สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สาระเคมีภัณฑ์

มารู้จักสารลดแรงตึงผิวกันดีกว่า

ผู้เขียน: วิสาขา ภู่จินดา
วันที่: 17 ส.ค. 2549

บทนำ

            สารลดแรงตึงผิวมีบทบาทที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในแต่ละวันมนุษย์ใช้สารลดแรงตึงผิวแทบทุกกิจกรรม เช่น การทำความสะอาดร่างกายและของใช้  การใช้เครื่องสำอาง การย่อยอาหาร กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้สารลดแรงตึงผิวก็มีบทบาทที่สำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ในการกำจัดคราบน้ำมันและสิ่งสกปรก  ในการกำจัดสารแขวนลอยหรือคลอรอยด์ในน้ำ  การเลือกประเภทของสารลดแรงตึงผิว ปริมาณหรือความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว รวมถึงสภาวะอื่นๆให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อทำให้สารลดแรงตึงผิวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่สร้างปัญหาเพิ่มให้กับสิ่งแวดล้อม  สารลดแรงตึงผิวส่วนใหญ่จะสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ ทั้งนี้ความสามารถในการถูกย่อยสลายจะขึ้นกับโครงสร้างของสารลดแรงตึงผิว รวมทั้งปริมาณของสารลดแรงตึงผิวที่เหลืออยู่จากการใช้  การใช้สารลดแรงตึงผิวในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการบำบัดแล้วยังมีส่วนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ในน้ำดื่มปริมาณสารลดแรงตึงผิวที่สามารถเจือปนได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร การศึกษาและการพัฒนาการนำสารลดแรงตึงผิวมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้มากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในอนาคต

 

คุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิว

สารลดแรงตึงผิว หรือ SURFace ACTive AgeNT มีชื่อเรียกโดยทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ว่า “ Surfactant ” สารลดแรงตึงผิวเดิมทีเดียวมาจากภาษาเยอรมันว่า Tensid ซึ่งตั้งโดยนักเคมีชาวเยอรมันในปี ค.ศ. 1960  สารลดแรงตึงผิวส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ชอบน้ำ (hydrophilic group) และส่วนที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic group) ดังแสดงในภาพที่ 1b ส่วนที่ไม่ชอบน้ำมักจะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คือมีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนใหญ่จะมาจากไขมันและน้ำมันตามธรรมชาติ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และโพลีเมอร์สังเคราะห์ ลักษณะที่สำคัญของสารลดแรงตึงผิวคือเมื่อใส่สารลดแรงตึงผิวเพียงเล็กน้อยลงในน้ำ สารลดแรงตึงผิวจะไปลดแรงตึงผิวของน้ำเพื่อให้เกิดกระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้น เช่น การเกิดฟอง การทำให้เปียก และกระบวนการทำความสะอาด เป็นต้น ส่วนที่ไม่ชอบน้ำจะพยายามหนีน้ำโดยไปเกาะกับพื้นผิวที่ว่าง เช่น อากาศ  ส่วนที่ชอบน้ำจะยังคงอยู่ในน้ำซึ่งแสดงในภาพที่ 1c  สารลดแรงตึงผิวสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทซึ่งแบ่งตามลักษณะหรือประจุของส่วนที่ชอบน้ำ (hydrophilic group) ได้แก่

 

1.      สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวก (Cationic surfactant) ได้แก่ Cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) ซึ่งมีสูตรโมเลกุล คือ C16H33N(CH3)3+Br-  สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวกมักจะพบในผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน ครีมนวดผม และน้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น

2.       สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ (Anionic surfactant) ได้แก่ Sodium dodecyl sulphate (SDS) ซึ่งมีสูตรโมเลกุล คือ CH3(CH2)11SO4-Na+ มักจะเป็นส่วนประกอบในผงซักฟอกและสบู่ เป็นต้น

3.       สารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุ (Nonionic surfactant) ได้แก่ Polyoxyethylene alcohol ซึ่งมีสูตรโมเลกุล คือ (CnH2n+1(OCH2CH2)mOH) สารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุนี้มักจะนำไปผสมในสบู่เหลวล้างหน้า

4.       สารลดแรงตึงผิวที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ (Zwitterionic surfactant) ได้แก่ b-N-Alkylaminopropionic Acids มีสูตรโมเลกุล คือ RN+H2CH2CH2COO- ซึ่งเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง สารป้องกันการกัดกร่อน และสารยับยั้งแบคทีเรีย เป็นต้น

          

           สารลดแรงตึงผิวยังมีคุณสมบัติที่ทำให้เฟสสองเฟสที่ต่างกันมารวมตัวกันได้ คำว่าอยู่คนละ ฟส ือ การไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน น้ำและน้ำมันไม่ละลายซึ่งกันและกันเพราะมีคุณสมบัติที่ต่างกันโดยที่น้ำเป็นสารประกอบที่มีขั้ว ส่วนน้ำมันเป็นสารประกอบที่ไม่มีขั้ว เมื่อใส่สารลดแรงตึงผิวเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้สองเฟสมารวมกันเป็นเฟสเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น ารใส่ไข่แดงซึ่งมี lecithin เป็นสารลดแรงตึงผิวประกอบอยู่ประมาณ 10% ลงไปในน้ำที่ผสมน้ำมันเพื่อทำน้ำสลัด ทำให้น้ำและน้ำมันรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน

ตัวอย่างโครงสร้างของสารลดแรงตึงผิวแสดงในภาพที่ 1  าพที่ 1a แสดงโครงสร้างของสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบซึ่งมีสูตรโมเลกุล ือ C12H25SO4-Na+   าพที่ 1b เป็นการแสดงโครงสร้างของสารลดแรงตึงผิวทั่วไปซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ชอบน้ำและส่วนที่ไม่ชอบน้ำซึ่งสามารถเปรียบเทียบโครงสร้างได้กับภาพที่ 1a โดยที่ส่วนที่ไม่ชอบน้ำคือ C12H25 และส่วนที่ชอบน้ำ คือ SO4-  ละ ภาพที่ 1c แสดงการเรียงตัวของสารลดแรงตึงผิวเมื่อวางตัวอยู่ในน้ำ 

          

            ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบสารลดแรงตึงผิวทั้ง 4 ชนิดในการทำให้เกิดฟอง ความสามารถในการซักล้าง และการทำให้พื้นผิวอ่อนนุ่ม จะเห็นว่าสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบจะมีคุณสมบัติทำให้เกิดฟองดีที่สุด  ส่วนสารลดแรงตึงผิวที่มีทั้งประจุบวกและลบจะมีคุณสมบัติในการทำให้พื้นผิวอ่อนนุ่มดีที่สุด สารลดแรงตึงผิวแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ในปัจจุบันได้มีการนำสารลดแรงตึงผิวแต่ละชนิดมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม พื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถของสารลดแรงตึงผิวทั้ง 4 ชนิด ในการทำให้เกิดฟอง การซักล้าง และการทำให้พื้นผิวเกิดความอ่อนนุ่ม (Tiger Chemical Company, 1997)

ประเภท / คุณสมบัติ

สารลดแรงตึงผิว

การเกิดฟอง

ความสามารถในการซักล้าง

ความสามารถในการทำให้อ่อนนุ่ม

ประจุลบ

ดีที่สุด

ค่อนข้างดี

ไม่แน่นอน

ไม่มีประจุ

ดี

ดี

ดี

ประจุบวก

ไม่ดี

ปานกลาง

ไม่ดี

ประจุบวกและลบ

ค่อนข้างดี

ดี

ดีที่สุด

การนำสารลดแรงตึงผิวไปใช้ประโยชน์

สารลดแรงตึงผิวมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ในร่างกายมนุษย์ก็มีสารลดแรงตึงผิวประกอบอยู่ เช่น Gall Acid ซึ่งจะย่อยสารประเภทไขมันได้ สารลดแรงตึงผิวมีประโยชน์หลายๆ ด้าน โดยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตต่างๆ ได้แก่

1.      สารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ครีมนวดผม และผลิตภัณฑ์ที่มีฟอง เป็นต้น

2.       สารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางและครีมกันแดด

3.       สารลดแรงตึงผิวถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์ ผลิตยา

4.      สารลดแรงตึงผิวถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการย้อมผ้า การเคลือบสีไม้หรือโลหะ การผลิตพลาสติก การทำหนังสัตว์ การผลิตเนยเทียม  เค้กและไอศกรีม เป็นต้น

5.       สารลดแรงตึงผิวถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น บำบัดน้ำเสีย กำจัดมลพิษทางดิน ดูดซับของเสีย เป็นต้น

6.       สารลดแรงตึงผิวถูกนำมาใช้ในกระบวนการสกัดแยก เช่น การสกัดแยกแร่   การแยกน้ำมัน ออกจากน้ำ เป็นต้น

          นอกจากนี้ยังมีการนำสารลดแรงตึงผิวมาใช้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ   งานพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์  และเครื่องบันทึกแถบแม่เหล็ก เป็นต้น

            นอกจากสารลดแรงตึงผิวจะมีบทบาทในชีวิตประจำวันแล้ว เช่น ในกระบวนการทำความสะอาด สารลดแรงตึงผิวยังมีบทบาทที่สำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย รวมทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย อย่างไรก็แล้วแต่การนำสารลดแรงตึงผิวไปใช้ประโยชน์นั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้เพราะสารลดแรงตึงผิวก็สามารถทำลายสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันถ้ามีการใช้ในปริมาณที่ไม่ถูกต้องและมีนำสารลดแรงตึงผิวผิดประเภทมาใช้ ตัวอย่างเช่นในการปล่อยน้ำซักผ้าหรือน้ำยาล้างจานที่เข้มข้นซึ่งมีสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบลงในแม่น้ำลำคลอง จะทำให้เกิดฟองอย่างมาก  นอกจากจะทำลายสุนทรียภาพของแม่น้ำลำคลองแล้ว ยังสร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ  และอาจต้องใช้เวลานานที่กระบวนการธรรมชาติโดยแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารลดแรงตึงผิวได้หมด US. EPA. ได้กำหนดความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวในน้ำดื่มให้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (Kawamura, 2000)

 

เอกสารอ้างอิง

Kawamura, S.  2000.  Integrated Design and Operation of Water Treatment Facilities.

2nd ed. John Wiley & Sons, Inc.,  pp.37.

Tiger Chemical Company.  2004.  (March, 20).  Surfactant Guide & Formulary  1997.

(Online). Available URL: www.webworld.com.au/tiger

 

 


ภาพ 1(a) โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวประจุลบ

ภาพ 1(b) โครงสร้างของสารลดแรงตึงผิว

ภาพ 1(c) การเรียงตัวของสารลดแรงตึงผิวในน้ำ
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ให้เนื้อหาดีมากๆค่ะอาจานสั่งทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้อยู่พอดีเลย

โดย:  เด็กต้องทำรายงาน  [2 ก.ย. 2549 19:06]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

แล้วสารลดแรงตึงผิว มีโทษยังไงครับ

โดย:  virus um  [21 ก.ย. 2549 23:26]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

ตอบคำถามความคิดเห็นที่ 3  การบำบัดน้ำเสีย ถ้ามีการใช้สารลดแรงตึงผิวในปริมาณที่มากและเกินความจำเป็น จะมีโทษได้ เช่น น้ำที่ถูกบำบัดโดยใช้สารลดแรงตึงผิวต้องไม่มีสารลดแรงตึงผิวตกค้างในปริมาณที่มากกว่า 0.5 mg/l จึงจะสามารถนำมาใช้บริโภคได้  (Kawamura, 2000) สารลดแรงตึงผิวบางชนิดมีหมู่ของอะคลีราไมล์ ซึ่งมีความเป็นพิษ

โดย:  วิสาขา ภู่จินดา  [13 ต.ค. 2549 09:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:5

สารลดแรงตึงผิว สามารถช่วยให้อัตราการไหลในท่อดีขึ้นได้หรือเปล่าครับ

โดย:  am.  [11 พ.ย. 2549 11:45]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:6

ผมว่าสารที่ว่ามานี้จะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมและด้านประกอบอาชีพมากนะ

โดย:  เก่ง  [1 ม.ค. 2550 15:07]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:7

ขอบคุณค่ะ  กำลังทำรายงานอยู่เลย หามาตั้งนาน

โดย:  vitamilk  [12 ก.พ. 2550 14:10]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7:8

อยากทราบว่าสารลดแรงตึงผิวมีโทษต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างค่ะ   ขอคำตอบด่วนที่สุดเลยนะค่ะ

โดย:  เมย์  [13 ส.ค. 2550 08:16]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8:10

ขอบคุณมากค่ะ แต่อยากรู้รายละเอียดของสารลดแรงตึงผิวต่อการเกิดโฟมไข่ขาวทำยังไงดีคะ

โดย:  aoy  [21 ส.ค. 2550 16:38]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9:11

อยากได้ข้อมูลเรื่อง คาร์บอนแบล็ค จังเลย
โดยเฉพาะทางการระบาดวิทยา

โดย:  ช่วยหน่อยนะค่ะ  [28 ส.ค. 2550 17:03]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 10:12

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับสารลดแรงตึงผิวมากกว่านี้

โดย:  ko  [21 พ.ย. 2550 11:27]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 11:13

ข้อมูลเกี่ยวกับสารลดแรงตึงผิวอ่านเพิ่มเติมที่ลิงก์นะจ๊ะ
http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/cp_7_2548_surfactant.pdf
http://www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/bulletin/bul98/v6n4/Household%20pro.html

โดย:  chemtrack ทีมงาน ChemTrack  [24 พ.ย. 2550 15:20]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 12:14

ถ้าจะนำสารลดแรงตึงผิวไปผสมกับอีพ็อคซี่เพื่อให้ฟิลเลอร์ที่ใช้เกิดการกระจายตัว ควรใช้สารประเภทใดดีคะ

โดย:  vanadium  [2 ม.ค. 2551 10:38]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 13:15

อยากได้ข้อมูลเกียวกับ Emollient, Humectant, preservative, antioxidants color

โดย:  r-hao  [24 ม.ค. 2551 23:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 14:17

อยากให้มีข้อมูลมากกว่านี้

โดย:  เอ๋  [9 มิ.ย. 2551 09:07]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 15:18

ขอบคุณคับกำลังทำรายงานอยู่เลยขอบคุมากๆคับ

โดย:  MarutM.5  [14 มิ.ย. 2551 15:27]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 16:19

อยากรู้ว่าในแชมพูผงซักฟอฟสบู่มีสารตึงผิว
ชื่อไร

โดย:  okok  [11 ส.ค. 2551 14:08]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 17:20

คำที่ควรรู้        

Surface Tension        
Surfactant ,  Surface Active Agent        
Anionic ,  Cationic ,  Amphoteric ,  Zwitterion ,  Zwitterionic ,  Nonionic        
Hydrophilic ,  Hydrophobic        
Biodegradable        
Critical Micelle Concentration        


โดย:  นักเคมี  [15 ส.ค. 2551 14:26]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 18:21

ดีมากเลยน่ะ

โดย:  D man  [21 ส.ค. 2551 00:36]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 19:22

แล้วจะหาซื้อสารลดแรงตึงผิวนี้ได้ที่ใหนครับ

โดย:  นวทรัพย์  [25 ส.ค. 2551 17:43]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 20:23

ต้องการอยู่พอดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ

โดย:  ภาวิณี  [29 ส.ค. 2551 15:38]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 21:24

ขอบคุณมากๆๆๆๆคร้าบบบบบบบบบ กะลังทำงานอยุ่เลย น่าจะเปิดเว็บนี้แต่แรก จะได้ไม่ตกวิชานี้ T_T

โดย:  Ploy  [29 ส.ค. 2551 18:17]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 22:25

http://en.wikipedia.org/wiki/Surfactant        Surfactant        
http://en.wikipedia.org/wiki/Detergent        Detergent

โดย:  นักเคมี  [29 ส.ค. 2551 18:46]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 23:26

http://en.wikipedia.org/wiki/Fabric_softener        Fabric Softener        
http://en.wikipedia.org/wiki/Emulsifier        Emulsifier        
http://en.wikipedia.org/wiki/Wetting        Wetting        
http://en.wikipedia.org/wiki/Hair_conditioner        Hair Conditioner

โดย:  นักเคมี  [29 ส.ค. 2551 18:47]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 24:27

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_dodecyl_sulfate        Sodium dodecyl sulfate    ( Sodium lauryl sulfate )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonium_lauryl_sulfate        Ammonium lauryl sulfate        
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_laureth_sulfate        Sodium laureth sulfate    ( Sodium lauryl ether sulfate )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Cetyl_trimethylammonium_bromide        Cetyl trimethylammonium bromide        
http://en.wikipedia.org/wiki/Cetylpyridinium_chloride        Cetyl pyridinium chloride        
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyethoxylated_tallow_amine        Polyethoxylated tallow amine      
http://en.wikipedia.org/wiki/Benzalkonium_chloride        Benzalkonium chloride        
http://en.wikipedia.org/wiki/Benzethonium_chloride        Benzethonium chloride        
http://en.wikipedia.org/wiki/Cocamidopropyl_betaine        Cocamidopropyl betaine
http://en.wikipedia.org/wiki/Nonoxynols        Nonoxynols    ( Nonylphenol ethoxylate )

โดย:  นักเคมี  [29 ส.ค. 2551 19:17]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 25:28

http://chemicalland21.com/specialtychem/perchem/LINEAR%20ALKYLBENZENE%20SULFONIC%20ACID%20SODIUM%20SALT.htm        Linear Alkylbenzene Sulfonic acid ,  Sodium salt    ;    Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate

โดย:  นักเคมี  [29 ส.ค. 2551 19:24]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 26:30

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลของ cationic softener ต่อความขาวของผ้าฝ้าย

โดย:  (- o -)  [26 ก.ย. 2551 19:36]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 27:32

http://en.wikipedia.org/wiki/Surfactant        Surfactant        

http://www.chemistry.co.nz/deterghistory.htm        Detergent History        
http://www.chemistry.co.nz/surfactants.htm        
http://www.chemistry.co.nz/deterg.htm        Synthetic Detergents        
http://www.chemistry.co.nz/stain_frame.htm        Stain Removal Guide        
http://www.fabrics.net/deterg.asp        

http://www.chemistry.co.nz/detergent_books.htm        Detergent Books

โดย:  นักเคมี  [30 ธ.ค. 2551 09:25]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 28:33

http://en.wikipedia.org/wiki/Glucoside        Glucoside

โดย:  นักเคมี  [30 ธ.ค. 2551 13:13]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 29:34

โทษของสารลอแรงตึงผิวมีอะไรบ้าง


โดย:  บุษรินทร์ สมยงค์  [23 ม.ค. 2552 14:22]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 30:35

แนะนำ  เว็บไซต์  เรื่อง  สารเคมีในชีวิตประจำวัน     ที่  เนื้อหาสาระดี  รูปแบบสวยงาม  วิธีการนำเสนอน่าสนใจ  สื่อสารได้ดี  ฯลฯ        

http://oldweb.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/room01.html        

จัดทำโดย  คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย:  นักเคมี  [24 ม.ค. 2552 17:54]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 31:37

ชิ้นงานที่มีลักษณะกลม แบนๆ เมื่อแช่ในน้ำแล้ว ทำให้ชิ้นงานดูดกัน ซ้อนทับกัน จะแก้อย่างไรดี

โดย:  ยอ  [9 มิ.ย. 2552 13:04]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 32:39

จะหาซื้อสาร hydrophobic ได้ที่ไหนค่ะ  ช่วยตอบด่วน

โดย:  วิว  [12 มิ.ย. 2552 17:28]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 33:40

ขอเนื้อหามากกว่านี้ได้ไหมค่ะ

โดย:  นัส  [19 มิ.ย. 2552 15:53]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 34:42

จะหาซื้อสาร hydrophobic ได้ที่ไหนครับ   ช่วยตอบด่วน

โดย:  นักkema  [3 ธ.ค. 2552 11:50]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 35:43

ผมว่าสารที่ว่ามานี้จะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมและด้านประกอบอาชีพมากนะครับ
เเละขอเนื้อหามากกว่านี้ได้ไหมครับจะหาซื้อสาร hydrophobic ได้ที่ไหนครับ ช่วยตอบด่วนเเค่นี้ครับ............

โดย:  เเบงค์  [3 ธ.ค. 2552 11:55]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 36:45

ผมอยากทราบว่า  สารNP ตัวไหนมีคุณสมบัติในการคุม โรค พืชได้บ้าง ขอบคุณครับ

โดย:  อมอิน  [7 ธ.ค. 2552 21:45]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 37:46

อยากรู้วิธีที่สกัดจุลินทรีย์ที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวจากน้ำมันน่ะค่ะ

ช่วยบอกได้ไหมค่ะ

โดย:  - -*  [10 ธ.ค. 2552 13:53]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 38:47

สาร nonionic surfactant สามารถจะ stabilize คลอรีนน้ำ10%และ
sodium metabisulphite 20% ให้คงสภาพ3-6เดือน ได้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ

โดย:  มานพ  [25 มี.ค. 2553 17:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 39:48

อยากได้สารเพิ่มแรงตึงผิวอ่า


โดย:  555  [31 มี.ค. 2553 18:56]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 40:49

ความตึงผิวมาจากแรงเสียวทานจึงหรือ

โดย:  อรอุมา เสาเวียง  [18 ก.ค. 2553 12:02]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 41:50

อยากรู้ว่า surfactant กับ emulsifier มันต่างกันยังงัย
หรือว่ามันเหมือนกันตรงไหน

โดย:  สงสัยมาก  [25 ก.ค. 2553 21:42]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 42:51

ดีมากค่ะ


โดย:  อล  [3 ส.ค. 2553 15:55]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 43:52

เนื้อหาดีมากคะ
แต่อยากทราบอกคะว่า ผงซักฟอกที่มีฟองน้อย กับที่มีฟองมาก แบบไหนทำความสะอาดได้ดีกว่ากัน  เพราะจากในเนื้อหาน่าจะตอบได้ว่าแบบมีฟองช่วยทำความสะอาดได้ เพราะมีสารลดแรงตึงผิว แล้วทำไมผงซักฟอกในปัจจุบันถึงได้พยายามลดไม่ให้มีฟองเยอะๆ หละคะ

โดย:  PAAK  [18 ส.ค. 2553 05:12]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 44:53

หนูอยากรูประโยชน์ของสบู่ช่วยลดเเรงตึงผิวของนํ้า  เเละการนำไปใข้ในชีวิตประจำวันค่ะ

โดย:  ครูสั่งให้ทำมา  [22 ส.ค. 2553 09:51]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 45:55

ethoxylated nonyl phenol (15EO)
ethoxylated nonyl phenol (9EO)
เป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่ค่ะ เพราะเป็นส่วนประกอบของน้ำยาอเนกประสงค์ ที่ใช้อยู่ค่ะ  กลัวเป็นอันตรายต่อเด็กค่ะ


โดย:  พิชญาภร  [25 ส.ค. 2553 12:55]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 46:56

สุดยอด

โดย:  fguuhuh9@gfkkji.com  [10 ก.ย. 2553 12:51]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 47:57

อย่างงี้ต้องรีบทำเเล้ว

โดย:  fdguuhgdihgfih@jghu9djfoj9.com  [10 ก.ย. 2553 12:55]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 48:58

อยากทราบบทนำที่เกี่ยวกับความตึงผิวอ่ะค่ะ ตอนนี้กำลังทำโครงงานเรื่องความตึงผิว แต่โครงงานมีปัญหาเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญ อีกทั้ง ยังมีปัญหาในเรื่องของ ที่มาของสูตรการหาค่าความตึงผิว และความตึงผิวมัความสำคัญยังไม่กับชีวิตประจำวัน

โดย:  เม  [23 ก.ย. 2553 20:06]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 49:59

อยากทราบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร


โดย:  กิ๊ก  [29 ก.ย. 2553 15:09]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 50:60

อยากทราบว่ามันเกิดได้อย่างไร

โดย:  เเตงโม  [29 ก.ย. 2553 15:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 51:61

ethoxylate nonyl phenon มีผลต่อการบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่งหรือไม่ เพราะ รพ.จะสั่งซื้อเข้ามาใช้ในระบบการซักฟอกซึ่งจะต้อปลอยน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด

โดย:  บังยุทธ  [7 ต.ค. 2553 13:56]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 52:62

ขอบคุณค่ะ

โดย:  udotingtong  [14 ต.ค. 2553 14:26]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 53:63

อยากทราบว่า “ Surfactant ” สารลดแรงตึงผิว มีผลทำให้ค่า pH สูงขึ้นรึป่าวค่ะ

โดย:  เด็กฝึกงาน  [28 พ.ย. 2553 13:53]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 54:64

จะขอติชมโดยรวมได้มั๊ยครับ(คงไม่ว่ากันนะ)...ผมว่าการให้ข้อมูลสารเคมีแต่ละชนิดยังน้อยมากๆเมื่อเทียบกับเว็บจากต่างประเทศอีกทั้งจำนวนชนิดของสารเคมีที่จะให้ความรู้และประโยชน์ก็มีไม่มากและไม่กว้างเป็นเพราะอะไรหรอครับขี้เกียจหรือคิดว่าคนไทยไม่ค่อยให้ความสนใจ...จุฬาฯ สถาบันอุดมศึกษาหลักของชาติทำได้แค่นี้หรอครับแล้วเมื่อไหร่ประเทศเราจะเจริญ

โดย:  aorn  [30 ม.ค. 2554 06:10]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 55:65

ไม่ทราบว่า เราจะทำ น้ำยาเพิ่มฟองอิฐมวลเบาควร ใช้สารเคมีตัวไหนบ้าง

โดย:  อยากรู้  [15 เม.ย. 2554 15:29]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 56:66

ไม่ทราบว่า มี MSDS ethoxylated nonyl phenol หรือเปล่าครับ  
อยากทราบมากครับ  

โดย:  nisit@tsp-t.com  [17 พ.ค. 2554 18:08]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 57:68

อยากทราบว่าสาร Alkyl sulfate (fatty alcohol sulfate) หาวื้อได้จากไหนบ้างคับ
รบกวนบอกหน่อย

โดย:  ต้องการ  [20 ก.ค. 2554 10:54]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 58:69

คือว่าสารช่วยประเภทซิลิโคนสามารถทำอะไรได้บ้างในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเป็นซิลิโคนประเภทไหน รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดย:  อยากทราบ  [16 ก.ย. 2554 23:28]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 59:70

เอ่อ.......................สารพวกนี้หาซื้อได้ที่ไหนหรอครับ

โดย:  TNDT  [22 ม.ค. 2555 20:21]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 60:71

เนื้อหาดีม๊าก มาก

โดย:  หนูเองค่ะ สุนิศา คนสวย  [9 ก.พ. 2555 17:25]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 61:72

เนื้อหาดีมากๆหนูจะได้ดูแลตัวเองให้มากกว่านี้

โดย:  กนกพิชญ์. แหงมงาม  [17 ก.พ. 2555 13:50]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 62:73

หนูขอบคุณครูมากเลยนะคะ ที่ให้ความรู้กับพวกหนูแล้วหนูก็จะดูแลตัวเองให้มากกว่านี้  ขอบคุณคะ

โดย:  ขนิษฐา เพชระบูรณิน  [23 ก.พ. 2555 15:48]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 63:74

เนื้อหาที่อาจารย์ให้หนูมาศึกษานี้มีประโยชน์กับพวกหนูมาก  ขอบคุณอาจารย์ธงชัยที่ให้ความรู้กับพวกหนูมาตลอด  ขอบคุณค่ะ


โดย:  ดวงมณี ศรีชมภู  [25 ก.พ. 2555 14:10]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 64:75

เนื้อหาอาจารย์ดีมาก หนูขอขอบคุณอาจารย์ที่อาจารย์ให้ความรู้กับหนูได้ดีค่ะ

โดย:  นางสาวพรทิพย์ โตมา  [3 มี.ค. 2555 09:51]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 65:76

เนื้อหาอาจารย์ดีมาก หนูขอขอบคุณอาจารย์ที่อาจารย์ให้ความรู้พวกหนูค่ะ

โดย:  นางสาวนุจจรีย์ วงษ์แขก  [5 มี.ค. 2555 18:57]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 66:77

ขอบคุณมากเลยค่ะ เพื่อนกำลังทำ Science show พอดี ข้อมูลตรงประเด็นมากๆเลยค่ะ ^^

โดย:  ...  [10 ส.ค. 2555 19:24]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 67:78

เจ๋งครับพี่

โดย:  นร.ตะพานหิน  [27 ส.ค. 2555 12:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 68:80

สารลดตึงผิวที่ใช้การผลิตอิฐมวลเบาแบบclcคือสารแบบไหนครับและจะมีผลต่ออายุของอิฐหรือเปล่า(ผมหมายถึงคุณภาพ)

โดย:  ลูกชาวนา  [5 ต.ค. 2555 18:06]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 69:81

สารลดแรงดึงที่ใช้ในการทำอิฐมวลเบา clc เป็นแบบไหน ชื่ออะไร

โดย:  somkiat  [28 ต.ค. 2555 10:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 70:82

ผมต้องการทรายประเภทสารลดแรงตึงผิวบอง สารclc ที่ใช้ในหารผสมในอิฐมวลเบาครับ

โดย:  Udom  [25 ธ.ค. 2555 15:33]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 71:83

ผมต้องการทราบว่าการกำจัดหรือทำให้ลดลงในวัสดุสิ่งทอต้องทำอย่างไรครับ

โดย:  pinid7  [28 พ.ค. 2556 10:48]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 72:84

หาได้จากไหนหรอครับ.
ถ้าเป็นคำถามที่ไม่ควรถามก็ขอโทษด้วย.
แต่ช่วยตอบหน่อย

โดย:  nnaate  [5 ก.ค. 2556 17:48]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 73:91

 สารclc ที่ใช้ในการผสมอิฐมวลเบา
เป็ทสารลดแรงตึงผิวนประเภทไหนครับ และหาซื้ได้ที่ไหนครับ

โดย:  เอก  [28 ส.ค. 2556 08:33]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 74:97

อยากทราบว่า สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ ที่เป็นแบบไม่มีประจุ มีมั้ย ตัวไหนบ้างคะ

โดย:  เด็กวิศวะฯ  [17 ธ.ค. 2556 23:36]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 75:98

มีคนเอาไปผสมในยาฆ่าหญ้าแล้วบอกว่าไม่เป็นอันตราย
สามารถอมแล้วพ่นฆ่าหญ้าได้แบบนี้จะอันตรายไหมครับอาจารย์
ตามลิ้งค์อ่ะครับ http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=443103.0

ไม่รู้ว่าจะทำให้กรดซึมเข้าไปในปากหรือเปล่า

โดย:  เอเชียงราย  [23 ก.ย. 2557 08:24]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 76:117

ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้ประกอบการทำโครงงาน

โดย:  วรรณพร  [7 มิ.ย. 2560 09:52]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 77:118

อยากทราบพิกัดนำเข้าของกลุ่ม สารลดแรงตึงผิว ใช้พิกัดนำเข้าใดบ้างคะ

โดย:  รัชนีวรรณ  [25 มิ.ย. 2562 10:56]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 78:124

รอติดตามข่าวสารจากเพจค่ะ  >>>  https://www.168slotxo.net/download/


โดย:  busba phimpha  [22 พ.ย. 2562 16:45]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 79:126

ขอถามครับ

โดย:  พอลิเมอร์ประจะบวกจะไปผลักดันโลหะครอไรในนําได้ไหม๋ค  [18 ก.ค. 2564 22:07]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 80:127

สล็อตเว็บตรง ของเรา ได้เปิดให้บริการ สล็อตเกม จากค่ายดังต่างๆมากมาย เช่น SlotPg
, XoSLOT , สล็อต JOKER และค่ายสล็อตออนไลน์ ค่ายดังอื่นๆอีกมากมาย เว็บพนันสล็อต ที่รวมค่ายสล็อตในเว็บเดียว มากกว่า 3,000 เกม เว็บสล็อตออนไลน์
มาพร้อมโปรโมชั่นต่างๆมากมาย
มี สูตรเล่นสล็อต ที่ช่วยให้ทุกท่าน สามารถเอาชนะเงินรางวัลจาก สล็อตออนไลน์ ได้อย่างแน่นอน มีโหมด ทดลองเล่นสล็อต
ให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงบรรยากาศ ของ เกมสล็อต ได้ก่อนวางเดิมพันด้วยเงินจริง
สมัครสมาชิกใหม่กับทาง เว็บสล็อต ตอนนี้ รับโบนัสทันที 100% ขอยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของเรา เว็บเล่นสล็อต
ที่ดีที่สุด เปิดให้บริการ ทางเข้าเล่น PGSLOT ,
SLOTXO , joker slot และอื่นๆอีกมากมาย ตลอด 24 ชม.
สล็อตเว็บตรง ยินดีให้บริการสมาชิกทุกท่าน PT GAMING

โดย:  Joycelyn  [7 ต.ค. 2564 08:10]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 81:128

โจ๊กเกอร์สล็อต เราคือ เว็บเกมสล็อต JOKER
ที่เปิดให้บริการ JOKERSLOT มากกว่า 500 เกม 500 รูปแบบ สล็อตเว็บหลัก JOKER ของเรา มีผู้ใช้บริการ มากกว่า 100,000
คน สามารถร่วมสนุกและทำกำไรจาก เกมสล็อตโจ๊กเกอร์
ได้อย่างไร้กังวล SLOT
JOKER มาพร้อมโหมด ทดลองเล่น โจ๊กเกอร์สล็อต เครดิตฟรี
10,000 บาท มีสูตรเกมสล็อต JOKER ฟรี และโปรโมชั่นอีกเพียบ เปิดให้บริการ ทางเข้า SLOTXO JOKER ตลอด 24 ชม.
สามารถร่วมสนุกกับ โจ๊กเกอร์สล็อต ได้อย่างไร้ขีดจำกัด สมัครสมาชิกใหม่ slot joker ตอนนี้ ฝาก
10 รับ 100 และโปรโมชั่นอีกมากมาย ได้ที่ สล็อตเว็บตรง JOKER ตลอด 24 ชม.

โดย:  Gertrude  [14 ต.ค. 2564 19:54]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 82:129

เพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาเว็บไซต์พนันสล็อตที่ได้มาตราฐานสากล และไม่เคยมีประวัติการโกงเงินในปี 2021 ที่ได้เปิดให้เล่นSlot Online ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมสล็อตทุกค่าย
ไม่ว่าจะเป็นค่ายดังอย่าง ซึ่งทางเรานั้นเป็นเว็บสล็อตที่ได้มาตราฐานสากลที่มีเกมslots
casinoแตกง่าย ภาพเอฟเฟคอักแน่น เพื่อนๆจะรู้สึกสนุกเพลิดเพลินในการเล่นสล็อตตลอดเวลาในการเล่น ซึ่งเพื่อนๆสามารถร่วมสนุกกับสล็อตเว็บหลักที่มีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า 200 เกมและอีก 200 รูปแบบในการเล่น โดยเกมสล็อตออนไลน์ของเรานั้นเป็นเกมสล็อตมือถือที่สามารถเล่นได้ผ่านหน้าเว็บ หรือเพื่อนๆสามารถเล่นผ่านแอพพลิเคชั่นกับเราก็ได้เรามีการสอนโหลด LIVE22พร้อมการติดตั้ง รวดเร็วทันใจลงเสร็จเล่นได้เลยเพียง 5 นาทีเท่านั้น ซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเล่นสล็อตออนไลน์แตกง่ายจากทางค่ายนี้เราก็มีLIVE22 เข้าสู่ระบบหน้าเว็บ โดยทางเรานั้นรองรับทุกระบบปฎิบัติการไม่ว่าจะเป็น IOS หรือ ANDRIOND ก็สามารถเล่นได้หมด ทางเราเปิดให้บริการเกมสล็อตออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดราชการ เปิดประสบการณ์เล่นกับเราได้แล้ววันนี้ โดยทางเราเว็บเกมสล็อตออนไลน์มีระบบทดลองเล่นเกมสล็อตให้เพื่อนๆได้ลองเฃล่นก่อนลงเงินเดิมพันจริง ที่มีทั้งโปรโมชั่นแจกเครดิตฟรีให้เพื่อนๆได้เลือกใช้เลือกเล่นมากมาย
ซึ่งทางค่ายเกมSLOT LIVE22ของเรานั้นมีระบบฝากถอนAUTOรวดเร็วทันใจภายใน10 วินาที สามารถทำธุรกรรมฝากถอนออโต้ที่สามารถทำรายการได้ด้วยตัวเองไม่ต้องส่งสลิปให้แอดมินอีกต่อไป รวดเร็วทันใจแน่นอน มาเปิดประสบการณ์เล่นslot autoได้ทุกวัน หรือเพื่อนๆคนไหนที่อยากติดตามข่าวสารสล็อตออนไลน์เราก็มีบทความข่าวสารสล็อตที่มีข้อมูลดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเล่นสล็อตเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รางวัลจากSlot Online สามารถสมัครสมาชิกเกมสล็อตกับทางเว็บหลักสล็อต พร้อมรับโปรโมชั่นสล็อตเครดิตฟรีต่างๆมากมายตลอด 24 ชั่วโมง ทางเราค่ายเกมLIVE22ยินดีให้บริการอย่างเต็มที่ ใส่ใจสมาชิกทุกท่านเสมือนครอบครัวแน่นอน LIVE22 เข้าสู่ระบบหน้าเว็บ

โดย:  Evie  [16 ต.ค. 2564 21:58]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 83:130

สำหรับนักพนัน ท่านใดที่กำลังมองหา สล็อตออนไลน์เว็บหลัก เพื่อต้องการร่วมสนุกและทำกำไรจาก สล็อต
ก็สามารถ สมัครสมาชิก กับทาง สล็อตออนไลน์เว็บใหญ่ ของเรา super slot ได้ตลอด 24 ชม.
เว็บสล็อต ที่ดีที่สุดอันดับ 1
มี สล็อต จากค่ายดังต่างๆมากมายให้เลือกเล่น
เช่น SLOTPG,สล็อตXO,JOKER SLOT,SLOT JOKER,AMBBET,JILI SLOT,SLOT
JILI,PRAGMATIC SLOT,SPADEGAMING และอื่นๆอีกมากมาย มาพร้อม โปรโมชั่นสล็อตออนไลน์ ต่างๆมากมาย สำหรับสมาชิกทุกท่าน โปรสมัครสมาชิกใหม่ วันนี้ รับโบนัสทันที 50% พร้อมลุ้นรับ แจกเครดิตฟรี สูงถึง 10,000 บาท สล็อตเว็บใหญ่ มีระบบ ฝากถอน
อัตโนมัติ รวดเร็วทันใจ ภายใน 10 วินาที หากกำลังมองหา เว็บเกมสล็อตออนไลน์ ที่ดีที่สุด เราคือสิ่งที่คุณกำลังตามหา

โดย:  Pearl  [24 พ.ย. 2564 04:03]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น