สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
          กรมศุลกากรใช้พิกัดอัตราศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์ในการจัดสินค้า ออกเป็นหมวด ตอน ประเภท และประเภทย่อย ระบบนี้แบ่งสินค้าออกเป็น 21 หมวด 97 ตอน แต่ละตอนจะประกอบด้วยประเภทและประเภทย่อยแตกต่างกัน สินค้าเคมีภัณฑ์อันตรายจัดอยู่ในหมวดที่ 5 (ตอนที่ 25-27) และหมวดที่ 6 (ตอนที่ 28-38)
          การระบุสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ จะกำหนดเป็นเลข 11 หลัก โดยที่ 6 หลักแรกจะเป็นเลขที่กำหนดโดยองค์การการค้าโลก และ 2 หลักถัดมาแสดงพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน ส่วนเลข 3 หลักหลังเป็นรหัสสถิติที่กำหนดโดยแต่ละประเทศ ดังนั้นจึงมีคำสากลที่ใช้กำหนดสินค้าคือพิกัดรหัสสถิติ (Commodity code)
1 คำจำกัดความ
  ประเภท (Heading No.) หมายถึง ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร มีเลขรหัส 4 ตัว; 2 ตัวแรกเป็นเลขลำดับของ "ตอน" และ 2 ตัวหลังเป็นเลขลำดับของ "ประเภท" ในตอนนั้น
  ประเภทย่อย (Subheading No.) หมายถึง ประเภทพิกัดอัตราศุลกากรที่แยกย่อยลงไป ส่วนใหญ่มีเลข 8 ตัว เป็นเลขรหัสสากลที่ทุกประเทศ ซึ่งใช้พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ใช้ตรงกัน การสำแดงประเภทพิกัดในใบขนสินค้าต้องแสดงเลขรหัสตามประเภทย่อย
  รหัสสถิติ (Statistics code) หมายถึง รหัสสินค้า (Code for goods) และรหัสหน่วยสินค้า (Unit of goods) รหัสสินค้ามีเลข 11 ตัว โดยรหัส 8 ตัวแรกตรงกับรหัสประเภทย่อย (ในกรณีที่ประเภทย่อยแสดงเลขรหัส 7 ตัว เลขตัวที่ 8 คือ 0)
  รหัสหน่วยสินค้า (Unit of goods) ส่วนใหญ่จะเป็น KGM (กิโลกรัม) ตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่ C62 (ชิ้นหรือหน่วย), LTR (ลิตร), MTR (เมตร), MTK (เมตริกตัน)
  พิกัดรหัสสถิติ (Commodity Code) หมายถึงเลข 11 ตัว ที่ระบุสินค้าแต่ละรายการ ใช้ในความหมายเดียวกับรหัสสินค้า "พิกัดรหัสสถิติ" เป็นคำที่มีใช้ในระบบสากลและสื่อความหมายของ "พิกัด" ซึ่งประกอบด้วยตอน ประเภท ประเภทย่อย และรหัสสถิติด้วย (แผนภูมิที่ 1)

แผนภูมิที่ 1 ความหมายของพิกัดรหัสสถิติ
2 การกำหนดความหมายสินค้าเคมีภัณฑ์อันตรายตามระบบฮาร์โมไนซ์
          ความหมายพิกัดสินค้าเคมีภัณฑ์อันตราย ตอนที่ 25-38 แสดงไว้ในตารางที่ 1 และตัวอย่างประเภทและประเภทย่อย แสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 พิกัดศุลกากร ผลิตภัณฑ์สินค้าอันตราย
ตอนที่
ประเภทสินค้า
25
เกลือ กำมะถัน ดิน และหิน วัตถุจำพวกปลาสเตอร์ ปูนขาว และซีเมนต์
26
สินแร่ ตะกรัน และเถ้า
27
เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่
28
เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ของโลหะมีค่า ของโลหะจำพวกแรร์เอิร์ทของธาตุกัมมันตรังสี หรือของไอโซโทป
29
เคมีภัณฑ์อินทรีย์
30
ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
31
ปุ๋ย
32
สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แทนนินและอนุพันธ์ของแทนนิน สีย้อม สารสี (พิกเมนต์) และวัตถุแต่งสีอื่นๆ สีทาและวาร์นิช พัตตี้และมาสติกอื่นๆ รวมทั้งหมึก
33
เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เครื่องหอม เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม(ทอยเล็ตเพรพาเรชัน)
34
สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น ไขเทียม ไขปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไขและของที่คล้ายกับ เพสต์สำหรับทำแบบ “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” สิ่งปรุงแต่งทางทันตกรรม ซึ่งมีปลาสเตอร์เป็นหลัก
35
สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์
36
วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ แอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟ สิ่งปรุงแต่งที่สันดาปได้บางชนิด
37
ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์
38
เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
ที่มา: http://www.customs.go.th/DrafTarrif/Tariff3.html

ตารางที่ 2 ตัวอย่างประเภท ประเภทย่อย และรหัสสถิติของสินค้า ตอนที่ 28 และ 29
ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
27
    เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น สิ่งดังกล่าว สารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่
 
27.09
    น้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส
 
2709.00.10
000 / LTR
- น้ำมันปิโตรเลียมดิบ
 
2709.00.20
000 / LTR
- คอนเดนเสท
 
2709.00.90
000 / LTR
- อื่นๆ
28
เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ของโลหะมีค่า 
ของโลหะจำพวกแรร์เอิร์ทของธาตุกัมมันตรังสีหรือของไอโซโทป
 
28.04
ไฮโดรเจน แรร์ก๊าซและอโลหะอื่นๆ
 
2804.50.00
000/KGM
- โบรอนและเทลลูเลียม
 
2804.70.00
000/KGM
- ฟอสฟอรัส
 
2804.80.00
000/KGM
- อาร์เซนิก
 
2804.90.00
000/KGM
- ซีลีเนียม
29
      เคมีภัณฑ์อินทรีย์
 
29.07
    ฟีนอลและฟีนอลแอลกอฮอลล์
   
2907.10.00
101/KGM
ฟีนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน)
     
201/KGM
เกลือของฟีนอล
   
2907.19.00
  - - อื่นๆ
ที่มา: http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp
3 ตัวอย่างพิกัดรหัสสถิติสินค้าเคมีภัณฑ์อันตราย
          การกำหนดพิกัดรหัสสถิติของสินค้าในระบบฮาร์โมไนซ์นั้น มีสินค้าจำนวนมากที่พิกัดรหัสสถิติระบุกลุ่มสาร และสินค้าจำนวนหนึ่งถูกกำหนดพิกัดรหัสสถิติเป็น “อื่น ๆ” เช่น สารอินทรีย์ โมโนฟีนอล ถูกแบ่งย่อยเป็น ฟีนอล (ไฮดรอกซีเบนซิน) (พิกัดรหัสสถิติ 2907.11.00 101) และเกลือของฟีนอล (พิกัดรหัสสถิติ 2907.11.00 201) ส่วนโมโนฟีนอลอื่นๆ ถูกจัดอยู่ในพิกัดรหัสสถิติ “อื่นๆ” คือ 2907.19.00 090 เป็นต้น นอกจากนี้สารชื่อเดียวกันอาจถูกกำหนดให้อยู่ได้ในหลายพิกัดรหัสสถิติ ดังตัวอย่างแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตัวอย่างสารชื่อเดียวกันอยู่ในหลายพิกัดรหัสสถิติ
* ชื่อตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
ที่มา: http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800472
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546