สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นสารในบรรยากาศการทำงาน

ต่างประเทศ: สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไทย

ข้อมูลนี้จัดทำและเผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาดังนี้
สหรัฐอเมริกา : US OSHA ณ ปี 2017, California OSHA ณ 4/4/2018, NIOSH ณ 7/7/2016, ACGIH ณ ปี 2018
ญี่ปุ่น: ณ 2018-2019, ไทย: ณ สิงหาคม 2560
หน้าที่:  
ชื่อสาร CAS No. สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไทย
Acetaldehyde 75-07-0 US OSHA:
200 ppm
360 mg/m3

California OSHA:
Ceiling: 25 ppm

ACGIH:
Ceiling: 25 ppm
- Thai PEL:
200 ppm
Acetic acid 64-19-7 US OSHA:
10 ppm
25 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 10 ppm
STEL: 15 ppm
Ceiling: 40 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 10 ppm
STEL: 15 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 10 ppm
STEL: 15 ppm
JSOH OEL:
10 ppm
25 mg/m3
Thai PEL:
10 ppm
Acetic anhydride 108-24-7 US OSHA:
5 ppm
20 mg/m3

California OSHA:
Ceiling: 5 ppm

NIOSH:
Ceiling: 5 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 1 ppm
STEL: 3 ppm
- Thai PEL:
5 ppm
Acetone 67-64-1 US OSHA:
1000 ppm
2400 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 500 ppm
STEL: 750 ppm
Ceiling: 3000 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 250 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 250 ppm
STEL: 500 ppm
JSOH OEL:
200 ppm
470 mg/m3
Thai PEL:
1000 ppm
acetone cyanohydrin, as CN 75-86-5 - - Thai PEL:
Ceiling: 5 mg/m3
Acetonitrile 75-05-8 US OSHA:
40 ppm
70 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 40 ppm
STEL: 60 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 20 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 20 ppm
- Thai PEL:
40 ppm
Acetylene tetrabromide 79-27-6 US OSHA:
1 ppm
14 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 1 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 0.1 ppm (Inhalable Fraction and Vapour)
- -
Acrolein 107-02-8 US OSHA:
0.1 ppm
0.25 mg/m3

California OSHA:
Ceiling: 0.1 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 0.1 ppm
STEL: 3 ppm

ACGIH:
Ceiling: 0.1 ppm
JSOH OEL:
0.1 ppm
0.23 mg/m3
Thai PEL:
0.1 ppm
Acrylamide 79-06-1 US OSHA:
0.3 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.03 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: Ca
10-hour TWA: 0.03 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.03 mg/m3 (Inhalable Fraction and Vapour)
JSOH OEL:
0.1 mg/m3
Thai PEL:
0.3 mg/m3
acrylic acid 79-10-7 - - Thai PEL:
2 ppm
Acrylonitrile 107-13-1 California OSHA:
8-hour TWA: 2 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 1 ppm
Ceiling: 10 ppm [15-min]

ACGIH:
8-hour TWA: 2 ppm
JSOH OEL:
2 ppm
4.3 mg/m3
Thai PEL:
2 ppm
STEL: 10 ppm (15 min)
adipic acid 124-04-9 - - Thai PEL:
5 mg/m3
Aldrin 309-00-2 US OSHA:
0.25 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.25 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 0.25 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.05 mg/m3 (Inhalable Fraction and Vapour)
- Thai PEL:
0.25 mg/m3
Allyl alcohol 107-18-6 US OSHA:
2 ppm
5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.5 ppm
STEL: 4 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 2 ppm
STEL: 4 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 0.5 ppm
JSOH OEL:
1 ppm
2.4 mg/m3
Thai PEL:
2 ppm
Allyl chloride 107-05-1 US OSHA:
1 ppm
3 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 1 ppm
STEL: 2 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 1 ppm
STEL: 2 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 1 ppm
STEL: 2 ppm
- Thai PEL:
1 ppm
Allyl glycidyl ether (AGE) 106-92-3 California OSHA:
8-hour TWA: 0.2 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 5 ppm
STEL: 10 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 1 ppm
- Thai PEL:
Ceiling: 10 ppm
Allyl propyl disulfide 2179-59-1 US OSHA:
2 ppm
12 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 2 ppm
STEL: 3 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 2 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 0.5 ppm
- Thai PEL:
2 ppm
alpha-Alumina : Total dust 1344-28-1 US OSHA:
15 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 10 mg/m3
- Thai PEL:
15 mg/m3
alpha-Alumina: Respirable fraction 1344-28-1 US OSHA:
5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 5 mg/m3
- Thai PEL:
5 mg/m3
Aluminum Metal (as Al): Total dust 7429-90-5 US OSHA:
15 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 10 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 10 mg/m3
- Thai PEL:
15 mg/m3
Aluminum Metal (as Al): Respirable fraction; 7429-90-5 US OSHA:
5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 5 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 5 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 1 mg/m3
- Thai PEL:
5 mg/m3
2-Aminopyridine 504-29-0 US OSHA:
0.5 ppm
2 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.5 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 0.5 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 0.5 ppm
- Thai PEL:
0.5 ppm
amitrole  61-82-5 - - Thai PEL:
0.2 mg/m3
Ammonia 7664-41-7 US OSHA:
50 ppm
35 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 25 ppm
STEL: 35 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 25 ppm
STEL: 35 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 25 ppm
STEL: 35 ppm
JSOH OEL:
25 ppm
17 mg/m3
Thai PEL:
50 ppm
ammonium chloride, fume 12125-02-9 - - Thai PEL:
10 mg/m3
STEL: 20 mg/m3 (15 min)
Ammonium sulfamate: Total dust 7773-06-0 US OSHA:
15 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 10 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 10 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 10 mg/m3
- Thai PEL:
15 mg/m3
Ammonium sulfamate: Respirable fraction 7773-06-0 US OSHA:
5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 5 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 5 mg/m3
- Thai PEL:
5 mg/m3
n-Amyl acetate 628-63-7 US OSHA:
100 ppm
525 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 50 ppm
STEL: 100 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 100 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 50 ppm
STEL: 100 ppm
JSOH OEL:
50 ppm
266.3 mg/m3
Thai PEL:
100 ppm
sec-Amyl acetate 626-38-0 US OSHA:
125 ppm
650 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 50 ppm
STEL: 100 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 125 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 50 ppm
STEL: 100 ppm
- Thai PEL:
125 ppm
Aniline and homologs 62-53-3 US OSHA:
5 ppm
19 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 2 ppm (aniline only)

ACGIH:
8-hour TWA: 2 ppm (aniline only)
JSOH OEL:
1 ppm
3.8 mg/m3
Thai PEL:
5 ppm
Anisidine (o-,p-isomers) 29191-52-4 US OSHA:
0.5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 0.5 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3
- Thai PEL:
0.5 mg/m3
o-Anisidine 90-04-0 - JSOH OEL:
0.1 ppm
0.5 mg/m3
-
p-Anisidine 104-94-9 - JSOH OEL:
0.1 ppm
0.5 mg/m3
-
Antimony and compounds (as Sb) US OSHA:
0.5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 0.5 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3
JSOH OEL:
0.1 mg/m3
Thai PEL:
0.5 mg/m3
ANTU (alpha Naphthylthiourea) 86-88-4 US OSHA:
0.3 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.3 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 0.3 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.3 mg/m3
- -
Arsenic, inorganic compounds (as As) California OSHA:
8-hour TWA: 0.01 mg/m3

NIOSH:
Ceiling: 0.002 mg/m3[15-min]

ACGIH:
8-hour TWA: 0.01 mg/m3
- Thai PEL:
0.01 mg/m3
Arsenic, organic compounds (as As) US OSHA:
0.5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.2 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: None
- Thai PEL:
0.5 mg/m3
Arsine 7784-42-1 US OSHA:
0.05 ppm
0.2 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.05 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 0.002 mg/m3 [15-min]

ACGIH:
8-hour TWA: 0.005 ppm
- Thai PEL:
0.05 ppm
Asbestos NIOSH:
10-hour TWA: 0.1 f/cm3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.1 f/cc (resp. fiber)
- -
Asbestos (chrysotile form) 77536-68-6 - - Thai PEL:
0.1 f/cm3
asphalt (bitumen), asbenzene soluble aerosol 8052-42-4 - - Thai PEL:
0.5 mg/m3
Atrazine 1912-24-9 - JSOH OEL:
2 mg/m3
Thai PEL:
5 mg/m3
Azinphos-methyl 86-50-0 US OSHA:
0.2 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.2 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 0.2 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.2 mg/m3 (Inhalable Fraction and Vapour)
- Thai PEL:
0.2 mg/m3
Barium, soluble compounds (as Ba) US OSHA:
0.5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 0.5 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 0.5 mg/m3
- Thai PEL:
0.5 mg/m3
Barium sulfate: Total dust 7727-43-7 US OSHA:
15 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 10 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 10 mg/m3

ACGIH:
8-hour TWA: 5 mg/m3 (no asbestos and < 1% crystalline silica)
- Thai PEL:
15 mg/m3
Barium sulfate: Respirable fraction 7727-43-7 US OSHA:
5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 5 mg/m3

NIOSH:
10-hour TWA: 5 mg/m3
- Thai PEL:
5 mg/m3
Benomyl: Total dust 17804-35-2 US OSHA:
15 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 10 mg/m3
JSOH OEL:
1 mg/m3
Thai PEL:
15 mg/m3
Benomyl: Respirable fraction 17804-35-2 US OSHA:
5 mg/m3

California OSHA:
8-hour TWA: 5 mg/m3
JSOH OEL:
1 mg/m3
Thai PEL:
5 mg/m3
Benzene 71-43-2 California OSHA:
8-hour TWA: 1 ppm
STEL: 5 ppm

NIOSH:
10-hour TWA: 0.1 ppm
STEL: 1 ppm

ACGIH:
8-hour TWA: 0.5 ppm
STEL: 2.5 ppm
- Thai PEL:
1 ppm
STEL: 5 ppm (15 min)
Benzidine 92-87-5 - - -