2014-2011 สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี - ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
เหตุการณ์อุบัติภัยเคมี
ตั้งแต่      ถึง พ.ศ.  
ประเภทวัตถุเคมี      ประเภทกิจกรรม  
คำค้นหา      เรียงลำดับ     
ลำดับ
วัน/เวลา เกิดเหตุ
เหตุการณ์ / สถานที่
ความเสียหาย / การจัดการ
ประเภทวัตถุเคมี
ที่มา
1 19 ต.ค. 2554
16:20 น.
- เพลิงลุกไหม้ห้องเย็นเก็บตัวยาสำหรับใช้ในการฆ่าเชื้อไข้หวัดนก และตัวยาใช้ในการตรวจวิจัยโรคสัตว์
- ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ปีกทางชีวภาพ ระดับ ๓ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงตอนล่าง ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๓ ถนนสายสุรินทร์-ปราสาท ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
- ภายในตู้คอนเทนเนอร์ ห้องเย็น มีกลุ่มควัน และกลิ่นฉุน จากการเผาไหม้สารเคมีกระจายทั่วบริเวณ
- เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและประสานรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงเข้าทำการดับเพลิง จำนวน ๖ คัน เข้ามาช่วยกันสกัดเพลิงไม่ไห้ลุกไหม้ลามต่อไป 
4
หมายเหตุ: เก็บข้อมูลถึงเดือนธันวาคม 2557
ข้อมูลเหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมีเหล่านี้รวบรวมมาจาก 7 แหล่ง คือ
1. หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ์ และพิณทิพ รื่นวงษา จัดพิมพ์ โดย บวท. สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544)
2.
ข้อมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝ่ายติดตามและฟื้นฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
3.
ข้อมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.
ข้อมูลรวบรวมจากสื่อ
5.
ข้อมูลรวบรวมโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6.
ข้อมูลรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.
ข้อมูลรวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย