สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลก

PFOS (Perfluorooctane sulfonic acid)

ผู้เขียน: รศ. สุชาตา ชินะจิตร
วันที่: 7 ก.พ. 2554

            PFOS (Perfluorooctane sulfonic acid) หรือที่ใช้กันอยู่ในรูปของเกลือ sulfonate ของโซเดียมหรือโปตัสเซียมผลิตโดยบริษัท 3M ในปี ค.ศ. 1949 เพื่อใช้เป็น stain repellent ในสิ่งทอ กระดาษ เครื่องหนัง สีขัด สารทำความสะอาด และใช้ร่วมกับสารอื่นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นโฟมดับไฟ และในการชุบโลหะ สัญญาณเตือนภัยเกิดจากการพบการปนเปื้อนของสารพวก organofluorine ในเลือดของผู้บริโภคในปี ค.ศ. 1976 ซึ่งคาดว่ามาจาก PFOS จนเมื่อหลักฐานแน่ชัดแล้ว 3M จึงได้ยุติการผลิตในปี ค.ศ. 2000 และอนุสัญญาสต็อกโฮมส์ ได้ประกาศเพิ่ม PFOS เข้าไปในรายการสารต้องห้าม Annex B เมื่อปี ค.ศ. 2009 สำหรับสหภาพยุโรปนั้น ได้ออกระเบียบเฉพาะ PFOS ห้ามผลิต การขายผู้ขายสินค้าหรือชิ้นส่วนต้องรับรองว่าปลอดจากสารนี้ PFOS มีผลต่อสิ่งมีชีวิต เป็นอันตรายต่อตับและระบบสืบพันธุ์ และเป็นสารก่อมะเร็ง

 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

http://en.wikipedia.org/wiki/Perfluorooctanesulfonic_acid        Perfluorooctanesulfonic acid    ( PFOS )        CAS  No.  1763-23-1        
http://www.ourstolenfuture.org/newscience/oncompounds/pfos/2001-04pfosproblems.htm        
http://www.oecd.org/document/58/0,3746,en_2649_34375_2384378_1_1_1_1,00.html        

โดย:  นักเคมี  [12 ก.พ. 2554 08:21]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น