สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Mercuric chloride
CAS Number: 7487-94-7
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: โลหะ, สารประกอบอนินทรีย์ (Metals, Inorganic Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารต้านจุลินทรีย์ สารฆ่าเชื้อโรค ยารักษาสัตว์และเป็นสารละลายไฟฟ้าในแบตเตอรี่แห้ง ใช้ย้อมสีแบคทีเรียและรักษาสภาพอาหาร เนื้อเยื่อศพ พัฒนาภาพถ่าย พิมพ์สิ่งทอ ทำหนัง รักษาผ้าขนสัตว์ เคลือบอะลูมินัมด้วยกระบวนการแยกสารด้วยไฟฟ้า กัดเหล็กและใช้แยกทองคำออกจากตะกั่ว ในอดีตใช้เป็นสารกำจัดแมลงและเชื้อราและใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตไวนิลคลอไรด์ [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -

ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส

โรคที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].