สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย

จับตาสินค้านาโน

ผู้เขียน: ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
หน่วยงาน: นักวิจัยสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ และฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนับสนุนโดย สกว.)
วันที่: 28 ส.ค. 2550
 จับตาสินค้านาโน
                ในปัจจุบัน เราอาจจะได้ยินคำว่า นาโน กันอย่างมากมาย จนดูเหมือนว่าเป็นการเติมคำนำหน้า เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และให้เกิดความทันสมัย เรื่องราวเกี่ยวกับความตื่นตัวทางด้านนาโนเทคโนโลยีเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่เฉพาะแต่เพียงประเทศไทยเท่านั้น ทั้งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การจดสิทธิบัตรต่างๆ หรือการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี หลายคนอาจจะคิดว่านาโนเทคโนโลยีเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องไกลตัว หรือเข้าใจได้ยาก แต่สำหรับตอนนี้นาโนเทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นจำนวนมาก บทความนี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี

                จากการรวบรวมข้อมูลล่าสุดโดย
Project on Emerging Nanotechnologies  ของสหรัฐอเมริกา พบว่าในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป มากกว่า 500 รายการ ในการจัดกลุ่มสินค้าตามลักษณะการนำไปใช้งานแสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพมีจำนวนมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของผลสำรวจทั้งหมด แผนภาพแสดงจำนวนสินค้าในแต่ละกลุ่ม แสดงดังรูปที่ 1

 

                นอกเหนือจากสินค้าในกลุ่มสุขภาพแล้ว สินค้าที่มีจำนวนมากในอันดับรองลงมาได้แก่ สินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใช้ในบ้านและสวน และยังพบสินค้านาโนเทคโนโลยีในเครื่องใช้สำหรับเด็กอีกด้วย

                สำหรับสินค้าในกลุ่มสุขภาพ จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมากได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องสำอาง ซึ่งมีจำนวนเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของสินค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้ ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้แก่ ของใช้ส่วนตัว เครื่องกีฬา อุปกรณ์ในการกรอง และครีมกันแดด ดังแสดงในรูปที่ 2

 

                ในส่วนรูปที่ 3 แสดงจำนวนผลิตภัณฑ์โดยจำแนกตามชนิดของวัสดุนาโนที่ใช้ ซึ่งพบว่ามีการใช้เงิน (Silver) มากที่สุด ตามด้วยคาร์บอนทั้งในรูปแบบที่เป็นฟลูเลอรีน (C60) และท่อนาโน (nanotubes) อีกกลุ่มของวัสดุที่มีการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีคือสารประกอบออกไซด์ของโลหะ ซึ่งได้แก่ซิลิกอนไดออกไวด์ (SiO2) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) หรือซิงค์ออกไซด์ (ZnO) นอกจากนี้ยังมีการนำอนุภาคนาโนของทองมาใช้อีกด้วย

 

นอกจากนั้นในการสำรวจยังพบว่าจำนวนของสินค้านาโนเทคโนโลยี มีการเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ในช่วงเวลา 14 เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ถึง พฤษภาคม 2550) ดังแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 4

 

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 52) เกิดจากบริษัทผู้ผลิตในสหัฐอเมริกา ตามด้วยกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออก (ร้อยละ 26) ได้แก่ประเทศจีน ญี่ปุ่นไต้หวัน และเกาหลี สำหรับประเทศในทวีปยุโรปและประเทศอื่น ซึ่งรวมถึงประเทศไทย มีสินค้านาโนเทคโนโลยีคิดเป็น ร้อยละ 16  และ ร้อยละ 6 ตามลำดับ รูปที่ 5 แสดงแผนภาพอัตราส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีจำแนกตามกลุ่มประเทศ

 

สำหรับประเทศไทยมีสินค้านาโนเทคโนโลยีซึ่งได้ออกวางจำหน่ายมาบ้างแล้ว และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมานี้ สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติได้จัดงานสัมมนา ธุรกิจนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี ที่เปิดโอกาสให้มีการพบปะกันระหว่างนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยังมีการบรรยายในหัวข้อการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์อีกจำนวนมากกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านาโนเทคโนโลยี คงจะขึ้นกับการใช้วิจารณญาณของผู้บริโภค ว่าจะเปรียบเทียบข้อดีกับข้อด้อย และการคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งจะหมายรวมถึงความปลอดภัยของนักวิจัย ความปลอดภัยของพนักงานผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมด้วย

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. Project on Emerging Nanotechnologies: http://www.nanotechproject.org
  2. Chuankrerkkul, N. and Sangsuk, S. “Current Status of Nanotechnology Consumer Products and Nano-Safety Issues”. The First Thailand National Nanotechnology Conference, Chiangmai, Thailand, 14-16 August 2007

รูปที่ 1 จำนวนผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี จำแนกเป็นกลุ่มตามลักษณะการนำไปใช้งาน

รูปที่ 2 จำนวนผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีของกลุ่มสุขภาพ

รูปที่ 3 จำนวนผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี จำแนกตามชนิดของวัสดุที่ใช้

รูปที่ 4  การเพิ่มจำนวนของผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ถึง  พฤษภาคม 2550

รูปที่ 5 อัตราส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีจำแนกตามกลุ่มประเทศ
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - นาโนเทคโนโลยีกับความปลอดภัย
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - ซิลเวอร์นาโน
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - ไทเทเนียมไดออกไซด์
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - นาโนเทคโนโลยีปลอดภัยหรือไม่
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

มีความรู้มากเลยค่ะ


โดย:  ...  [4 ก.ย. 2550 18:58]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

สินค้านาโนมีประโยชน์อย่างไรต่อผู้บริโภค ในด้านใดบ้าง ขอความรู้ด้วยครับ

โดย:  โจ้  [29 ต.ค. 2550 12:02]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :4

คำว่าสินค้านาโนในที่นี้ หมายถึง การนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า เช่น เสื้อนาโน อาจเป็นเสื้อที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ หรืออาจเป็นเสื้อที่ไม่เปียกน้ำ ด้วยการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ทำให้เสื้อเหล่านั้นมีสมบัติพิเศษที่ผิดแปลกไปจากเสื้อโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นเสื้อนาโนไม่ได้หมายถึง เสื้อที่ตัวเล็กๆขนาดนาโนเมตร ซึ่งนอกจากเสื้อแล้ว นาโนเทคโนโลยียังนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกมากมายอาทิ เครื่องสำอาง หรืออุปกรณ์กีฬา      ดังนั้นถ้าจะพูดถึงประโยชน์ก็คงพูดได้ว่า นาโนเทคโนโลยีทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติใหม่ๆได้

โดย:  ดร.สุพิณ   แสงสุข  [29 ต.ค. 2550 14:59]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:5

เครื่องกรองน้ำที่ใช้สนามแม่เหล็กจัดเรียงโมเลกุลของน้ำ
เป็นนาโนเทคโนโลยีหรือเปล่า มีประโยชน์มากมายตามที่โฆษณาหรือเปล่าครับ

โดย:  โรจน์  [30 ต.ค. 2550 14:05]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :7

สนามแม่เหล็กที่ใช้อาจจะใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตสารแม่เหล็ก หรืออาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ต้องถามผู้ผลิตจึงจะทราบได้  ส่วนสนามแม่เหล็กที่ทำให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลของน้ำนั้นผู้ตอบไม่ทราบเหมือนกันว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายหรือไม่อย่างไร

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [7 พ.ย. 2550 08:50]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:8

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ น้ำนาโน ไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างครับ และในไทยมีใครทำวิจัยเรื่องนี้บ้างหรือไม่

โดย:  sk84  [12 มี.ค. 2551 10:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:9

ถ้าเรามีผงไทเทนียมไดออกไซด์อยู่แล้ว ต้องการทำเป็นผงที่มีขนาดประมาณไม่เกิน50นาโนเมตรเพื่อเคลือบผิวจะต้องทำอย่างไร

โดย:  nano60  [18 เม.ย. 2551 12:46]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :10

ทำไม่ได้ค่ะ ถ้าต้องการ Titanium dioxide ระดับนาโนเมตร ต้องสังเคราะห์ขึ้นมาให้ด้วยวิธีการทางเคมี ไม่สามารถนำผง TiO2 ไปบดได้ เพราะปัจจุบันยังไม่มีเครื่องบดที่มีความสามารถในการบดผงเซรามิกให้มีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตรได้

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [18 เม.ย. 2551 14:34]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:11

ถ้าเรามี ผง Nano TiO2 ( 50 นาโน) และต้องการผสมลงในน้ำหรือสารละลายตัวอื่น และต้องการกระจาย ให้ได้ ขนาดของ Nano TiO2 ในน้ำหรือสารละลาย

จะทำได้ไหมครับ ต้องใช้ เครื่องบดไหมครับ

โดย:  Regency  [2 มิ.ย. 2551 12:01]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :12

ถ้าเป็นวัสดุขนาดอนุภาคนาโนจริงมักจะแขวนลอยได้ในน้ำหรือตัวทำละลายอยู่แล้วไม่ต้องบด

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [2 มิ.ย. 2551 16:17]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7:14

ผมขอทราบข้อมูลเรื่อง หากต้องการส่งสารเคมีเพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับ
1.ชนิดของเคมีว่าเป็นเคมีชนิดอะไร
2.เป็นเคมีหรือวัตถุดิบที่มีขนาดอนุภาคนาโน จริงหรือไม่
ต้องส่งวิเคราะห์ได้ที่ไหน และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรครับ

โดย:  ตรีภพ ตันบุญฤทธิ์  [26 พ.ค. 2552 22:13]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :15

ลองติดต่อศูนย์เครื่องมือของจุฬาฯ โทร.02 218 8032 และ 02 218 8101

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [29 พ.ค. 2552 06:56]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8:18

เครื่องสำอางค์ที่เป็นนาโนมีประสิทธิภาพ100%หรือเปล่าคะ

โดย:  pinitta pungkun  [5 ก.ย. 2552 07:52]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :19

ต้องการซื้อสารนาโน ต้องระบุว่าเป็นสารอะไรนาโนค่ะ ถึงจะพอหาได้ว่าต้องติดต่อซื้อที่ไหน

ส่วนเรื่องประสิทธิภาพ ต้องอ่านตามฉลากค่ะ
ว่าผู้ผลิตแจ้งไว้ว่าอย่างไร

โดย:  NC  [7 ก.ย. 2552 18:12]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9:21

สารไทเทเนียมไดออกไซด์คือนาโนใช่ไหมคะ ..แล้วถ้านำไทเทเนียมไดออกไซด์ไปผสมกับเนื้อดินและผ่านกระบวนการเผาในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เนื้อดินที่เราได้จะมีคุณสมบัติเป็นนาโนด้วยหรือเปล่าคะ  หมายถึง มันจะทำหน้าทีในการกำจัดพวกกลิ่นหรือสิ่งสกปรกตามคุณสมบัติของไทเทเนียมไดออกไซด์    
       แล้วเราจะหาความเป็นนาโนได้อยางไรคะ

โดย:  Supaluck  [12 พ.ย. 2552 22:43]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 10:22

นาโนมีบทบาทต่อการพัมนาอุปกรณ์กีฬาอย่างไร  ใครรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ

โดย:  เด็ก  [1 ธ.ค. 2552 10:10]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 11:23

ต้องการหาผ้าดิบกันน้ำกันแดดได้เหมือนนำมาทำเป็นร่มสปาของเชียงใหม่ ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหน ใครก็ได้ช่วยหน่อยค่ะ

โดย:  เด็กต่างจังหวัด  [2 ธ.ค. 2552 17:14]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 12:24

อนุภาคนาโนถูกนำมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้มีน้ำหนักเบา แต่แข็งแรง ทนทาน ตามการใช้งาน  ตัวอย่างที่เห็นชัดๆ ตามท้องตลาด ได้แก่ ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน ลูกเทนนิสก็ด้วยค่ะ  คุณสมบัตินี้ได้มาจากการที่เราสามารถออกแบบโครงสร้างได้ถึงระดับอนุภาค จึงสามารถนำอนุภาคมาจัดเรียงในรูปแบบโครงสร้างที่มีความแข็งแรงมาก  เพื่อให้เห็นภาพมากกว่านี้ลองค้นหารูปภาพใน google ดูค่ะ  สามารถค้นว่า nanotechnology , sport equipment


โดย:  Machima  [4 ธ.ค. 2552 11:27]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 13:25

อยาทราบว่าในกรณีนำ coppernano มาเคลือบหรือผสมในเม็ดพลาสติกแล้วนำไปใช้ในระบบกรองน้ำดื่มอันตรายต่อสุขภาพไหมครับ

โดย:  จงรัก  [11 ธ.ค. 2552 08:26]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 14:27

อยากทราบว่ามีมหาลัยหรือหน่วยงานไหนบ้างครับที่ทำงานวิจัยหรือประดิษฐ์นวตกรรมเครื่องเครือบนาดนเทคโนโลยีบ้างครับ

โดย:  สมปอง วรรณารักษ์  [8 มี.ค. 2553 22:34]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 15:31

เรียนถามว่า ทำน้ำยาล้างจาน สูตรนาโน ทำอย่างไร เติมสารใดบ้าง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คะ

โดย:  สุดใจ  [18 ต.ค. 2554 12:05]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 16:32

พอดีผมจะทำโปรเจคจบ อะครับอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับสารนาโนที่ใช้เคลือบกระจกอะครับแล้วก็วิธีการเคลือบอะครับ  เพราะที่พิพิธพันธุ์วิทยาศาสตร์ไม่มีข้อมูลเจาะจงให้เลยอะครับ  ท่านใดรู้โปรดช่วยบอกผมด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ (-/\-)   ~

โดย:  ปฐมเทพ  [9 ธ.ค. 2554 20:25]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 17:33

เห็นโฆษณากำจัดปลวกด้วยสารสมุนไพรนาโน จะเชื่อถือได้หรือไม่ ผู้โฆษณาชี้แจงว่า
เป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี
และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้สารนาโน มาใช้ในการกำจัดแมลง

โดย:  ์ำืnar  [14 ธ.ค. 2554 16:54]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 18:34

น่าสนใจ

โดย:  เเพร่  [15 ธ.ค. 2554 19:00]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 19:41

เครื่องประกันความเป็นนาโน หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบคะ

โดย:  พรรณี  [17 เม.ย. 2555 19:04]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 20:42

ผ้าเช็ดผมนาโน กับผ็าไนล่อนต่างกันยังไง

โดย:  cherry172982  [3 ก.ค. 2555 17:13]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 21:43

ผ้าเช็ดผมนาโน สามารถทำมาจากเส้นใยไนล่อนได้หรือไม่

โดย:  cherry172982  [3 ก.ค. 2555 17:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 22:47

SNSKLY I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and fantastic user genial style and design, let alone the content. You're an expert in this topic!

โดย:  crork matt  [7 มี.ค. 2558 14:24]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น