต้องทำให้เป็นกลางก่อนกำจัด และของเสียที่มีโลหะปนเปื้อนอยู่ต้องตกตะกอนโลหะออกก่อนส่งไปบำบัดกำจัดต่อไป


เอกสารอ้างอิง :

www.safetyline.wa.gov.au/newsite/worksafe/media/pdf/guidnotes/Guide_electroplating.pdf

www.prtr.nite.go.jp/english/pdf/manual2005/calc06-2e.pdf

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2534

ภาพประกอบ
:
Mr. Dave Pedigo and Mr. Ed Embry ,Ambrake Corporation ,Metal Finishing Industry Case Study

http://www.kppc.org/resources/workshops/MetalFinishing/presentations/Ambrake%20presentation.ppt#256,1,AMBRAKE CORPORATION

http://www.plating.co.nz/process.asp

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Chromic acid
Chromium
Dichloromethane
Hydrochloric acid
Hydrogen cyanide
Lead
Nickel
Phenol
Sodium cyanide
Sodium hydroxide
Sulfuric acid
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ขอให้มีอุประกรป้องกันที่รัดกุมมากๆๆนะ

โดย:  joy  [18 พ.ย. 2550 01:31]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

ยากทราบว่าสารที่ใช้ชุบโลหะประกอบด้วยสารอะไรบ้างมีความเข้าข้นเท่าไหร่เพราะเป็นเนื้อหาเพื่อทำโปรเจค

โดย:  fon  [5 มี.ค. 2551 01:31]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

สารละลายที่บริษัททำขายจะเป็นสูตรผสมของแต่ละบริษัทคะ แต่ก็มีแนะนำไว้ในหนังสือชื่อ ชุบทอง ของพิชิต เลี่ยมพิพัฒน์,(กรกฏาคม 2549. พิมพ์ครั้งที่ 9, โรงพิมพ์ หจก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์. ) ลองหาดูคะ

โดย:  chemtrack ทีมงาน ChemTrack  [5 มี.ค. 2551 10:38]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:5

ในกรณีกรดและไซยาไนด์ หากสาร 2 ชนิดผสมกันเเจะเกิดระเบิดขึ้นได้นั้นยังไม่ได้อ่านข้อมูลของ SDSของแต่ละตัว แต่เท่าที่ได้อ่านมาจะมีข้อมูลว่า หากกรดและไซยาไนด์รวมกัน จะรวมตัวเป็นสารพิษ HCN

โดย:  safety chiangmai  [2 พ.ค. 2551 14:16]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:6

ขอบคุณ safety chiangmai ทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขต่อไปคะ

โดย:  วลัยพร ทีมงาน ChemTrack  [3 พ.ค. 2551 15:24]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:7

พอดีมีปัญหาเรื่องการกำจัดเคมีภัณฑ์อันตราย (สี ชนิดต่างๆ) แต่ไม่ทราบบริษัทที่รับขนย้ายและกำจัด ถ้าใครทราบว่ามีบริษัทที่รับขนย้ายและกำจัดสารเคมีภัณฑ์อันตรายช่วยบอกที (โรงงานอยู่ที่ นครสวรรค์) ได้บริษัทใกล้ๆ ก็ดีน่ะครับ

โดย:  เรืออากาศเอก น้ำเพชร พินพันธุ์  [2 ต.ค. 2551 11:42]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7:8

อยากทราบว่าสารเคมีชนิดใดบ้างที่ต้องส่ง สอ.1

โดย:  นิค  [4 ต.ค. 2551 09:21]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8:9

สารเคมีที่ต้องทำสอ.1 คือสารที่มีรายชื่ออยู่ในประการกระทรวงฯเรืองความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย ให้เข้าไปดูได้ที่www.oshthai.org หรือจะเข้าไปที่ www.google.co.th ก็ได้ แล้วพิมพ์ในช่องที่เว้นว่างไว้ว่า สารเคมี 1580 ลำดับ ถ้ายังไม่พบอีกให้โทรมาที่ 02 448 8338 ต่อ 504 หรือ 204หรือ205

โดย:  สุมาลี ชนะชาญมงคล  [21 ต.ค. 2551 11:29]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9:10

อยากทราบว่า โทษจากสารเคมีตกค้างในผักและสัตว์เลี้ยงต่าง ๆที่ผู้บริโภครับประทานเป็นอย่างไรบ้าง

โดย:  ya  [6 ก.พ. 2552 10:45]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 10:13

อยากหาข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม Chemical spill contral ทางบริษัทอยากจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้

โดย:  หยาดชล อ่อนทอง  [26 พ.ค. 2552 14:40]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 11:15

น่าจะมีสัญสักษณ์ที่บ่งบอกถึงอันตรายของสารเคมี ประเภทของสารเคมี ความรุนแรงของปฏิกิริยาต่อมนุษย์ด้วยค่ะ แบบว่าอยากรู้

โดย:  Nuchjang  [6 ก.ค. 2552 16:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 12:16

ผมอยากทราบว่า ถ้ามีโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่มีการใช้สารตะกั่วมาชุบกับชิ้นส่วนอิเลคทรอนิก แล้วไม่มีการป้องกันให้กับพนักงานที่ทำงานในส่วนนั้น โรงงานนี้จะมีโทษทางอาญาหรือไม่

โดย:  นายโชคชัย อัศวพันธุ์นิมิต  [27 ต.ค. 2552 10:22]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 13:17

อยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ test repot ในหมวกอาบน้ำพลาสติก ว่ามีสารอะไร
และมีอันตรายต่อร่างกายคนเราหรือไม่  ช่วยส่งข้อมูลให้ด้วยนะคะ  เพราะตอนนี้
กำลังมีปัญหาด้านการส่งออกไปยังต่างประเทศ ในทวีปยุโรป

โดย:  songsri  [24 พ.ย. 2552 23:17]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 14:18

อยากทราบว่าสารพิษในโรงงานมีอะไรบ้างมีโทษอย่างไร  มีโรงงานที่ไหนปล่อยออกมาบ้าง

โดย:  นี่หรือคน  [5 ม.ค. 2553 10:42]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 15:21

ขอบคุณค่ะ

โดย:  แป้ง  [9 ก.พ. 2553 18:46]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 16:22

ขอบคุณที่เตือนค่ะ

โดย:  ยายา  [9 ก.พ. 2553 20:06]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 17:23

ผมทำงานพิมพ์ระบบ off set,flexso,garvea,อยากทราบว่าสีที่ใช้พิมพ์ เหล่านี้มีอันตรายกับสุขภาพมากแค่ไหน ทั้งในระยะสั้นและยาวครับ

โดย:  ต.โต้ง ต้า ฉิ๋น  [21 ก.พ. 2553 05:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 18:24

เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ
แล้วมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณยางรถบ้างไหมค่ะ


โดย:  thipjha  [4 ส.ค. 2553 12:40]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 19:26

ความคิดเห็นที่ 20

โดย:  ลูกเทวดา  [4 ก.ย. 2553 10:04]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 20:27

หาการป้องกันอันตราย

โดย:  เค็กเเว๋นหัวเขา  [4 ก.ย. 2553 10:09]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 21:28

สารเคมี

โดย:  เด็กเทพ2  [7 ธ.ค. 2553 15:27]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 22:29

ขอให้ตัวหนังสือbig dig


โดย:  fad  [7 ธ.ค. 2553 15:30]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 23:33

เนื้อหามีสาระมากเลยคับ

โดย:  นายวุฒิ  [7 ม.ค. 2554 20:41]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 24:35

สุดยอดดดดดดด

โดย:  น่ารัก  [21 ม.ค. 2554 10:19]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 25:37

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในงานช่างทำผมในเรื่องของส่วนผสมที่เป็นอันตรายและการควบคุมป้องกัน

โดย:  แก้ว  [13 เม.ย. 2554 10:19]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 26:39

สารเคมีเยอะขนาดนี้   ถ้าโดนมือหรือโดนตัวไม่เป็นอันตรายหรือ


โดย:  mean catsada chitarunotaiy  [23 มิ.ย. 2554 12:01]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 27:43

ผมเข้าใจว่าเป็นบ่อน้ำยาชุบโลหะ ใช่ไหมครับ ซึ่งก็มีทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง
มีทั้งกรด ทั้งด่าง  ซึ่งเมื่อลงไปในบ่อก็จะมีการเจือจาง เท่าที่ทราบ เคมีที่อันตรายสุดๆมักจะอยู่นอกบ่อก่อนเติมลงบ่อนั้นเอง

โดย:  fluk  [25 ก.ค. 2554 14:23]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 28:44

เก็บอย่างปลอดภัย

โดย:  สวยค่ะ  [30 ต.ค. 2554 13:00]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 29:45

bggfdfjhddj
.

โดย:  115167845  [18 ม.ค. 2555 14:04]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 30:46

Wow! That's a ralely neat answer!

โดย:  Jase  [25 ม.ค. 2555 05:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 31:49

This is both street smart and itnellignet.

โดย:  Fraan  [26 ต.ค. 2555 16:22]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 32:62

ข่าวดี! สำหรับท่านที่ต้องการลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจโรงชุบโลหะ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ http://www.thailandlet.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=6&Category=thailandletcom&thispage=1&No=1562209

ที่มา: http://www.THAILANDLET.com ที่นี่ประกาศฟรี

โดย:  THAILANDLET.com ที่นี่ประกาศฟรี:ศูนย์กลางประกาศฟรีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

โดย:  THAILANDLET.com ที่นี่ประกาศฟรี  [24 ก.ค. 2557 14:15]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น