สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
การประชุมระหว่างประเทศด้านการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 4 (28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558)
ผู้เขียน: วลัยพร มุขสุวรรณ
หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
วันที่: 22 ก.ย. 2558
        การจัดการสารเคมีในระดับโลกนั้นมีแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Strategic Approach to International Chemical Management เรียกสั้น ๆ ว่า SAICM (ไซ-เค่ม) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบนโยบายทำงานที่สอดคล้องกัน โดยมีเป้าหมายให้มีการผลิตและการใช้สารเคมีในทางที่จะนำไปสู่การลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมภายในปี พ.ศ. 2563 หรือปี ค.ศ. 2020 ยุทธศาสตร์ไซเค่มให้ความสำคัญใน 5 ประเด็นคือ การลดความเสี่ยง องค์ความรู้และข้อมูล ธรรมาภิบาล ความร่วมมือทางเทคนิคและเสริมสร้างศักยภาพ และการขนส่งข้ามแดนที่ผิดกฎหมาย จากแผนยุทธศาสตร์ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่เรียกว่า Global Plan of Action เป็นเครื่องมือหรือคู่มือสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

         การประชุม International Conference on Chemicals Management (ICCM) ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 เพื่อรับรองยุทธศาตร์และแผนปฏิบัติการดังกล่าว จากนั้นประเทศต่าง ๆ ได้กลับไปดำเนินงานในประเทศของตน และมีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในการประชุม ICCM ครั้งต่อ ๆ มา

         ระหว่างวันที่ 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมที่จะถึงนี้จะมีการประชุม ICCM ครั้งที่ 4 ขึ้นที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ นอกจากการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแล้ว ยังมีวาระที่น่าสนใจคือ การเสนอประเด็นนโยบายเร่งด่วนและประเด็นที่ได้รับความสนใจ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเสนอประเด็นสารมลพิษจากเภสัชภัณฑ์ที่ตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นประเด็นนโยบายเร่งด่วนเพิ่มเติมจากเดิมที่มีมติรับไว้แล้ว 5 ประเด็น (ได้แก่ ตะกั่วในสี สารเคมีในผลิตภัณฑ์ สารอันตรายในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นาโนเทคโนโลยีและการผลิตวัสดุนาโน และสารที่ขัดขวางการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ) ในการประชุมครั้งก่อนและเสนอประเด็นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่เป็นอันตรายสูงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ

         แผนยุทธศาสตร์มีเป้าหมายอยู่ที่ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเหลือเวลาอีก 5 ปีเท่านั้น ในการประชุมครั้งนี้จึงมีวาระพูดคุยในเรื่องการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของการจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสมในปี พ.ศ. 2563และเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างเหมาะสมภายหลังปี พ.ศ. 2563 ด้วย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=534&Itemid=696
http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_saicm.htm
 
  ข้อคิดเห็น
   
ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น
 
จาก:
อีเมล:
ข้อคิดเห็น:
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
46369147
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546