สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สาระเคมีภัณฑ์

ขยะอิเล็กทรอนิกส์  ตอนที่ 2

ผู้เขียน: 1ดร. สุจิตรา วาสนาดำรงดี และ 2อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
หน่วยงาน: 1ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2สถาบันการศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่: 17 ม.ค. 2555

 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น