สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สาระเคมีภัณฑ์

ความรู้แบบบูรณาการด้านการจัดการสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ สุชาตา ชินะจิตร
หน่วยงาน: ที่ปรึกษาโครงการฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 2 ต.ค. 2556
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น