2014-2012 สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี - ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี
สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี
เหตุการณ์อุบัติภัยเคมี
ตั้งแต่      ถึง พ.ศ.  
ประเภทวัตถุเคมี      ประเภทกิจกรรม  
คำค้นหา      เรียงลำดับ     
ลำดับ
วัน/เวลา เกิดเหตุ
เหตุการณ์ / สถานที่
ความเสียหาย / การจัดการ
ประเภทวัตถุเคมี
ที่มา
1 12 ก.ค. 2555
11:00 น.
- เหตุเพลิงไหม้ห้องแล็บ ใช้ศึกษาทดลองทางวิทยาศาสตร์มีกลุ่มควันและเพลิงพวยพุ่งออกมาจำนวนมาก
- ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารจุฬาพัฒน์ 4 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ 12 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
- สำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์และฝ้าเพดานถูกเพลิง เผาผลาญเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางวา มีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย มีอาการสำลักควันและถูกไฟลวกที่แขนเล็กน้อย จำนวน 3 คน
- เจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิงต้องนำหัวฉีดน้ำเข้าสกัดกั้นนาน 20 นาที กว่าเพลิงจะสงบ 
4
หมายเหตุ: เก็บข้อมูลถึงเดือนธันวาคม 2557
ข้อมูลเหตุการณ์อุบัติภัยวัตถุเคมีเหล่านี้รวบรวมมาจาก 7 แหล่ง คือ
1. หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ์ และพิณทิพ รื่นวงษา จัดพิมพ์ โดย บวท. สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544)
2.
ข้อมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝ่ายติดตามและฟื้นฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ
3.
ข้อมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.
ข้อมูลรวบรวมจากสื่อ
5.
ข้อมูลรวบรวมโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6.
ข้อมูลรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.
ข้อมูลรวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย