สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Isopropyl alcohol
CAS Number: 67-63-0
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: แอลกอฮอล์ (Alcohols)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารป้องกันเชื้อเพลิงแข็งตัว สารตัวกลางในปฏิกิริยาเคมีในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ และยังใช้เป็นสารทำละลายสำหรับน้ำมัน เรซิน เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนต่างๆ  [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -

ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส

โรคที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อมูล

กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].