สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

การจำกัดการใช้สารเคมีตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป: ลำดับที่ 68, 69, 70 และ 71

ผู้เขียน: Chemtrack
วันที่: 9 พ.ย. 2561

 

การบริหารจัดการสารเคมีเพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปนั้นมีกฎหมายที่ใช้เป็นหลักคือกฎหมายที่เรียกว่า “REACHซึ่งย่อมาจาก Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals สหภาพยุโรปเริ่มใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 กฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีใน 4 เรื่องหลัก (ตามชื่อกฎหมาย) คือ การขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้

สำหรับในบทความนี้จะกล่าวถึงการจำกัดการใช้สารเคมีบางรายการที่มีการกำหนดเวลามีผลบังคับใช้ไว้ในช่วงปีใกล้ ๆ นี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลล่วงหน้า ปัจจุบันการจำกัดการใช้สารเคมีตามกฎหมาย REACH (Annex XVII) ของสหภาพยุโรปมีทั้งหมด 69 รายการ เป็นรายการสารเคมีที่เป็นสารเดียวหรือสารกลุ่ม 68 รายการและเป็นรายการตามสมบัติอันตราย 1 รายการ รายการที่มีการระบุกำหนดเวลามีผลบังคับใช้ที่จะกล่าวถึงได้แก่

1)      รายการลำดับที่ 68 : Perfluorooctanoic acid (PFOA) CAS No 335-67-1 EC No 206-397-9 and its salts.

2)      รายการลำดับที่ 69 : Methanol CAS No 67-56-1 EC No 200-659-6

3)      รายการลำดับที่ 70 : Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) CAS No 556-67-2 EC No 209-136-7 Decamethylcyclopentasiloxane (D5) CAS No 541-02-6 EC No 208-764-9

4)      รายการลำดับที่ 71 : 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) CAS No 872-50-4 EC No 212-828-1

เงื่อนไขการจำกัดการใช้และกำหนดการบังคับใช้โดยสังเขปมีดังนี้

รายการ/ลำดับ

เงื่อนไขการจำกัดการใช้

กำหนดการบังคับใช้

68 : Perfluorooctanoic acid (PFOA)
CAS No 335-67-1
EC No 206-397-9
and its salts.

ยกเว้น

- C 8 F 17 -X, where X = F, Cl, Br.

- C 8 F 17 -C(=O)OH, C 8 F 17 -C(=O)O-X or C 8 F 17 -CF 2 - X (where X = any group, including salts).

1. ไม่ผลิตหรือวางขายในรูปสารเดี่ยว ตั้งแต่ 4 ก.ค. 2563

2. ไม่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือวางขายในรูปองค์ประกอบของสารอื่น, สารผสม, ผลิตภัณฑ์ ที่ความเข้มข้น PFOA มากกว่าหรือเท่ากับ 25 ppb หรือความเข้มข้นของสารที่สัมพันธ์กับ PFOA สารเดียวหรือรวมกันตั้งแต่ 1000 ppb ขึ้นไป

เงื่อนไขข้อ 1 และ 2 บังคับใช้กับ

- อุปกรณที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และหมึกพิมพ์ลาแท็ก ตั้งแต่ 4 ก.ค. 2563

- ผ้าสำหรับป้องกันคนงานจากอันตราย เมมเบรนที่ใช้ในผ้า/เส้นใยทางการแพทย์ การกรองน้ำและกระบวนการผลิตต่าง ๆ และการบำบัดน้ำทิ้ง plasma nano-coating ตั้งแต่ 4 ก.ค. 2564

หมายเหตุ

เงื่อนไขข้อ 1 และ 2 มีระบุข้อยกเว้นการบังคับใช้

 

69 : Methanol

CAS No 67-56-1

EC No 200-659-6

ห้ามขายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือละลายหิมะที่กระจกรถ (windscreen washing or defrosting fluids) ที่มีเมทานอลตั้งแต่ 0.6 % โดยน้ำหนักแก่ผู้บริโภคทั่วไป

9 พ.ค. 2562

70 : Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)
CAS No 556-67-2
EC No 209-136-7 Decamethylcyclopentasiloxane (D5)
CAS No 541-02-6
EC No 208-764-9

1. ห้ามขายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางที่มีสารชนิดใดชนิดหนึ่งในลำดับนี้ตั้งแต่ 0.1 % โดยน้ำหนัก

31 ม.ค. 2563

71 : 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP)
CAS No 872-50-4
EC No 212-828-1

1. ห้ามขายในรูปสารเดี่ยว หรือสารผสมที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 0.3 % โดยน้ำหนักขึ้นไป เว้นแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ใช้จะทำรายงานความปลอดภัยสารเคมี (chemical safety reports)และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) กำหนดค่า DNELs, inhale = 14.4mg/m3 DNELs, dermal = 4.8 mg/kg/day

2. ห้ามผลิตหรือใช้สารในรูปสารเดี่ยวหรือสารผสมมีความเข้มข้นตั้งแต่ 0.3 % โดยน้ำหนักขึ้นไป เว้นแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ใช้ได้ดำเนินมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและจัดเตรียมสภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้คนงานได้รับสัมผัสสารเกินค่า DNELs ที่กำหนด

9 พ.ค. 2563

ยกเว้น

การขายหรือใช้เป็นสารทำละลายหรือตัวทำปฏิกิริยาในกระบวนการเคลือบลวดต่าง ๆ

 

 

 

 

ที่มา : REACH Regulation Text :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/­qid=1532936325230&uri=CELEX:02006R1907-20180509

 

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอาจได้รับผลกระทบจากการจำกัดการใช้สารเคมีข้างต้น และจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์เพื่อความปลอดภัย ในฐานะผู้บริโภคเองการทราบข้อจำกัดการใช้สารเหล่านี้มีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้งาน เช่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอาง ก็ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณเมทานอลผสมอยู่เกินขีดจำกัด เป็นต้น


  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Methanol
1-Methyl-2-pyrrolidone
Octamethylcyclotetrasiloxane
Pentadecafluorooctanoic acid
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น