สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ช่องทางติดต่อ: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2245 4310-4
หน้าที่:  
ลำดับตามประกาศ ชื่อสาร CAS No. ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสำหรับการสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในะรหว่างทำงาน
1 acetaldehyde (อะเซตัลดีไฮด์) 75-07-0 200 ppm - -
2 acetic acid (กรดอะซิติค (กรดน้ําส้ม)) 64-19-7 10 ppm - -
3 acetic anhydride (อะซิติค แอนไฮไดรด์) 108-24-7 5 ppm - -
4 acetone (อะซีโตน) 67-64-1 1000 ppm - -
5 acetone cyanohydrin, as CN (อะซีโตน ไซยาโนไฮดริน ในรูปของไซยาไนด์) 75-86-5 - - 5 mg/m3
6 acetonitrile (อะซีโตไนไตรล์) 75-05-8 40 ppm - -
7 acrolein (อะโครลีน) 107-02-8 0.1 ppm - -
8 acrylamide (อะครีลาไมด์) 79-06-1 0.3 mg/m3 - -
9 acrylic acid (กรดอะครีลิค) 79-10-7 2 ppm - -
10 acrylonitrile (อะครีโลไนไตรล์) 107-13-1 2 ppm 10 ppm (15 min) -
11 adipic acid (กรดอะดิพิค) 124-04-9 5 mg/m3 - -
12 aldrin (อัลดริน) 309-00-2 0.25 mg/m3 - -
13 allyl alcohol (อัลลิล แอลกอฮอล์) 107-18-6 2 ppm - -
14 allyl chloride (อัลลิล คลอไรด์) 107-05-1 1 ppm - -
15 allyl glycidyl ether (อัลลิล ไกลซิดิล อีเธอร์) 106-92-3 - - 10 ppm
16 allyl propyl disulfide (อัลลิล โพรพิล ไดซัลไฟด์) 2179-59-1 2 ppm - -
17 aluminium metal, as Al (โลหะอะลูมิเนียม ในรูปของอะลูมิเนียม) 7429-90-5      
  - inhalable dust (อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้)   15 mg/m3 - -
  - respirable dust (อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้)   5 mg/m3 - -
18 alpha-alumina (แอลฟา-อะลูมินา) 1344-28-1      
  - inhalable dust (อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้)   15 mg/m3 - -
  - respirable dust (อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้)   5 mg/m3 - -
19 2-aminopyridine (2-อะมิโนไพริดีน) 504-29-0 0.5 ppm - -
20 amitrole (อะมิโทรล) 61-82-5 0.2 mg/m3 - -
21 ammonia (แอมโมเนีย) 7664-41-7 50 ppm - -
22 ammonium chloride, fume (ฟูมของแอมโมเนียมคลอไรด์) 12125-02-9 10 mg/m3 20 mg/m3 (15 min) -
23 ammonium sulfamate (แอมโมเนียม ซัลฟาเมท) 7773-06-0      
  - inhalable dust (อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้)   15 mg/m3 - -
  - respirable dust (อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจได้)   5 mg/m3 - -
24 n-amyl acetate (นอร์มอล-เอมิล อะซีเตท) 628-63-7 100 ppm - -
25 sec-amyl acetate (เซค-เอมิล อะซีเตท) 626-38-0 125 ppm - -
26 aniline and homologs (อะนิลีน และโฮโมล็อกซ์) 62-53-3 5 ppm - -
27 anisidine (o-, p- isomers) (อะนิซิดีน (ออโท-, พารา- ไอโซเมอร์)) 29191-52-4 0.5 mg/m3 - -
28 antimony and compounds,as Sb (แอนติโมนีและสารประกอบในรูปของแอนติโมนี) 7440-36-0 0.5 mg/m3 - -
29 arsenic, inorganiccompounds, as As (อะเซนิค (สารหนู) สารประกอบอนินทรีย์ ในรูปของอะเซนิค (สารหนู)) 7440-38-2 0.01 mg/m3 - -
30 arsenic, organiccompounds, as As (อะเซนิค (สารหนู) สารประกอบอินทรีย์ ในรูปของอะเซนิค (สารหนู)) 7440-38-2 0.5 mg/m3 - -
31 arsine (อาร์ซีน) 7784-42-1 0.05 ppm - -
32 asbestos (chrysotile form) (แอสเบสทอส ชนิดไครโซไทล์) 77536-68-6 0.1 f/cm3 - -
33 asphalt (bitumen), asbenzene soluble aerosol (แอสฟัลท์ (บิทูเมน) ในรูปของละอองสารละลายเบนซีน) 8052-42-4 0.5 mg/m3 - -
34 atrazine (อะทราซีน) 1912-24-9 5 mg/m3 - -
35 azinphos-methyl (อะซินฟอส เมทธิล) 86-50-0 0.2 mg/m3 - -
36 barium, solublecompounds, as Ba (แบเรียม สารประกอบที่ละลายได้ในรูปของแบเรียม) 7440-39-3 0.5 mg/m3 - -
37 barium sulfate (แบเรียม ซัลเฟต) 7727-43-7      
  - inhalable dust (อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้)   15 mg/m3 - -
  - respirable dust (อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจได้)   5 mg/m3 - -
38 benomyl (เบนโนมิล) 17804-35-2      
  - inhalable dust (อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้)   15 mg/m3 - -
  - respirable dust (อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจได้)   5 mg/m3 - -
39 benzene (เบนซีน) 71-43-2 1 ppm 5 ppm (15 min) -
40 benzoyl peroxide (เบนโซอิล เพอร์ออกไซด์) 94-36-0 5 mg/m3 - -