สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Chang Chang 48

หน่วยงานที่ดูแล: กรมวิชาการเกษตร
เลขที่ทะเบียน: 425 - 2557
แหล่งผลิต: Zhejiang Jinfanda Biochemical Co., Ltd. PRC
ผู้ขอขึ้นทะเบียน: ช้างสองพี่น้อง บจก.
ผู้นำเข้า: ช้างสองพี่น้อง บจก.
ผู้จัดจำหน่าย: ช้างสองพี่นอ้ ง บจก.
ประเภท: นำเข้า
วันที่ออกทะเบียน: 24 มี.ค. 57
วันที่หมดอายุ: 23 มี.ค. 63
วันที่ยกเลิก: -

ส่วนประกอบ
ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิล แอมโมเนียม (glyphosate-isopropyl ammonium)
48 % W/V SL