2014-2014 สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี - ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
เหตุการณ์อุบัติภัยเคมี
ตั้งแต่      ถึง พ.ศ.  
ประเภทวัตถุเคมี      ประเภทกิจกรรม  
คำค้นหา      เรียงลำดับ     
ลำดับ
วัน/เวลา เกิดเหตุ
เหตุการณ์ / สถานที่
ความเสียหาย / การจัดการ
ประเภทวัตถุเคมี
ที่มา
1 28 ก.ค. 2557
13:00 น.
- ไฟไหม้ห้องแล็บวิทยาศาสตร์
- ห้องแล็บสารเคมีอันตราย ภายในศูนย์ทดสอบมาตรวิทยาศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันยานยนต์ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ชอย 1 แยก 2 พัฒนา ต.บางปูใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ 
- มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกัน 4 ราย ในจำนวนนี้มี 1 รายที่มีอาการหนักจากการสูดดมควันพิษ
- เจ้าหน้าที่ได้ใช้เคมีดับเพลิงเข้าไปทำการดับไฟที่ยังลุกไหม้อยู่ที่ท่อส่งอากาศ ใช้เวลาในการสกัดเพลิง 20 นาที จึงสงบ พบว่าอุปกรณ์และเคมีบางส่วนได้รับความเสียหาย 
4
หมายเหตุ: เก็บข้อมูลถึงเดือนธันวาคม 2557
ข้อมูลเหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมีเหล่านี้รวบรวมมาจาก 7 แหล่ง คือ
1. หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ์ และพิณทิพ รื่นวงษา จัดพิมพ์ โดย บวท. สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544)
2.
ข้อมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝ่ายติดตามและฟื้นฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
3.
ข้อมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.
ข้อมูลรวบรวมจากสื่อ
5.
ข้อมูลรวบรวมโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6.
ข้อมูลรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.
ข้อมูลรวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย