สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ฐานข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี

ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Mercury
CAS Number: 7439-97-6
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ธาตุ, โลหะ (Elements, Metallic)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: การทำเหมือง การหลอมถลุง และการทำโลหะ : การทำเหมืองและการบดแร่ชินนาบาร์ การสกัดทองคำ  การผลิต : เครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน  วัสดุอุดฟัน สารเร่งปฏิกิริยาสำหรับโพลียูรีเทน สวิตซ์และเครื่องสลับกระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่แห้ง สี  การนำไปใช้หรือการกำจัด: ใช้เป็นวัสดุอุดฟัน  
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -

ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส

 • BEI : Total inorganic Hg in urine = 35 ug/g creatinine; sample pre-shift; Total inorganic Hg in blood = 15 ug/L; sample at end of shift at end of workweek;
 • Thai BEIs : ปรอท 20 ไมโครกรัมต่อกรัมครีอะตินีน (Mercury in urine 20 µg/g Cr) เก็บก่อนเข้ากะการทำงานและควรมีระยะห่างจากการสัมผัสครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 16 ชั่วโมง (Prior to shift)
 • Skin Designation (ACGIH) : Yes
 • Bioaccumulates : Yes
 • TIH : -
 • Ceiling (ACGIH) : -
 • TLV (ACGIH) : 0.02 mg/m3
 • STEL (ACGIH) : -
 • PEL (OSHA) : Ceiling(OSHA) = 0.1 mg/m3
 • IDLH (NIOSH) : 10 mg/m3
 • Odor Threshold Low : -
 • Odor Threshold High : -
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].