สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สาระเคมีภัณฑ์

โลหะหนัก : ตัวการปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผู้เขียน: พรพรรณ พนาปวุฒิกุล
วันที่: 12 ต.ค. 2549


การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทำให้มีการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเกินขีดจำกัด ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงและยากต่อการแก้ไข หนึ่งในผลกระทบนั้นคือการรั่วไหลปนเปื้อนของโลหะหนักในแหล่งน้ำ
 
โลหะหนักจัดอยู่ในกลุ่มธาตุที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่า 4 ขึ้นไป (ตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะได้ที่ website http://www.lenntech.com/periodic-chart.htm) และส่วนใหญ่เป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่ม Transition metals ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต โลหะหนักเป็นสารที่คงตัว ไม่สามารถสลายตัวได้ในกระบวนการธรรมชาติ จึงมีบางส่วนตกตะกอนสะสมอยู่ในดิน ดินตะกอนที่อยู่ในน้ำ รวมถึงการสะสมอยู่ในสัตว์น้ำ
 
โลหะหนักเป็นวัตถุดิบที่ถูกนำมาใช้ในหลายภาคส่วน เช่น ในด้านอุตสาหกรรม เราใช้โลหะหนักในการผลิตพลาสติก พีวีซี สี ถ่านไฟฉาย สำหรับทางด้านการเกษตร โลหะหนักเป็นส่วนผสมของยาฆ่าแมลงและปุ๋ย ขณะเดียวกันทางการแพทย์ใช้โลหะหนักเป็นส่วนผสมของยา อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องสำอาง น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในการดำรงชีพ
 
ในชีวิตประจำวัน คนเรามีความเสี่ยงต่อการนำโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการบริโภคอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีสารเหล่านี้ปนเปื้อนอยู่ โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโรงงานที่ขาดจิตสำนึก ซึ่งมักจะลักลอบเทของเสียลงดินหรือลงแม่น้ำ กำจัดกากของเสียอย่างผิดวิธี ทั้งนี้เนื่องจากต้องการลดรายจ่าย โลหะหนักบางชนิดสามารถให้ทั้งคุณและโทษต่อสิ่งมีชีวิต ขึ้นกับชนิดของสิ่งมีชีวิตและปริมาณที่ได้รับเข้าไป ตัวอย่างเช่น แบคทีเรียต้องการ โคบอลท์ (Cobalt-Co) ทองแดง (Copper-Cu) แมงกานีส (Manganese-Mn) โมลิบดีนัม (Molybdenum-Mo) แวแนเดียม (Vanadium-V) และสังกะสี (Zinc-Zn) ในปริมาณที่พอเหมาะต่อการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามปริมาณโลหะที่มากเกินไปจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์เหล่านี้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ สำหรับโลหะหนักบางชนิด เช่น ปรอท (Mercury-Hg) และแคดเมียม (Cadmium-Cd) จัดเป็นสารพิษต่อร่างกาย และถูกจัดให้ขึ้นบัญชีดำ (black list) เนื่องจากมีพิษร้ายแรงมากต่อมนุษย์ จึงขอนำมากล่าวในรายละเอียดซึ่งจะบอกถึงแหล่งที่มาและผลของการมีโลหะหนักทั้ง 2 ชนิดสะสมอยู่ในร่างกาย (Sawyer et al., 2003).
 
ปรอท

สารปรอทเป็นส่วนประกอบหลักของสารอมัลกัมที่ใช้อุดฟัน (Amalgum) ปรอทยังมีในสีทาบ้าน และใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตแบตเตอรีและการสกัดแร่เงินและทอง จุลินทรีย์บางชนิดสามารถเปลี่ยนสารปรอทให้เป็นสารประกอบ methylated mercury (CH3Hg+ และ (CH3)2Hg) ซึ่งมีความเป็นพิษสูง โลหะหนักรวมทั้งปรอทมักปนเปื้อนมากับน้ำดิบที่จะมาทำน้ำประปาและอาหารซึ่งจะเป็นพวกปลาทะเลที่มีวงจรชีวิตยาว เช่น ปลาทูน่า และปลาฉลาม ทั้งนี้เนื่องจากปรอทไหลไปตามน้ำจืดออกสู่ทะเล และเข้าสู่วงจรอาหาร ปลาทะเลจึงกินเข้าไปและสะสมอยู่ในหัวปลา อาการป่วยเนื่องจากพิษของปรอทโดยทั่วไป มีตั้งแต่ ปวดท้องรุนแรง ปวดศีรษะ ปวดตามเนื้อตัว ชา ความจำเสื่อม ไม่มีสมาธิ ซึมเศร้า เพราะปรอทส่วนใหญ่ไปสะสมที่มันสมองของมนุษย์ โดยอยู่ในไขมันซึ่งมีจำนวนมากที่สมอง ทำให้เป็นอันตรายต่อระบบประสาท ผลกระทบนี้มีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทของทารกในครรภ์ และเด็กเล็ก เพราะระบบประสาทของเด็กกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนา (จนกระทั่งอายุ 14 ปี) แต่ระยะวิกฤตจะอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกๆของการตั้งครรภ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจไม่ปรากฏในช่วงแรกคลอด แต่จะแสดงอาการเด่นชัดในช่วงหลัง ดังนั้นองค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา จึงมีคำแนะนำให้สตรีมีครรภ์ สตรีในวัยเจริญพันธ์ แม่ที่กำลังให้นมบุตร และเด็ก หลีกเลี่ยงการบริโภคปลาบางชนิด เช่น ปลาดาบเงิน ปลาฉลาม ปลา King Mackeral เนื่องจากมีสารปรอทสะสมอยู่ในปริมาณสูง
 
แคดเมียม

แคดเมียมเป็นโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำ โดยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานทำสี และ โรงงานทำพลาสติก พิษของสารแคดเมียม คือ ถ้าได้รับปริมาณมากในทันที อาจทำให้เกิดโรค อิไต อิไต (“Itai-Itai” disease) มีผลให้กระดูกเปราะ และปวดอย่างรุนแรง ถ้าได้รับสารในปริมาณน้อยแต่เป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ไตทำงานผิดปกติ กระวนกระวาย ขาดสมาธิ ความจำเสื่อม บางครั้งซึมเศร้า บางครั้งร่าเริง (Manic Depressive Behaviour) ถ้ามีอาการอ่อนเพลียอาจหมดสติและตายได้
 
การกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียมีหลายวิธีและขั้นตอน ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำเสียและวัตถุประสงค์ในการบำบัด เช่น การบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นของโลหะหนักสูงให้อยู่ในระดับที่สามารถนำกลับมาดื่มได้ (ตารางที่ 1) ต้องอาศัยขั้นตอนการบำบัดหลายขั้นตอน ตัวอย่างวิธีการบำบัดที่ใช้โดยทั่วไปมีดังนี้
 
1.       การตกตะกอนโดยใช้สารเคมี (Precipitation)
2.       การแยกโดยใช้กระแสไฟฟ้า (Electrolytic Process)
3.       การแยกด้วยแผ่น membrane (Membrane separation)
4.       การบำบัดทางชีวภาพ (Biological Process)
5.       การใช้สารดูดซับ (Adsorption)
6.       การแลกเปลี่ยนไอออน (Ion-Exchange)
 
แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีการบำบัดมากมายมารองรับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่การป้องกันการรั่วไหลของโลหะหนักจากโรงงานนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะการกำจัดของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถควบคุมได้ แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วยังไม่สามารถป้องกันการรั่วไหลออกมาปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ ทางออกของประเทศเหล่านี้ คือการมาสร้างโรงงานในประเทศด้อยพัฒนาซึ่งไม่ค่อยให้ความสำคัญกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ถูกกว่าแล้ว ยังสามารถปล่อย กากของเสีย สารเคมี รวมถึงเศษโลหะหนัก สู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านการบำบัดที่เหมาะสม ปัญหาสารโลหะหนักปนเปื้อนจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศด้อยพัฒนายังต้องเผชิญต่อไปจนกว่าทางภาครัฐจะหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังกับการปรับปรุงกฏหมายสิ่งแวดล้อมให้เข้มงวดมากขึ้น
 
เอกสารอ้างอิง
 
1) Sawyer, C., McCarty, P. and Parkin, G., “Chemistry for environmental engineering and science”, 5th ed., McGrawhill, Singapore, 2003.
 
 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างค่ามาตรฐานโลหะหนักในน้ำดื่ม (U.S.  EPA)
 
ชนิดของโลหะหนัก
ความเข้มข้น
( มิลลิกรัมต่อลิตร )
ปรอท
0.002
แคดเมียม
0.005
นิกเกิล
0.01
แมงกานีส
0.05
ตะกั่ว
0.05
โครเมียม
0.1
ทองแดง
1
สังกะสี
5
 
 
  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Mercury
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ดีมากๆคับ


โดย:  002  [28 ส.ค. 2550 16:30]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ขอบคุณสำหรับข้อมูล


โดย:  ตัวเอง  [28 ส.ค. 2550 22:35]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

อยากทราบค่ามาตรฐานโลหะหนักในน้ำผึ้งค่ะ     ต้องการด่วนเลยนะคะ

โดย:  I want it.  [17 ก.ย. 2550 17:59]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

ดู draft revised standard of honey ของ CODEX
http://www.fao.org/docrep/meeting/005/X4616E/x4616e0b.htm
http://www.beekeeping.com/articles/us/honey_quality.htm

โดย:  I found it  [18 ก.ย. 2550 10:29]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:5

อยากทราบว่ามีข้อกำหนดของปริมาณโลหะหนักสำหรับหมึกพิมพ์กล่องหรือไม่อย่างไร

โดย:  สายจิตต์  [21 ก.ย. 2550 10:17]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:6

อยากทราบเรื่องสารเคมี หรือโลหะหนักที่ส่งผลกระทบกับพนักงานในโรงงานผลิตท่อเหล็กส่งน้ำมันหรือแก๊ส ขนาดใหญ่ ค่ะ

โดย:  มี๋  [13 ต.ค. 2550 22:36]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7:7

เพราะไม่รู้ว่าในการผลิตท่อที่ว่าใช้สารเคมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร จึงขอตอบในหลักการดังนี้ค่ะ
1. น่าจะเริ่มจากดูว่าในการผลิตมีสารเคมีหรือโลหะหนักอะไรเกี่ยวข้องบ้าง
2. จากนั้นหาข้อมูลว่าสารหรือโลหะหนักนั้น ๆ มีความเป็นอันตรายหรือไม่ โดยดูจากเอกสารความปลอดภัย (MSDS หรือ SDS) หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีข้อมูลนี้ของสารที่ใช้ -สำหรับ MSDS ของสารเคมีสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์นี้ที่เมนู "ค้นหา" มี MSDS ภาษาไทยของสารเคมีกว่าพันตัว-
3. พิจารณาโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะสัมผัสกับสารเคมี เช่นในกระบวนการผลิตมีการควบคุมการแพร่กระจายสารเคมีเพียงพอหรือไม่ มีการเจือปนในอากาศมากน้อยเพียงใด เป็นต้น
4. ลองพิจารณาดูนะค่ะ

โดย:  chemtrack ทีมงาน ChemTrack  [18 ต.ค. 2550 22:10]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8:8

ดีมากๆเลยค่ะ ถ้ามีอะไรดีๆก็มาแบ่งปันได้นะค่ะ

โดย:  Kriston_KI@hh  [5 พ.ย. 2550 22:30]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9:9

โรงงานผมเป็นโรงงานชุบเคลือบผิวโลหะ อยากทราบค่ามาตรฐานของNi และCrไม่ควรเกินเท่าไรในร่างกาย

โดย:  waste  [11 พ.ย. 2550 20:04]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :10

ในการทำท่ออาจมีการเชื่อมโลหะโดยความร้อนสูงๆ ทำให้โลหะหนักเข้าไปในร่างกายทางทางเดินหายใจได้โดยตรง จึงต้องระวังเรื่องการระบายอากาศด้วย
Nickel ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะก่อมะเร็งทางเดินหายใจด้วย

คนปกติจะมี Ni ในเลือดระหว่าง 1.4-3.4 mcg/L
ปัสสาวะ 0.5-6.5 mcg/L
Cr (VI)ก็เป็นสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกันแต่ไม่มากเท่ากับ Ni
ค่าปกติคือในปัสสาวะมีไม่เกิน 10 mcg/g creatinine
และในปลายสัปดาห์ของการทำงานไม่เกิน 30mcg/g creatinine
ข้อมูลบางอย่างอาจหาได้จาก www.referencetoxiclab.com ของกรมควบคุมโรค

โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์  [16 พ.ย. 2550 07:40]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 10:12

ไม่รู้เรื่องเลย

โดย:  555  [2 มิ.ย. 2551 16:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 11:13

lead มีผลไงบ้าง ต่อผู้สัมผัส หรือต้องอยู่ใกล้ไอระเหย ชนิดเป็นก้อนๆ แท่งละ 40 กก.

โดย:  ปุ๊ก  [23 มิ.ย. 2551 21:28]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 12:14

อยากทราบค่าโลหะหนักในการผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง เช่น
tin   zine  copper  lead  arsenic  mercury  cadmium

โดย:  ggg  [25 มิ.ย. 2551 09:46]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 13:15

ข้อมูลจากเอกสารความปลอดภัยของตะกั่วชนิดแท่ง 90, 95, 97% บอกว่าจะมีอันตรายถ้าสัมผัสฝุ่นและไอตะกั่ว โดยจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและตา รวมทั้งทำลายเนื้อเยื่อด้วย ถ้าหายใจเข้าไปจะระคายเคืองทางเดินหายใจ ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อยล้า นอนไม่หลับ น้ำหนักลด โลหิตจาง เจ็บตามแขน ขา และข้อต่อต่าง ๆ

ลอง download เอกสาร MSDS มาอ่านดูนะค่ะ http://www.teckcominco.com/DocumentViewer.aspx?elementId=108477&portalName=tc

สำหรับค่าโลหะหนักในผลไม้กระป๋อง ลองเข้าไปค้นดูมาตรฐาน Codex alimentarius =>> http://siweb.dss.go.th/standard/codex/index.asp

โดย:  วลัยพร ทีมงาน ChemTrack  [11 ก.ค. 2551 19:53]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 14:16

อยากทราบมาตรฐานโลหะหนักในรำข้าว ไม่ทราบว่ามีกำหนดไว้หรือเปล่าค่ะ ต้องการด่วนมากๆค่ะ มครรุ้บอกทีนะคะ

โดย:  งง  [16 ก.ค. 2551 11:40]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 15:17

http://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_metals        ( Heavy Metals )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Toxic_metal        ( Toxic Metals )

โดย:  นักเคมี  [23 ส.ค. 2551 22:27]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 16:19

อยากทราบว่ามีวิธีการแยกโลหะหนักออกจากน้ำมันวิธีไหนบ้างค่ะ

โดย:  R&D  [17 ก.ย. 2551 14:40]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 17:20

ขอบคุณมากค่ะ

โดย:  แพร  [6 พ.ย. 2551 21:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 18:21

http://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_metals        Heavy Metal        
http://www.lef.org/protocols/prtcl-156.shtml        Heavy Metal Toxicity        
http://www.lenntech.com/heavy-metals.htm        Heavy Metals        
http://tuberose.com/Heavy_Metal_Toxicity.html        Heavy Metal Toxicity  &  Detoxification

โดย:  นักเคมี  [2 ม.ค. 2552 16:46]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 19:22

ขอบคุณมากค่ะ ข้อมูลสามารถใช้ได้


โดย:  ผู้อ้างอิง  [7 ม.ค. 2552 20:10]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 20:23

อยากทราบมาตรฐานโลหะหนักในปลาสลิดค่ะ เช่น Ni ,As, Pb ,Cr ,Cd เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย พอจะทราบไหมค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ

โดย:  แอน  [9 มี.ค. 2552 01:27]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 21:24

อยากทราบว่าสารเหล่านี้คือสารอะไร   มีคุณและโทษอยากไร   และความหมายของสสารนี้
สารเคมี                       ชนิด
antimony                 heavy  metal
carbamine              toxic  chemical
zineb                         pesticide


โดย:  เด็กปฐพี  [16 มิ.ย. 2552 09:33]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 22:25

เว็ปนี้ดีมากค่ะ สามารถนำความรู้ในระดับสูงมาสู่น้องๆ ที่ศึกษาด้วยตัวเอง หรือในโรงเรียนที่ยังล้าหลังอยู่ในเรื่องของสื่อการสอน

โดย:  เด็กชุมพร  [23 มิ.ย. 2552 11:29]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 23:26

อยากทราบมาตรฐานโลหะหนักในพืชผัก Ni,Cd,Cr,Pd

โดย:  โปรเจค  [29 มิ.ย. 2552 00:02]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 24:27

ผมจบจากสวีเดนผมคิดว่าน่าจะหาเนื้อหาที่มันเข้าใจง่ายและครบถ้วนมากกว่านี้ผมว่ามันจะดีกับน้องๆและทุกคนเลยนะครับ

โดย:  นักเคมี  [16 ก.ค. 2552 10:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 25:28

วิธีการบำบัดโลหะหนักโดยทางชีวภาพจะใช้วิธีอะไรคับ

โดย:  ก้อง  [29 ก.ค. 2552 02:08]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 26:29

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีๆ

โดย:  เคมีรุ่นเยาร์  [11 ส.ค. 2552 08:24]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 27:30

อยากทราบค่ามาตรฐานผโลหะหนักในเมล็ดข้าวค่ะ ใครทราบขอความช่วยเหลือด่วนค่ะ

โดย:  เด็กนนทรีย์  [26 ส.ค. 2552 13:12]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 28:31

ทำโปรเจด การบำบัดตะกั่วโดยใช้จุลินทรีย์ อยากทราบว่าถ้าร่างกายได้รับตะกั่วเข้าไปแล้ว มีวิธีบำบัดอย่างไร

โดย:  lovephage  [29 ก.ย. 2552 12:00]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 29:32

ขอบใจจะ

โดย:  นินิ  [20 ต.ค. 2552 17:55]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 30:33

บทความดี/เป็นประโยชน์มากครับ  /อยากทราบอันตรายจากฝุ่นที่เกิดจากการตัดเหล็กครับ โดยใช้แท่นตัดเหล็ก ที่ใช้ใบตัดไฟเบอร์14นิ้ว รู้สึกเหม็นและคันมากครับ ขอบคุณครับ

โดย:  นาย วรวัฒน์  [24 พ.ย. 2552 16:35]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 31:34

ในการวิเคราะห์พวกสารที่เป็นพวกโลหะเบื้องต้นนะแนนำให้ดื่มนม

โดย:  atom  [5 ธ.ค. 2552 21:13]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 32:35

การบำบัดโลหะหนักสามารถทำได้หลายวิธี
-การใช้แบคทีเรียในการช่วยเสริมความสามารถในการกักเก็บโลหะหนักใว้ในนต้นพืชได้(PGPB)

โดย:  โจ้  [7 ธ.ค. 2552 11:51]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 33:36

บอกความหมายปัญหาสิงแวดล้อมหน่อยครับจ.แพร่

โดย:  เฟรม  [13 ม.ค. 2553 20:36]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 34:37

อยากทราบค่ามาตรฐานโลหะหนักในเครื่องสำอางค์

โดย:  เคมี  [21 ก.พ. 2553 17:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 35:38

อยากได้มาตรฐาน ปริมาณสารปนเปื้อนที่ให้มีได้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (ชิ้นงานที่เป็นเหล็กชุบ Zn+3)

โดย:  KEY  [9 มี.ค. 2553 14:59]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 36:40

อยากทราบ โรงงานที่ผลิตงาน  ที่มีส่วนประกอบของมีสารโลหะหนักทั้งหมดค่ะ  จะไปทำวิจัยค่ะ  ขอบคุณค่ะ  เอาแบบที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถอ้างอิงได้แน่นอนนะคะ

โดย:  nuploy  [16 พ.ย. 2553 15:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 37:41

อยากทราบมาตรฐานตะกั่วและแคดเมียมในกุ้งและปลา พอจะมีมั้ยคะ

โดย:  minnie  [22 พ.ย. 2553 23:12]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 38:42

มีหลายมาตราฐานครับ มาตราฐานเพื่อการบริโภค เพื่อการส่งออก
มาตราฐานเพื่อการส่งออกของแต่ละประเทศก็แตกต่างกัน
ดูจากมาตราฐานเพื่อการส่งออกสัตว์น้ำ
ฐานข้อมูลสถาบันอาหาร ก็มีรายละเอียดครับ


โดย:  มาโนช  [7 ธ.ค. 2553 11:47]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 39:44

ขอทราบแนวทางการจัดการปัญหาโลหะหนักที่ปนเปื้อนออกมาในระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ แล้วนำมาใช้เป็น Zero discharge จะมีการตกค้างสะสมในดินหรือพืชได้นั้น ควรใช้วิธีการแก้ไขอย่งไร? เพื่อป้องกัน/ลดผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน?

โดย:  อิทธิฤทธิ์  [3 พ.ค. 2554 22:51]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 40:45

สกัดโลหะเงินจนเป็นน้ำมีตะกั่วผสมอยู่ในนั้นใส่โซดาไฟกรดเกลือและกากน้ำตาลแล้วเงินไม่จับตัวเป็นขี้โคลนไม่สามารถจับขึ้นมาได้ใครทราบมีวิธีขอความกรุณาตอบด้วยหรือ โทร..0818103147

โดย:  sarunyapong  [29 มิ.ย. 2554 13:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 41:46

อยากทราบค่ามาตฐาน ของโลหะหนักที่ปนอยู่ใน ปุ๋ยเคมี ผงซักฟอก ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า สีทาบ้าน สีทากันสนิมเทา สีทากันสนิมส้ม คะ ใครทราบรบกวนด้วยนะค่ะ เป็นการบ้านของลูกนะค่ะ หาไม่เจอ ขอบคุณล่วงหน้า ค่ะ

โดย:  น้ำ  [2 ก.ย. 2554 16:17]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 42:52

สุดยอดไปเลยค่ะ >_< กำลังหาข้อมูลทำการบ้านอยู่พอดีเลยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่า >_<

โดย:  mamio_<  [16 ก.ย. 2555 13:21]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 43:55

อยากทราบว่า ใน ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ มีโลหะหนักตัวใดตกค้างบ้าง

โดย:  จิ๋วแจ๋ว  [19 พ.ค. 2557 11:21]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 44:59

อยากทราบว่าโลหะหนักแต่ละตัวมีมาตรฐานความเข้มข้นเท่าไหร่ถึงจะเป็นอันตรายน่ะค่ะ

โดย:  บีบี  [30 ส.ค. 2557 01:34]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 45:60

อยากทราบค่ามาตรฐานของโลหะหนักในพืชค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดย:  เด้กวิทย์  [25 ก.ย. 2557 11:55]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 46:63

WywZZp You completed certain good points there. I did a search on the matter and found the majority of people will have the same opinion with your blog.

โดย:  crork alise  [7 มี.ค. 2558 07:46]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 47:65

อยากทราบว่าปริมาณเท่าไรของ Nickel ที่จะเป็นอันตรายต่อเซลล์ของแบคทีเรีย

โดย:  sunarat  [9 เม.ย. 2559 12:28]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 48:74

อยากทราบค่ามาตรฐานโบรอนในนำ้ และค่าแคลเซียม โซเดียม และกำมะถันในนำ้

โดย:  JAMES  [4 เม.ย. 2560 13:16]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 49:75

อยากทราบว่าโลหะหนัก (ตะกั่ว)สามารถเข้าไปปนเปื้อนในสัตว์น้ำ เช่น ปลา หอย ได้อย่างไร เข้าไปทางไหนของสัตว์น้ำ

โดย:  Moo  [17 เม.ย. 2560 03:30]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 50:80

รับปรึกษาปัญหา เรื่องปรอท การวิเคราะห์สารปรอท
ไม่ว่าจะเป็น ปรอทใน สิ่งแวดล้อม อาหาร ปิโตรเลียม อากาศ แก๊ส และอื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ
0804316231 กิติชัย ครับ

โดย:  Kitichai  [24 ก.ค. 2561 09:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 51:86

ดีมากเลยค่ะ

โดย:  นาว  [31 ม.ค. 2565 10:05]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 52:87

แหล่งรวมเว็บสล็อต มาพร้อมระบบรวมทั้งบริการดีๆสำหรับสมาชิกทุกคน
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้แล้วเดี๋ยวนี้เพื่อให้ทุกท่านสามารถร่วมบันเทิงใจรวมทั้งได้กำไรได้อย่างไร้ข้อจำกัด เป็นแหล่งรวมเกมที่ใหญ่ที่สุดของเรา บริการดีๆต่างๆมากไม่น้อยเลยทีเดียว
เปิดให้บริการจากผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศ ได้อย่างเพลิดเพลินใจไร้ขีดกำจัด สามารถทำธุรกรรมการเงินต่างๆได้ด้วยตนเอง ขั้นตอนการเล่นผ่านอุกปรณ์โทรศัพท์มือถือ วางพนันด้วยเงินจริง ที่รวมค่ายทุกค่ายเอาไว้ภายใน เว็บใหญ่สล็อต ของพวกเราไว้ครบทุกวงจร เว็บเกมสล็อต เก็บรวบรวมเอาไว้ในค่ายเกมเดียวจบครบเชื่อมั่นได้100% ได้เปิดให้บริการที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับสมาชิกทุกคน สล็อตเครดิตฟรีที่สามารถจะช่วยให้ผู้เล่นมือใหม่ ถ้าเกิดมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดก็สามารถติดต่อหาทีมงานได้ในทันที
มีโบนัสแตกหนักแตกบ่อยครั้งมีผู้เล่นผู้คนจำนวนมากที่สามารถพิชิตเงินรางวัลแจ็คพอตก้อนโต ลุ้นรับเงินรางวัลช่วงนี้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนการันตีว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน อย่ารอคอยช้าสมัครในช่วงเวลานี้ลุ้นรับเงินรางวัลปัจจุบันเปิดประสบดารณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนรับประกันว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่แท้ สามารถร่วมสนุกสนานกับเกมต่างๆล้นหลามได้อย่างไร้ตื่นตระหนกพร้อมมีระบบระเบียบแล้วก็บริการดีๆต่างๆมากมายก่ายกอง สามารถทำธุรกรรมต่างๆผ่านระบบฝาก-ถอนได้ด้วยตัวเองสบายมั่นคงและก็ปลอดภัย100%สามารถร่วมบันเทิงใจกับเกมสล็อตแตกง่ายได้อย่างเพลิน สำหรับสมาชิกทุกท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์การเล่นมาก่อนการฝึกฝนเล่นในโหมดทดลองเล่นสล็อตฟรีจะช่วยทำให้ทุกท่านสามารถเล่นได้อย่างถูกทางเข้าใจต้นแบบและอัตราการชำระเงินรางวัล อย่าคอยช้าสมัครในตอนนี้ลุ้นรับเงินรางวัลเวลานี้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนการันตีว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ทางคณะทำงานของพวกเราได้เปิดให้บริการที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับสมาชิกทุกคนซึ่งสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองเร็วทันใจภายใน10วินาที สล็อตยอดฮิตที่มาแรงที่สุดในปี2022สามารถรับรองเรื่องความมั่นคงยั่งยืนไม่เป็นอันตรายเล่นได้จ่ายจริง100% เป็นคนรวยในตอนข้ามคืนกันเลยทีเดียวอัตราการได้รับเงินรางวัลสูงถึง90% จะช่วยให้การลงทุนของทุกคนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มอย่างแน่นอน UFASLOTGAME

โดย:  Harriett  [24 มิ.ย. 2565 09:14]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 53:88

ใครที่ต้องการลองเกมสล็อตออนไลน์กับเกมสล็อตออนไลน์เว็บตรง ต้องที่เว็บนี้ G2G1BET สล็อตเว็บตรงแตกง่ายไม่ผ่านเอเย่นต์ไม่มีขั้นต่ำ เดิมพันสล็อตมากหมายหลากหลายเกมสล็อต รวมสล็อตทุกค่าย สามารถฝากถอนโอนไวอย่าบอกใครที่เดียวร่วมสมัครได้ที่ สล็อตเว็บตรงแตกง่าย

โดย:  Rae  [24 มิ.ย. 2565 20:02]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 54:89

ในตอนนี้ มั่นใจว่าทุกคนนั้นต้องเผชิญปัญหาไม่มีงานทำหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินอย่างแน่แท้ เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ต่ำ ไม่อาจจะปฏิบัติงานหาเงิน วันนี้ทางเว็บตรงสล็อตมีวิธีการหารายได้กล้วยๆกับการเล่นslot machineที่เป็นเกมออนไลน์หาเงินได้จริง สามารถหารายได้ออนไลน์ได้ทุกแห่งตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมง
ซึ่ง g2gbk8 เป็นคาสิโนออนไลน์เว็บตรงมีมั่นคงถูกต้องตามกฎหมายคาสิโนสากล ประกันจากผู้เล่นจริงทั่วราชอาณาจักร คนไทยสามารถหารายได้กล้วยๆ โดยทาง
g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมjoker slot เว็บตรง,
เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ pg,slotxo เว็บตรง,ซุปเปอร์สล็อต เพียงสมัครเป็นสมาชิกกับทาง g2gbk8
ที่เป็นสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์
ซึ่งไม่ผ่านผู้แทนหรือตัวกลางอะไรก็ตามเล่นslot machineได้โดยตรงกับค่ายเกม มีเกมslotให้เลือกเล่นมากกว่า 100 เกมส์ และก็ยังมีบริการต่างๆมากมายที่จะเพิ่มความสบายสบายให้กับสมาชิกสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่ว่าจะเป็นการเบิกถอน
ไม่มีอย่างต่ำแล้วก็มีความรวดเร็วประมวลผลด้วยระบบอัตโนมัติ มีความแม่นยำสูง ไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้เสียเวล่ำเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกเครดิตฟรี100% หรือจะเป็นโปรฝาก 10 รับ 100 ทุกท่านสามารถหารายได้ออนไลน์ได้แล้วที่เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ superslot เว็บตรง

โดย:  Evelyn  [25 มิ.ย. 2565 05:40]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 55:91

แหล่งรวมเว็บสล็อต มาพร้อมระบบรวมทั้งบริการดีๆสำหรับสมาชิกทุกคน ลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้แล้วเดี๋ยวนี้เพื่อให้ทุกท่านสามารถร่วมสนุกแล้วก็ทำกำไรได้อย่างไร้ข้อจำกัด เป็นแหล่งรวมเกมที่ใหญ่ที่สุดของพวกเรา
บริการดีๆต่างๆล้นหลาม เปิดให้บริการจากผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศ ได้อย่างเพลินใจไร้ขีดกำจัด
สามารถทำธุรกรรมการเงินต่างๆได้ด้วยตนเอง
แนวทางการเล่นผ่านอุกปรณ์มือถือ วางเดิมพันด้วยเงินจริง ศูนย์รวมค่ายทุกค่ายไว้ภายใน เว็บสล็อตออนไลน์ ของพวกผมไว้ครบทุกเกม เว็บเกมสล็อต เก็บเอาไว้ในค่ายเกมเดียวจบครบนอกมั่นใจได้100% ได้เปิดให้บริการที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับสมาชิกทุกท่าน
สล็อตเครดิตฟรีที่จะช่วยให้ผู้เล่นมือใหม่ ถ้าเกิดมีปัญหาหรือคำถามอย่างไรก็สามารถติดต่อหาคณะทำงานได้ในทันที
มีโบนัสแตกหนักแตกบ่อยมีผู้เล่นผู้คนจำนวนมากซึ่งสามารถปราบเงินรางวัลแจ็คพอตก้อนโต ลุ้นรับเงินรางวัลขณะนี้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างไม่ต้องสงสัย อย่ารอคอยช้าสมัครเดี๋ยวนี้ลุ้นรับเงินรางวัลปัจจุบันเปิดประสบดารณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนการันตีว่าไม่ผิดหวังอย่างไม่ต้องสงสัย สามารถร่วมบันเทิงใจกับเกมต่างๆมากมายก่ายกองได้อย่างไร้กลุ้มอกกลุ้มใจพร้อมมีระบบระเบียบรวมทั้งบริการดีๆต่างๆเยอะมาก สามารถทำธุรกรรมต่างๆผ่านระบบฝาก-ถอนได้ด้วยตัวเองสบายมั่นคงและไม่มีอันตราย100%สามารถร่วมสนุกสนานกับเกมสล็อตแตกง่ายได้อย่างเพลิดเพลินเจริญใจ สำหรับสมาชิกทุกท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์การเล่นมาก่อนการฝึกเล่นในโหมดทดสอบเล่นสล็อตฟรีจะช่วยทำให้ทุกท่านสามารถเล่นได้อย่างถูกทางรู้เรื่องรูปแบบรวมทั้งอัตราการจ่ายเงินรางวัล อย่ารอช้าสมัครในเวลานี้ลุ้นรับเงินรางวัลในช่วงเวลานี้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนยืนยันว่าไม่ผิดหวังอย่างไม่ต้องสงสัย ทางคณะทำงานของพวกเราได้เปิดให้บริการที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับสมาชิกทุกท่านที่สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองเร็วไวข้างใน10วินาที สล็อตที่ได้รับความนิยมที่มาแรงที่สุดในปี2022สามารถรับรองเรื่องความมั่นคงและยั่งยืนไม่เป็นอันตรายเล่นได้จ่ายจริง100% เป็นคนมั่งคั่งในช่วงข้ามคืนกันเลยทีเดียวอัตราการได้รับเงินรางวัลมากถึง90% จะช่วยทำให้การลงทุนของทุกคนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน LIVE22

โดย:  Scotty  [25 มิ.ย. 2565 19:39]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 56:92

แหล่งรวมเว็บไซต์สล็อต มาพร้อมระบบและบริการดีๆสำหรับสมาชิกทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิกได้แล้วเวลานี้เพื่อให้ทุกท่านสามารถร่วมสนุกรวมทั้งทำเงินได้อย่างไร้ข้อจำกัด เป็นแหล่งรวมเกมที่ใหญ่ที่สุดของเรา
บริการดีๆต่างๆล้นหลาม เปิดให้บริการจากผู้ผลิตโดยตรงจากต่างแดน ได้อย่างเพลิดเพลินใจไร้ขีดกำจัด สามารถทำธุรกรรมการคลังต่างๆได้ด้วยตนเอง ขั้นตอนการเล่นผ่านอุกปรณ์โทรศัพท์มือถือ วางพนันด้วยเงินจริง ศูนย์รวมค่ายทุกค่ายเอาไว้ใน เว็บพนันสล็อตออนไลน์
ของพวกเราไว้อย่างครบวงจร เว็บเล่นสล็อต
รวบรวมไว้ในค่ายเกมเดียวจบครบเชื่อมั่นได้100% ได้เปิดให้บริการที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับสมาชิกทุกคน สล็อตเครดิตฟรีที่จะสามารถช่วยให้ผู้เล่นมือใหม่ แม้มีปัญหาหรือเรื่องที่น่าสงสัยอย่างใดก็สามารถติดต่อหาคณะทำงานได้ในทันที
มีโบนัสแตกหนักแตกบ่อยครั้งมีผู้เล่นคนไม่ใช่น้อยที่สามารถพิชิตเงินรางวัลแจ็คพอตก้อนโต ลุ้นรับเงินรางวัลขณะนี้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนรับประกันว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน อย่ารอช้าสมัครขณะนี้ลุ้นรับเงินรางวัลในช่วงเวลานี้เปิดประสบดารณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนรับประกันว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน สามารถร่วมสนุกกับเกมต่างๆเยอะมากได้อย่างไร้กลุ้มอกกลุ้มใจพร้อมมีระบบรวมทั้งบริการดีๆต่างๆมากมาย สามารถทำธุรกรรมต่างๆผ่านระบบฝาก-ถอนได้ด้วยตัวเองสบายมั่นคงและก็ไม่มีอันตราย100%สามารถร่วมบันเทิงใจกับเกมสล็อตแตกง่ายได้อย่างเพลิดเพลินเจริญใจ สำหรับสมาชิกทุกคนที่ยังไม่มีประสบการณ์การเล่นมาก่อนการฝึกฝนเล่นในโหมดทดสอบเล่นสล็อตฟรีจะช่วยทำให้ทุกท่านสามารถเล่นได้อย่างถูกทางรู้เรื่องต้นแบบแล้วก็อัตราการจ่ายเงินรางวัล อย่าคอยช้าสมัครปัจจุบันลุ้นรับเงินรางวัลในขณะนี้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนการันตีว่าไม่ผิดหวังอย่างไม่ต้องสงสัย ทางทีมงานของพวกเราได้เปิดให้บริการที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับสมาชิกทุกท่านที่สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเองเร็วด้านใน10วินาที สล็อตยอดนิยมที่มาแรงที่สุดในปี2022สามารถรับประกันเรื่องความมั่นคงและยั่งยืนปลอดภัยเล่นได้จ่ายจริง100% เป็นคนมั่งมีในช่วงข้ามคืนกันเลยทีเดียวอัตราการได้รับเงินรางวัลสูงถึง90% จะช่วยทำให้การลงทุนของทุกท่านได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่แท้ superslot

โดย:  Maude  [28 มิ.ย. 2565 07:49]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 57:93

ในยุคนี้ มั่นใจว่าทุกท่านนั้นจะต้องประสบเจอกับปัญหาตกงานหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ไม่อาจจะดำเนินงานหารายได้ วันนี้ทางสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์มีวิธีการหาเงินกล้วยๆกับการเล่นสล็อตออนไลน์ที่เป็นเกมออนไลน์หารายได้ได้จริง สามารถหาเงินออนไลน์ได้ทุกๆที่ตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นเว็บเกมสล็อตมีความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายคาสิโนสากล รับรองจากผู้เล่นจริงทั้งประเทศ ทุกท่านสามารถหาเงินง่ายๆ โดยทาง g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมเว็บโจ๊กเกอร์โดยตรง,
pg slot ค่ายตรง,slotxo เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์,superslot เว็บตรง
แค่เพียงลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทาง g2gbk8 ที่เป็นเว็บสล็อตไม่ผานเอเย่นต์ ซึ่งไม่ผ่านผู้แทนหรือตัวกลางใดๆก็ตามเล่นเกมสล็อตได้โดยตรงกับค่ายเกม
มีเกมเกมสล็อตเว็บตรงให้เลือกเล่นมากกว่า 500 เกมส์ รวมทั้งยังมีบริการต่างๆมากไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะเพิ่มความสบายสบายให้กับสมาชิกเกมสล็อตเว็บตรง ไม่ว่าจะเป็นการฝากถอน ไม่มีอย่างต่ำและมีความรวดเร็วประเมินผลด้วยระบบai
มีความเที่ยงตรงสูง ไม่ต้องส่งสลิปสลิปการโอนให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้เสียเวล่ำเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกเครดิตฟรี200% หรือจะเป็นโปรฝาก
9 รับ 100 เพื่อนๆสามารถหารายได้ออนไลน์ได้แล้วที่สล็อตเว็บใหญ่ ซุปเปอร์สล็อต

โดย:  Emilio  [29 มิ.ย. 2565 23:07]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 58:94

แหล่งรวมเว็บสล็อต มาพร้อมระบบและบริการดีๆสำหรับสมาชิกทุกท่าน ลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้แล้วตอนนี้เพื่อทุกท่านสามารถร่วมสนุกและก็ทำเงินได้อย่างไร้ขีดจำกัด เป็นแหล่งรวมเกมที่ใหญ่ที่สุดของพวกเรา บริการดีๆต่างๆล้นหลาม เปิดให้บริการจากผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศ
ได้อย่างเพลินไร้ขีดกำจัด
สามารถทำธุรกรรมการเงินต่างๆได้ด้วยตัวเอง กระบวนการเล่นผ่านอุกปรณ์โทรศัพท์มือถือ วางพนันด้วยเงินจริง ที่รวมค่ายทุกค่ายไว้ใน
เว็บตรงสล็อต ของพวกเราไว้ครบทุกวงจร เว็บเล่นสล็อต สะสมไว้ภายในค่ายเกมเดียวจบครบเชื่อมั่นได้100% ได้เปิดให้บริการที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับสมาชิกทุกคน สล็อตเครดิตฟรีที่สามารถช่วยให้ผู้เล่นมือใหม่ ถ้ามีปัญหาหรือปัญหาประการใดก็สามารถติดต่อหาคณะทำงานได้โดยทันที มีโบนัสแตกหนักแตกหลายครั้งมีผู้เล่นผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยซึ่งสามารถปราบเงินรางวัลแจ็คพอตก้อนโต ลุ้นรับเงินรางวัลในช่วงเวลานี้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนยืนยันว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่แท้ อย่ารอคอยช้าสมัครปัจจุบันลุ้นรับเงินรางวัลขณะนี้เปิดประสบดารณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนยืนยันว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน สามารถร่วมสนุกสนานกับเกมต่างๆมากมายก่ายกองได้อย่างไร้กังวลพร้อมมีระบบระเบียบแล้วก็บริการดีๆต่างๆมากมายก่ายกอง สามารถทำธุรกรรมต่างๆผ่านระบบฝาก-ถอนได้ด้วยตนเองสะดวกมั่นคงรวมทั้งไม่มีอันตราย100%สามารถร่วมบันเทิงใจกับเกมสล็อตแตกง่ายได้อย่างเพลิน สำหรับสมาชิกทุกคนที่ยังไม่มีประสบการณ์การเล่นมาก่อนการฝึกฝนเล่นในโหมดทดลองเล่นสล็อตฟรีจะช่วยทำให้ทุกคนสามารถเล่นได้อย่างถูกแนวทางรู้เรื่องรูปแบบและก็อัตราการชำระเงินรางวัล อย่ารอคอยช้าสมัครในตอนนี้ลุ้นรับเงินรางวัลในช่วงเวลานี้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนการันตีว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
ทางทีมงานของพวกเราได้เปิดให้บริการที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับสมาชิกทุกท่านที่สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองเร็วไวภายใน10วินาที สล็อตยอดนิยมที่มาแรงที่สุดในปี2022สามารถการันตีเรื่องความมั่นคงและยั่งยืนไม่เป็นอันตรายเล่นได้จ่ายจริง100% เป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืนกันเลยทีเดียวอัตราการได้รับเงินรางวัลสูงถึง90% จะช่วยทำให้การลงทุนของทุกท่านได้รับผลตอบแทนที่คุ้มอย่างแน่แท้ สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ 2022

โดย:  Tangela  [2 ก.ค. 2565 09:40]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 59:95

ในตอนนี้ มั่นใจว่าทุกท่านนั้นต้องเผชิญกับปัญหาไม่มีงานทำหรือมีปัญหาเรื่องของการเงินอย่างแน่นอน เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่เสื่อมถอย ไม่อาจจะดำเนินการหาเงิน วันนี้ทางเว็บสล็อตแตกง่าย
2022 ไม่ผ่านเอเย่นต์มีวิธีการหารายได้ง่ายๆกับการเล่นสล็อตออนไลน์ที่เป็นเกมออนไลน์หาเงินได้จริง สามารถหารายได้ออนไลน์ได้ทุกที่ตลอดวัน 24 ชั่วโมง
ซึ่ง g2gbk8 เป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เปิดใหม่มีความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายคาสิโนสากล รับประกันจากผู้เล่นจริงทั่วทั้งประเทศ คนไทยสามารถหาเงินกล้วยๆ โดยทาง g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมสล็อตโจ๊กเกอร์ตรง,
pg slot game เว็บตรง,slotxo เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์,ซุปเปอร์สล็อต เพียงสมัครสล็อตกับทาง g2gbk8 ที่เป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์แตกง่าย ซึ่งไม่ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆก็ตามเล่นเกมสล็อตได้โดยตรงกับค่ายเกม
มีเกมslot machineให้เลือกเล่นมากกว่า 1,000 เกม และยังมีบริการต่างๆมากไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่ว่าจะเป็นการฝาก-ถอน ไม่มีอย่างต่ำและมีความรวดเร็วประมวลผลด้วยระบบอัตโนมัติ
มีความแม่นยำสูง ไม่ต้องส่งสลิปสลิปการโอนให้กับทางผู้ดูแลให้เสียเวลา
หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกฟรีเครดิต200% หรือจะเป็นโปรฝาก 9 รับ 100
ทุกคนสามารถหาเงินออนไลน์ได้แล้วที่เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ สมัคร
slotxo เว็บตรง

โดย:  Laverne  [2 ก.ค. 2565 23:16]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 60:96

แหล่งรวมเว็บไซต์สล็อต มาพร้อมระบบและก็บริการดีๆสำหรับสมาชิกทุกท่าน สมัครสมาชิกได้แล้วช่วงนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมบันเทิงใจและทำกำไรได้อย่างไร้ข้อจำกัด เป็นแหล่งรวมเกมที่ใหญ่ที่สุดของเรา บริการดีๆต่างๆมากมาย เปิดให้บริการจากผู้สร้างโดยตรงจากต่างประเทศ ได้อย่างเพลินใจไร้ขีดกำจัด สามารถทำธุรกรรมการเงินต่างๆได้ด้วยตนเอง กรรมวิธีเล่นผ่านอุกปรณ์โทรศัพท์มือถือ
วางพนันด้วยเงินจริง ที่รวมค่ายทุกค่ายเอาไว้ใน เว็บเดิมพันสล็อตออนไลน์ ของพวกผมไว้ครบทุกเกม
เว็บตรงสล็อต เก็บรวบรวมไว้ภายในค่ายเกมเดียวจบครบนอกมั่นใจได้100%
ได้เปิดให้บริการที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับสมาชิกทุกคน สล็อตเครดิตฟรีที่สามารถจะช่วยให้ผู้เล่นมือใหม่ ถ้ามีปัญหาหรือคำถามประการใดก็สามารถติดต่อหาทีมงานได้โดยทันที มีโบนัสแตกหนักแตกบ่อยมีผู้เล่นหลายคนที่สามารถปราบเงินรางวัลแจ็คพอตก้อนโต ลุ้นรับเงินรางวัลขณะนี้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนการันตีว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน อย่าคอยช้าสมัครเดี๋ยวนี้ลุ้นรับเงินรางวัลปัจจุบันเปิดประสบดารณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนการันตีว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่แท้
สามารถร่วมบันเทิงใจกับเกมต่างๆล้นหลามได้อย่างไร้เป็นห่วงพร้อมมีระบบระเบียบและบริการดีๆต่างๆเยอะมาก สามารถทำธุรกรรมต่างๆผ่านระบบฝาก-ถอนได้ด้วยตนเองสะดวกมั่นคงรวมทั้งปลอดภัย100%สามารถร่วมสนุกสนานกับเกมสล็อตแตกง่ายได้อย่างเพลินใจ สำหรับสมาชิกทุกท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์การเล่นมาก่อนการฝึกฝนเล่นในโหมดทดลองเล่นสล็อตฟรีจะช่วยให้ทุกคนสามารถเล่นได้อย่างถูกทางเข้าใจแบบอย่างแล้วก็อัตราการชำระเงินรางวัล อย่ารอคอยช้าสมัครในเวลานี้ลุ้นรับเงินรางวัลในขณะนี้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน ทางทีมงานของพวกเราได้เปิดให้บริการที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับสมาชิกทุกท่านที่สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเองเร็วไวข้างใน10วินาที
สล็อตที่ได้รับความนิยมที่มาแรงที่สุดในปี2022สามารถรับรองเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเล่นได้จ่ายจริง100% เป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืนกันเลยทีเดียวอัตราการได้รับเงินรางวัลสูงถึง90% จะช่วยให้การลงทุนของทุกท่านได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน สล็อตโจ๊กเกอร์

โดย:  Karri  [3 ก.ค. 2565 22:18]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 61:97

ในสมัยนี้ มั่นใจว่าคนไทยนั้นต้องเผชิญปัญหาไม่มีงานทำหรือมีปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างแน่นอน ด้วยเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ถดถอย ไม่อาจจะดำเนินการหารายได้ วันนี้ทางเกมสล็อตเว็บตรงมีวิธีการหารายได้ง่ายๆกับการเล่นเกมสล็อตที่เป็นเกมออนไลน์หาเงินได้จริง สามารถหาเงินออนไลน์ได้ทุกแห่งตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เปิดใหม่มีความปลอดภัยถูกตามกฎหมายคาสิโนสากล รับรองจากผู้เล่นจริงทั่วราชอาณาจักร
คนไทยสามารถหาเงินกล้วยๆ โดยทาง g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมslot joker เว็บตรง,pg
เว็บหลัก,slotxo เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ 2022,สล็อตซุปเปอร์ แค่เพียงลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทาง g2gbk8 ที่เป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เปิดใหม่ ซึ่งไม่ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆก็ตามเล่นเกมสล็อตเว็บตรงได้โดยตรงกับค่ายเกม
มีเกมสล็อตออนไลน์ให้เลือกเล่นมากยิ่งกว่า 500 เกม และยังมีบริการต่างๆเยอะมากที่จะเพิ่มความสบายสบายให้กับสมาชิกเกมสล็อตเว็บตรง ไม่ว่าจะเป็นการเติม-ถอน ไม่มีขั้นต่ำและก็มีความรวดเร็วประมวลผลด้วยระบบออโต้ มีความแม่นยำสูง ไม่ต้องส่งสลิปหลักฐานการโอนให้กับทางแอดมินให้เสียเวล่ำเวลา
หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกฟรีเครดิต200% หรือจะเป็นโปรฝาก 10
รับ 100 ทุกท่านสามารถหารายได้ออนไลน์ได้แล้วที่slot เว็บตรง pg เว็บหลัก

โดย:  Brianne  [4 ก.ค. 2565 09:38]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 62:98

ในสมัยนี้ มั่นใจว่าทุกคนนั้นต้องประสบพบเจอกับปัญหาว่างงานหรือมีปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างแน่แท้ ด้วยเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ถดถอย ไม่อาจจะดำเนินการหาเงิน วันนี้ทางเว็บสล็อตแตกง่าย 2022 ไม่ผ่านเอเย่นต์มีวิธีการหาเงินง่ายๆกับการเล่นสล็อตที่เป็นเกมออนไลน์หารายได้ได้จริง สามารถหารายได้ออนไลน์ได้ทุกๆที่ตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นเว็บสล็อตแตกง่าย 2022 ไม่ผ่านเอเย่นต์มีความปลอดภัยถูกตามกฎหมายคาสิโนสากล ประกันจากผู้เล่นจริงทั้งประเทศ เพื่อนๆสามารถหาเงินกล้วยๆ โดยทาง g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมเว็บ joker
เว็บตรง,slot pg เว็บตรง,slotxo เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์,superslot มาใหม่ เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกกับทาง
g2gbk8 ที่เป็นเว็บสล็อตไม่ผานเอเย่นต์ ซึ่งไม่ผ่านผู้แทนหรือตัวกลางใดๆเล่นสล็อตได้โดยตรงกับค่ายเกม
มีเกมสล็อตให้เลือกเล่นมากยิ่งกว่า 200
เกม แล้วก็ยังมีบริการต่างๆเยอะแยะที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่ว่าจะเป็นการฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำและมีความรวดเร็วประมวลผลด้วยระบบออโต้ มีความแม่นยำสูง ไม่จำเป็นต้องส่งสลิปการโอนให้กับทางแอดมินให้เสียเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกเครดิตฟรี200% หรือจะเป็นโปรฝาก 20
รับ 100 คนไทยสามารถหาเงินออนไลน์ได้แล้วที่เว็บสล็อตเว็บตรง เว็บ
joker เว็บตรง

โดย:  Ned  [8 ก.ค. 2565 14:38]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 63:99

ในเวลานี้ เชื่อว่าทุกท่านนั้นต้องเผชิญกับปัญหาไม่มีงานทำหรือมีปัญหาเรื่องของการเงินอย่างแน่นอน ด้วยเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ถดถอย ไม่สามารถทำงานหาเงิน วันนี้ทางเกมสล็อตเว็บตรงมีวิธีการหารายได้กล้วยๆกับการเล่นสล็อตออนไลน์ที่เป็นเกมออนไลน์หาเงินได้จริง สามารถหารายได้ออนไลน์ได้ทุกที่ตลอดทั้งวัน 24 ชั่วโมง
ซึ่ง g2gbk8 เป็นสล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ไม่มีขั้นต่ำมีความปลอดภัยถูกตามกฎหมายคาสิโนสากล การันตีจากผู้เล่นจริงทั่วราชอาณาจักร ทุกคนสามารถหารายได้ง่ายๆ โดยทาง g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมเว็บโจ๊กเกอร์โดยตรง,pg slot game เว็บตรง,slotxo เว็บตรง,
สล็อตซุปเปอร์ เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกกับทาง g2gbk8 ที่เป็นเว็บตรง ซึ่งไม่ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆก็ตามเล่นสล็อตออนไลน์ได้โดยตรงกับค่ายเกม มีเกมเกมสล็อตเว็บตรงให้เลือกเล่นมากยิ่งกว่า 1,000 เกม และก็ยังมีบริการต่างๆล้นหลามที่จะเพิ่มความสบายสบายให้กับสมาชิกสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่ว่าจะเป็นการเบิกถอน ไม่มีขั้นต่ำรวมทั้งมีความรวดเร็วประเมินผลด้วยระบบอัตโนมัติ มีความเที่ยงตรงสูง ไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้เสียเวล่ำเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกเครดิตฟรี200%
หรือจะเป็นโปรฝาก 99 รับ 300 ทุกท่านสามารถหาเงินออนไลน์ได้แล้วที่เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เปิดใหม่ ซุปเปอร์สล็อต

โดย:  Drusilla  [19 ก.ค. 2565 00:09]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 64:100

ในช่วงเวลานี้ มั่นใจว่าคนไทยนั้นจะต้องพบเจอปัญหาว่างงานหรือมีปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่เสื่อมถอย
ไม่อาจจะดำเนินงานหารายได้ วันนี้ทางเว็บพนันออนไลน์เว็บตรงมีวิธีการหารายได้กล้วยๆกับการเล่นslot machineที่เป็นเกมออนไลน์หาเงินได้จริง สามารถหาเงินออนไลน์ได้ทุกที่ตลอดวัน
24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นเว็บสล็อตแตกง่าย 2022 ไม่ผ่านเอเย่นต์มีความปลอดภัยถูกตามกฎหมายคาสิโนสากล รับรองจากผู้เล่นจริงทั่วประเทศ เพื่อนๆสามารถหารายได้กล้วยๆ โดยทาง
g2gbk8 นั้นมีค่ายเกมสล็อตโจ๊กเกอร์เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์,เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ pg,เว็บตรง slotxo,superslot เว็บตรง เพียงลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทาง g2gbk8 ที่เป็นเว็บตรง ซึ่งไม่ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางอะไรก็ตามเล่นสล็อตออนไลน์ได้โดยตรงกับค่ายเกม มีเกมเกมสล็อตให้เลือกเล่นมากยิ่งกว่า 500 เกม
แล้วก็ยังมีบริการต่างๆเยอะมากที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่ว่าจะเป็นการเบิกถอน ไม่มีอย่างต่ำและมีความรวดเร็วประเมินผลด้วยระบบอัตโนมัติ มีความแม่นยำสูง ไม่ต้องส่งสลิปสลิปการโอนให้กับทางผู้ดูแลให้เสียเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกฟรีเครดิต200% หรือจะเป็นโปรฝาก
20 รับ 100 เพื่อนๆสามารถหาเงินออนไลน์ได้แล้วที่เว็บพนันออนไลน์เว็บตรง
สมัคร xo เว็บตรง

โดย:  Kandace  [20 ก.ค. 2565 06:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 65:101

ในยุคนี้ เชื่อว่าทุกท่านนั้นจะต้องประสบพบเจอกับปัญหาไม่มีงานทำหรือมีปัญหาเรื่องของการเงินอย่างแน่แท้ เพราะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ถดถอย ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานหารายได้ วันนี้ทางเว็บสล็อตไม่ผานเอเย่นต์มีวิธีการหาเงินกล้วยๆกับการเล่นสล็อตที่เป็นเกมออนไลน์หารายได้ได้จริง สามารถหารายได้ออนไลน์ได้ทุกหนทุกแห่งทั้งวัน
24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นเว็บพนันออนไลน์เว็บตรงมีความปลอดภัยถูกกฎหมายคาสิโนสากล รับรองจากผู้เล่นจริงทั่วประเทศ คนไทยสามารถหารายได้ง่ายๆ โดยทาง g2gbk8
นั้นมีค่ายเกมjoker slot เว็บตรง,ค่าย pg โดยตรง,xoslot
เว็บตรง,สล็อตซุปเปอร์ แค่เพียงสมัครเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์กับทาง g2gbk8 ที่เป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์แตกง่าย ซึ่งไม่ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางอะไรก็ตามเล่นslotได้โดยตรงกับค่ายเกม มีเกมslotonlineให้เลือกเล่นมากยิ่งกว่า 100
เกมส์ รวมทั้งยังมีบริการต่างๆมากมายที่จะเพิ่มความสบายสบายให้กับสมาชิกเว็บตรง ไม่ว่าจะเป็นการฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำและมีความรวดเร็วประเมินผลด้วยระบบอัตโนมัติ
มีความเที่ยงตรงสูง ไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการโอนให้กับทางแอดมินให้เสียเวล่ำเวลา
หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกฟรีเครดิต50% หรือจะเป็นโปรฝาก 9 รับ 100 ทุกท่านสามารถหารายได้ออนไลน์ได้แล้วที่เกมสล็อตเว็บตรง pg
slot เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

โดย:  Dakota  [31 ก.ค. 2565 16:25]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 66:102

แหล่งรวมเว็บสล็อต มาพร้อมระบบรวมทั้งบริการดีๆสำหรับสมาชิกทุกท่าน สมัครเป็นสมาชิกได้แล้วเดี๋ยวนี้เพื่อให้ทุกท่านสามารถร่วมสนุกรวมทั้งได้กำไรได้อย่างไร้ข้อจำกัด เป็นแหล่งรวมเกมที่ใหญ่ที่สุดของเรา บริการดีๆต่างๆมากไม่น้อยเลยทีเดียว เปิดให้บริการจากผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศ ได้อย่างเพลิดเพลินใจไร้ขีดกำจัด สามารถทำธุรกรรมการคลังต่างๆได้ด้วยตัวเอง
วิธีการเล่นผ่านอุกปรณ์โทรศัพท์มือถือ วางพนันด้วยเงินจริง ที่รวมค่ายทุกค่ายไว้ภายใน
เว็บใหญ่สล็อต ของพวกเราไว้แบบครบวงจร สล็อตเว็บใหญ่ สะสมเอาไว้ในค่ายเกมเดียวจบครบเชื่อมั่นได้100% ได้เปิดให้บริการที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับสมาชิกทุกท่าน สล็อตเครดิตฟรีที่จะสามารถช่วยให้ผู้เล่นมือใหม่ ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยอย่างใดก็สามารถติดต่อหาคณะทำงานได้ในทันที มีโบนัสแตกหนักแตกหลายครั้งมีผู้เล่นคนจำนวนไม่น้อยที่สามารถปราบเงินรางวัลแจ็คพอตก้อนโต ลุ้นรับเงินรางวัลเวลานี้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนการันตีว่าไม่ผิดหวังอย่างไม่ต้องสงสัย อย่ารอช้าสมัครตอนนี้ลุ้นรับเงินรางวัลเดี๋ยวนี้เปิดประสบดารณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนรับประกันว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน สามารถร่วมบันเทิงใจกับเกมต่างๆมากไม่น้อยเลยทีเดียวได้อย่างไร้กังวลใจพร้อมมีระบบและบริการดีๆต่างๆเยอะแยะ สามารถทำธุรกรรมต่างๆผ่านระบบฝาก-ถอนได้ด้วยตนเองสบายมั่นคงและไม่มีอันตราย100%สามารถร่วมสนุกกับเกมสล็อตแตกง่ายได้อย่างเพลิดเพลินเจริญใจ สำหรับสมาชิกทุกคนที่ยังไม่มีประสบการณ์การเล่นมาก่อนการฝึกเล่นในโหมดทดลองเล่นสล็อตฟรีจะช่วยให้ทุกท่านสามารถเล่นได้อย่างถูกแนวทางรู้เรื่องแบบอย่างรวมทั้งอัตราการชำระเงินรางวัล อย่ารอคอยช้าสมัครในตอนนี้ลุ้นรับเงินรางวัลในช่วงเวลานี้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนการันตีว่าไม่ผิดหวังอย่างไม่ต้องสงสัย ทางคณะทำงานของเราได้เปิดให้บริการที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับสมาชิกทุกคนซึ่งสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเองเร็วด้านใน10วินาที สล็อตที่ได้รับความนิยมที่มาแรงที่สุดในปี2022สามารถยืนยันเรื่องความยั่งยืนปลอดภัยเล่นได้จ่ายจริง100% เป็นคนรวยในตอนข้ามคืนกันเลยทีเดียวอัตราการได้รับเงินรางวัลสูงถึง90% จะช่วยให้การลงทุนของทุกท่านได้รับผลตอบแทนที่คุ้มอย่างแน่แท้ เว็บใหญาคาสิโน

โดย:  Alexander  [10 ส.ค. 2565 09:32]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 67:103

ในช่วงเวลานี้ เชื่อว่าคนไทยนั้นจะต้องประสบพบปัญหาว่างงานหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานหาเงิน วันนี้ทางสล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ไม่มีขั้นต่ำมีวิธีการหาเงินกล้วยๆกับการเล่นสล็อตออนไลน์ที่เป็นเกมออนไลน์หาเงินได้จริง สามารถหาเงินออนไลน์ได้ทุกหนทุกแห่งทั้งวัน 24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นเว็บสล็อตเว็บตรงมีความปลอดภัยถูกตามกฎหมายคาสิโนสากล ประกันจากผู้เล่นจริงทั้งประเทศ ทุกท่านสามารถหาเงินง่ายๆ โดยทาง g2gbk8
นั้นมีค่ายเกมjoker slot เว็บตรง,
pg slot game เว็บตรง,slotxo เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ 2022,superslot เว็บตรง เพียงแค่สมัคร xo เว็บตรงกับทาง g2gbk8 ที่เป็นเว็บสล็อตเว็บตรง
ซึ่งไม่ผ่านผู้แทนหรือตัวกลางอะไรก็ตามเล่นเกมสล็อตได้โดยตรงกับค่ายเกม มีเกมslot machineให้เลือกเล่นมากกว่า 200
เกม และยังมีบริการต่างๆล้นหลามที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกเว็บตรง ไม่ว่าจะเป็นการฝาก-ถอน ไม่มีอย่างต่ำรวมทั้งมีความรวดเร็วประมวลผลด้วยระบบai มีความแม่นยำสูง ไม่ต้องส่งสลิปสลิปการโอนให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้เสียเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกเครดิตฟรี200% หรือจะเป็นโปรฝาก 50 รับ 200 เพื่อนๆสามารถหาเงินออนไลน์ได้แล้วที่เว็บสล็อตแท้ เว็บตรงค่ายpg

โดย:  Lucille  [2 ก.ย. 2565 00:53]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 68:104

ในช่วงเวลานี้ เชื่อว่าคนไทยนั้นต้องประสบพบเจอปัญหาไม่มีงานทำหรือมีปัญหาเรื่องของการเงินอย่างแน่แท้ เพราะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่เสื่อมถอย ไม่อาจจะดำเนินงานหารายได้
วันนี้ทางเว็บเกมสล็อตมีวิธีการหารายได้ง่ายๆกับการเล่นเกมสล็อตที่เป็นเกมออนไลน์หาเงินได้จริง สามารถหาเงินออนไลน์ได้ทุกหนทุกแห่งตลอดวัน 24 ชั่วโมง ซึ่ง g2gbk8 เป็นเว็บตรงมีความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายคาสิโนสากล ประกันจากผู้เล่นจริงทั่วประเทศ คนไทยสามารถหาเงินกล้วยๆ โดยทาง g2gbk8
นั้นมีค่ายเกมเว็บตรง joker,pg slot ค่ายตรง,xo เว็บตรง,superslot มาใหม่ แค่เพียงลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทาง g2gbk8 ที่เป็นคาสิโนออนไลน์เว็บตรง ซึ่งไม่ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางอะไรก็ตามเล่นสล็อตได้โดยตรงกับค่ายเกม มีเกมslot machineให้เลือกเล่นมากกว่า 100 เกมส์ และก็ยังมีบริการต่างๆมากมายที่จะเพิ่มความสบายสบายให้กับสมาชิกสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่ว่าจะเป็นการฝากถอน ไม่มีอย่างต่ำรวมทั้งมีความรวดเร็วประมวลผลด้วยระบบอัตโนมัติ มีความแม่นยำสูง ไม่ต้องส่งสลิปหลักฐานการโอนให้กับทางผู้ดูแลให้เสียเวล่ำเวลา หรือจะเป็นโปรโมชั่นแจกเครดิตฟรี50% หรือจะเป็นโปรฝาก 50 รับ 200 คนไทยสามารถหารายได้ออนไลน์ได้แล้วที่คาสิโนออนไลน์เว็บตรง ซุปเปอร์สล็อต

โดย:  Maya  [8 ก.ย. 2565 06:44]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 69:105

เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่มีขั้นต่ำ เว็บไซต์สล็อตใหม่ล่าสุด ที่กำลังได้รับความนิยมในกล่มนักพนันเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เว็บไซต์slot onlineได้รับความนิยม 2022 ของเราเปิดให้บริการ สล็อตออนไลน์ ส่งตรงจากต่างประเทศ เว็บตรงสล็อตออนไลน์ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ช่วยให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ เว็บslot online มีใบรับรอง พร้อมได้รับมาตราฐาสากลของโลกเพื่อให้ทุกๆท่านได้ เว็บพนันSLOT ONLINEที่มีคุณภาพที่สุด slot เครดิตฟรี ผู้เล่นสามารถเล่นในโหมด สล็อตทดลองเล่นฟรี ได้ง่ายๆเพียงแค่ทุกๆคนสมัครสมาชิก กับทาง
slot online เว็บตรง ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ จะทำให้ทุกท่านนั้นได้ สล็อตออนไลน์เครดิตฟรีสล็อตซึ่งสามารถเล่นเกม SLOTที่อยู่ใน
เว็บไซต์ของพวกเราได้ทุกเกมโดยทุกท่านไม่ต้องทำการฝากเงินเข้าระบบของเราก่อนเลยสามารถเล่น
slot เว็บตรง ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ของพวกเราได้ทุกเกมได้แก่เกม สล็อตออนไลน์มาใหม่หรือเกม เกมสล็อต ยอดนิยม เหมาะกับนักพนันทุกวัยที่ต้องการเพิ่มจังหวะในการชนะ เกมเกมสล็อต โดยศึกษาเกมได้ง่ายๆหาเกมที่ชื่อชอบแล้วเล่นจนรู้เรื่องใจฟิเจอร์ เข้าใจการแตกของ เกมเกมสล็อต นั้นๆศึกษาเพื่อวางแผนเล่นให้กับเงินลงทุนของตน จังหวะชนะได้แจ็คพ็อตอยู่ไม่ไกล เว็บตรงสล็อต ไม่มีขั้นต่ำ ของพวกเรามาพร้อม บริการ
ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ บนมือถือที่เล่นได้เงินจริง ฝากถอนอัตโนมัติฝากเงิน ไม่มีขั้นต่ำ ระบบ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นมากที่สุด โดยสามารถดำเนินธุรกรรมได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องทักหาแอดมินอีกต่อไป ไม่ต้องส่งสลิป ทุกคนสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง ไม่เสียค่าบริการ ระบบฝากถอนออโต้ฝากเงินไม่มีขั้นต่ำ ถอนเงินไม่มีขั้นต่ำ เบท1บาทก็สามารถเล่น slot online ของเราได้ทุกเกมเหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังหาประสบการณ์เล่น เว็บตรง
ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ รวมทั้งนักเดิมพันที่มีทุนน้อย ตอบโจทย์แน่นอน เมื่อท่านเข้ามาเป็นสมาชิกกับเรา ทุกๆคนจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเช่นโปรโมชั่นที่เราได้คัดสรรค์มาเพื่อสมาชิกของพวกเราได้เล่น เว็บตรง
ไม่มีขั้นต่ำ ได้มันเพลิดเพลินสนุกกับแจ็คพอตมากขึ้น พวกเราได้รวบรวมเกม SLOT ONLINE แตกง่าย มารวมที่ เว็บพนันSLOT ของเรา ที่เดียวแล้วมากยิ่งกว่า 15 ค่ายเกมสล็อตออนไลน์อื่นๆอีกมากมายจากค่ายสล็อตออนไลน์อื่นๆอีกหลากหลายดังเช่น PGSLOT เว็บใหญ่ , XOSLOT เว็บตรง ,
ทางเข้าเล่น JOKER123 ,
SLOT SUPER แตกหนัก , ambbet
slot เว็บหลัก , pragmatic plays แตกง่าย รวมทั้งค่ายเกมสล็อตออนไลน์อื่นๆอีกหลากหลาย ที่เราได้คัดสรรค์เกม SLOT กำลังมาแรงจากค่ายดังมาให้ทุกท่านแล้ว รวมค่าย slot เว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ
ใน เว็บเดิมพันสล็อตออนไลน์ เว็บเดียวเปิดให้บริการ 24 ชม.
เปิดให้บริการ กับ เกมคาสิโน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตช่วยให้ผู้เล่น ไม่ต้องเล่นเกม SLOT ONLINE ที่จำเจกับการเล่น เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่มีขั้นต่ำ อีกต่อไปพวกเรายังเปิดให้ร่วมสนุกกับรูปแบบเกม SLOT มากมายเช่น เกมสล็อต,แทงบอลออนไลน์ , BACCARAT , รูเล็ต , แทงหวย , BLACKJACK ,
POKER , เกมยิงปลา และอีกมากมายที่จะทำให้ ทุกท่านได้พบกับความสนุกสนานมากยิ่งกว่า 200 คนที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปีที่จะคอยดูแลทุกๆท่านที่เข้ามาเล่น
สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ ของเราหรือนักพนันท่านใดที่เกิดปัญหาอยากได้ปรึกษาก็สามารถทักหาทีมงานพวกเราได้ตลอด 24
ชั่วโมง
สล็อตใหญ่ที่สุด

โดย:  Lavina  [29 ก.ย. 2565 19:24]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น