สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย

การพัฒนากรอบนโยบาย การเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมของไทย

ผู้เขียน: นางสาวรดาวรรณ ศิลปโภชากุล (1), รศ.ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา (2)
หน่วยงาน: (1) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(2) ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
วันที่: 12 ก.พ. 2553
 ประเด็นข้อเสนอในพัฒนานโยบายเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการ

            ห้องปฏิบัติการเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าในปัจจุบัน ซึ่งมาตรฐานคุณภาพสินค้าก้าวไปถึงการรักษาสุขอนามัยของผู้ใช้สินค้าและสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการสำคัญอย่างไร และรัฐควรมีนโยบายตอบสนอง และเตรียมพร้อมในเรื่องนี้อย่างไร สามารถอ่านรายละเอียดได้ตาม link ด้านบน

  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย - ห้องปฏิบัติการกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย - อุปสรรคของอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้ระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป
เคมีทรรศนะเชิงนโยบาย - การสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า : วิกฤตและโอกาสของอุตสาหกรรมไทย
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น