สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
จับตาสินค้านาโน
ผู้เขียน: ดร. ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล
หน่วยงาน: นักวิจัยสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ และฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนับสนุนโดย สกว.)
วันที่: 28 ส.ค. 2550
 จับตาสินค้านาโน
                ในปัจจุบัน เราอาจจะได้ยินคำว่า นาโน กันอย่างมากมาย จนดูเหมือนว่าเป็นการเติมคำนำหน้า เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และให้เกิดความทันสมัย เรื่องราวเกี่ยวกับความตื่นตัวทางด้านนาโนเทคโนโลยีเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่เฉพาะแต่เพียงประเทศไทยเท่านั้น ทั้งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การจดสิทธิบัตรต่างๆ หรือการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี หลายคนอาจจะคิดว่านาโนเทคโนโลยีเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องไกลตัว หรือเข้าใจได้ยาก แต่สำหรับตอนนี้นาโนเทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นจำนวนมาก บทความนี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี

                จากการรวบรวมข้อมูลล่าสุดโดย
Project on Emerging Nanotechnologies  ของสหรัฐอเมริกา พบว่าในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป มากกว่า 500 รายการ ในการจัดกลุ่มสินค้าตามลักษณะการนำไปใช้งานแสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพมีจำนวนมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของผลสำรวจทั้งหมด แผนภาพแสดงจำนวนสินค้าในแต่ละกลุ่ม แสดงดังรูปที่ 1

 

                นอกเหนือจากสินค้าในกลุ่มสุขภาพแล้ว สินค้าที่มีจำนวนมากในอันดับรองลงมาได้แก่ สินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องใช้ในบ้านและสวน และยังพบสินค้านาโนเทคโนโลยีในเครื่องใช้สำหรับเด็กอีกด้วย

                สำหรับสินค้าในกลุ่มสุขภาพ จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมากได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องสำอาง ซึ่งมีจำนวนเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของสินค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้ ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้แก่ ของใช้ส่วนตัว เครื่องกีฬา อุปกรณ์ในการกรอง และครีมกันแดด ดังแสดงในรูปที่ 2

 

                ในส่วนรูปที่ 3 แสดงจำนวนผลิตภัณฑ์โดยจำแนกตามชนิดของวัสดุนาโนที่ใช้ ซึ่งพบว่ามีการใช้เงิน (Silver) มากที่สุด ตามด้วยคาร์บอนทั้งในรูปแบบที่เป็นฟลูเลอรีน (C60) และท่อนาโน (nanotubes) อีกกลุ่มของวัสดุที่มีการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีคือสารประกอบออกไซด์ของโลหะ ซึ่งได้แก่ซิลิกอนไดออกไวด์ (SiO2) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) หรือซิงค์ออกไซด์ (ZnO) นอกจากนี้ยังมีการนำอนุภาคนาโนของทองมาใช้อีกด้วย

 

นอกจากนั้นในการสำรวจยังพบว่าจำนวนของสินค้านาโนเทคโนโลยี มีการเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ในช่วงเวลา 14 เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ถึง พฤษภาคม 2550) ดังแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 4

 

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 52) เกิดจากบริษัทผู้ผลิตในสหัฐอเมริกา ตามด้วยกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออก (ร้อยละ 26) ได้แก่ประเทศจีน ญี่ปุ่นไต้หวัน และเกาหลี สำหรับประเทศในทวีปยุโรปและประเทศอื่น ซึ่งรวมถึงประเทศไทย มีสินค้านาโนเทคโนโลยีคิดเป็น ร้อยละ 16  และ ร้อยละ 6 ตามลำดับ รูปที่ 5 แสดงแผนภาพอัตราส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีจำแนกตามกลุ่มประเทศ

 

สำหรับประเทศไทยมีสินค้านาโนเทคโนโลยีซึ่งได้ออกวางจำหน่ายมาบ้างแล้ว และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมานี้ สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติได้จัดงานสัมมนา ธุรกิจนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี ที่เปิดโอกาสให้มีการพบปะกันระหว่างนักวิจัยและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยังมีการบรรยายในหัวข้อการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์อีกจำนวนมากกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านาโนเทคโนโลยี คงจะขึ้นกับการใช้วิจารณญาณของผู้บริโภค ว่าจะเปรียบเทียบข้อดีกับข้อด้อย และการคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งจะหมายรวมถึงความปลอดภัยของนักวิจัย ความปลอดภัยของพนักงานผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมด้วย

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. Project on Emerging Nanotechnologies: http://www.nanotechproject.org
  2. Chuankrerkkul, N. and Sangsuk, S. “Current Status of Nanotechnology Consumer Products and Nano-Safety Issues”. The First Thailand National Nanotechnology Conference, Chiangmai, Thailand, 14-16 August 2007

รูปที่ 1 จำนวนผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี จำแนกเป็นกลุ่มตามลักษณะการนำไปใช้งาน

รูปที่ 2 จำนวนผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีของกลุ่มสุขภาพ

รูปที่ 3 จำนวนผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี จำแนกตามชนิดของวัสดุที่ใช้

รูปที่ 4  การเพิ่มจำนวนของผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ถึง  พฤษภาคม 2550

รูปที่ 5 อัตราส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีจำแนกตามกลุ่มประเทศ
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - นาโนเทคโนโลยีกับความปลอดภัย
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - ซิลเวอร์นาโน
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - ไทเทเนียมไดออกไซด์
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - นาโนเทคโนโลยีปลอดภัยหรือไม่
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

มีความรู้มากเลยค่ะ


โดย:  ...  [4 ก.ย. 2550 18:58]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

สินค้านาโนมีประโยชน์อย่างไรต่อผู้บริโภค ในด้านใดบ้าง ขอความรู้ด้วยครับ

โดย:  โจ้  [29 ต.ค. 2550 12:02]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :4

คำว่าสินค้านาโนในที่นี้ หมายถึง การนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า เช่น เสื้อนาโน อาจเป็นเสื้อที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ หรืออาจเป็นเสื้อที่ไม่เปียกน้ำ ด้วยการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ทำให้เสื้อเหล่านั้นมีสมบัติพิเศษที่ผิดแปลกไปจากเสื้อโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นเสื้อนาโนไม่ได้หมายถึง เสื้อที่ตัวเล็กๆขนาดนาโนเมตร ซึ่งนอกจากเสื้อแล้ว นาโนเทคโนโลยียังนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกมากมายอาทิ เครื่องสำอาง หรืออุปกรณ์กีฬา      ดังนั้นถ้าจะพูดถึงประโยชน์ก็คงพูดได้ว่า นาโนเทคโนโลยีทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติใหม่ๆได้

โดย:  ดร.สุพิณ   แสงสุข  [29 ต.ค. 2550 14:59]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:5

เครื่องกรองน้ำที่ใช้สนามแม่เหล็กจัดเรียงโมเลกุลของน้ำ
เป็นนาโนเทคโนโลยีหรือเปล่า มีประโยชน์มากมายตามที่โฆษณาหรือเปล่าครับ

โดย:  โรจน์  [30 ต.ค. 2550 14:05]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :7

สนามแม่เหล็กที่ใช้อาจจะใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตสารแม่เหล็ก หรืออาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ต้องถามผู้ผลิตจึงจะทราบได้  ส่วนสนามแม่เหล็กที่ทำให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลของน้ำนั้นผู้ตอบไม่ทราบเหมือนกันว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายหรือไม่อย่างไร

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [7 พ.ย. 2550 08:50]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:8

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ น้ำนาโน ไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้างครับ และในไทยมีใครทำวิจัยเรื่องนี้บ้างหรือไม่

โดย:  sk84  [12 มี.ค. 2551 10:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:9

ถ้าเรามีผงไทเทนียมไดออกไซด์อยู่แล้ว ต้องการทำเป็นผงที่มีขนาดประมาณไม่เกิน50นาโนเมตรเพื่อเคลือบผิวจะต้องทำอย่างไร

โดย:  nano60  [18 เม.ย. 2551 12:46]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :10

ทำไม่ได้ค่ะ ถ้าต้องการ Titanium dioxide ระดับนาโนเมตร ต้องสังเคราะห์ขึ้นมาให้ด้วยวิธีการทางเคมี ไม่สามารถนำผง TiO2 ไปบดได้ เพราะปัจจุบันยังไม่มีเครื่องบดที่มีความสามารถในการบดผงเซรามิกให้มีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตรได้

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [18 เม.ย. 2551 14:34]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6:11

ถ้าเรามี ผง Nano TiO2 ( 50 นาโน) และต้องการผสมลงในน้ำหรือสารละลายตัวอื่น และต้องการกระจาย ให้ได้ ขนาดของ Nano TiO2 ในน้ำหรือสารละลาย

จะทำได้ไหมครับ ต้องใช้ เครื่องบดไหมครับ

โดย:  Regency  [2 มิ.ย. 2551 12:01]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :12

ถ้าเป็นวัสดุขนาดอนุภาคนาโนจริงมักจะแขวนลอยได้ในน้ำหรือตัวทำละลายอยู่แล้วไม่ต้องบด

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [2 มิ.ย. 2551 16:17]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 7:14

ผมขอทราบข้อมูลเรื่อง หากต้องการส่งสารเคมีเพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับ
1.ชนิดของเคมีว่าเป็นเคมีชนิดอะไร
2.เป็นเคมีหรือวัตถุดิบที่มีขนาดอนุภาคนาโน จริงหรือไม่
ต้องส่งวิเคราะห์ได้ที่ไหน และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรครับ

โดย:  ตรีภพ ตันบุญฤทธิ์  [26 พ.ค. 2552 22:13]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :15

ลองติดต่อศูนย์เครื่องมือของจุฬาฯ โทร.02 218 8032 และ 02 218 8101

โดย:  ดร.สุพิณ แสงสุข  [29 พ.ค. 2552 06:56]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 8:18

เครื่องสำอางค์ที่เป็นนาโนมีประสิทธิภาพ100%หรือเปล่าคะ

โดย:  pinitta pungkun  [5 ก.ย. 2552 07:52]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 6 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :19

ต้องการซื้อสารนาโน ต้องระบุว่าเป็นสารอะไรนาโนค่ะ ถึงจะพอหาได้ว่าต้องติดต่อซื้อที่ไหน

ส่วนเรื่องประสิทธิภาพ ต้องอ่านตามฉลากค่ะ
ว่าผู้ผลิตแจ้งไว้ว่าอย่างไร

โดย:  NC  [7 ก.ย. 2552 18:12]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 9:21

สารไทเทเนียมไดออกไซด์คือนาโนใช่ไหมคะ ..แล้วถ้านำไทเทเนียมไดออกไซด์ไปผสมกับเนื้อดินและผ่านกระบวนการเผาในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เนื้อดินที่เราได้จะมีคุณสมบัติเป็นนาโนด้วยหรือเปล่าคะ  หมายถึง มันจะทำหน้าทีในการกำจัดพวกกลิ่นหรือสิ่งสกปรกตามคุณสมบัติของไทเทเนียมไดออกไซด์    
       แล้วเราจะหาความเป็นนาโนได้อยางไรคะ

โดย:  Supaluck  [12 พ.ย. 2552 22:43]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 10:22

นาโนมีบทบาทต่อการพัมนาอุปกรณ์กีฬาอย่างไร  ใครรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ

โดย:  เด็ก  [1 ธ.ค. 2552 10:10]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 11:23

ต้องการหาผ้าดิบกันน้ำกันแดดได้เหมือนนำมาทำเป็นร่มสปาของเชียงใหม่ ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหน ใครก็ได้ช่วยหน่อยค่ะ

โดย:  เด็กต่างจังหวัด  [2 ธ.ค. 2552 17:14]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 12:24

อนุภาคนาโนถูกนำมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้มีน้ำหนักเบา แต่แข็งแรง ทนทาน ตามการใช้งาน  ตัวอย่างที่เห็นชัดๆ ตามท้องตลาด ได้แก่ ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน ลูกเทนนิสก็ด้วยค่ะ  คุณสมบัตินี้ได้มาจากการที่เราสามารถออกแบบโครงสร้างได้ถึงระดับอนุภาค จึงสามารถนำอนุภาคมาจัดเรียงในรูปแบบโครงสร้างที่มีความแข็งแรงมาก  เพื่อให้เห็นภาพมากกว่านี้ลองค้นหารูปภาพใน google ดูค่ะ  สามารถค้นว่า nanotechnology , sport equipment


โดย:  Machima  [4 ธ.ค. 2552 11:27]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 13:25

อยาทราบว่าในกรณีนำ coppernano มาเคลือบหรือผสมในเม็ดพลาสติกแล้วนำไปใช้ในระบบกรองน้ำดื่มอันตรายต่อสุขภาพไหมครับ

โดย:  จงรัก  [11 ธ.ค. 2552 08:26]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 14:27

อยากทราบว่ามีมหาลัยหรือหน่วยงานไหนบ้างครับที่ทำงานวิจัยหรือประดิษฐ์นวตกรรมเครื่องเครือบนาดนเทคโนโลยีบ้างครับ

โดย:  สมปอง วรรณารักษ์  [8 มี.ค. 2553 22:34]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 15:31

เรียนถามว่า ทำน้ำยาล้างจาน สูตรนาโน ทำอย่างไร เติมสารใดบ้าง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คะ

โดย:  สุดใจ  [18 ต.ค. 2554 12:05]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 16:32

พอดีผมจะทำโปรเจคจบ อะครับอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับสารนาโนที่ใช้เคลือบกระจกอะครับแล้วก็วิธีการเคลือบอะครับ  เพราะที่พิพิธพันธุ์วิทยาศาสตร์ไม่มีข้อมูลเจาะจงให้เลยอะครับ  ท่านใดรู้โปรดช่วยบอกผมด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ (-/\-)   ~

โดย:  ปฐมเทพ  [9 ธ.ค. 2554 20:25]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 17:33

เห็นโฆษณากำจัดปลวกด้วยสารสมุนไพรนาโน จะเชื่อถือได้หรือไม่ ผู้โฆษณาชี้แจงว่า
เป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี
และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้สารนาโน มาใช้ในการกำจัดแมลง

โดย:  ์ำืnar  [14 ธ.ค. 2554 16:54]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 18:34

น่าสนใจ

โดย:  เเพร่  [15 ธ.ค. 2554 19:00]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 19:41

เครื่องประกันความเป็นนาโน หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบคะ

โดย:  พรรณี  [17 เม.ย. 2555 19:04]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 20:42

ผ้าเช็ดผมนาโน กับผ็าไนล่อนต่างกันยังไง

โดย:  cherry172982  [3 ก.ค. 2555 17:13]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 21:43

ผ้าเช็ดผมนาโน สามารถทำมาจากเส้นใยไนล่อนได้หรือไม่

โดย:  cherry172982  [3 ก.ค. 2555 17:15]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 22:44

uytiRd Major thanks for the post.Really thank you! Great.

โดย:  crorkservice  [18 ก.ค. 2557 22:59]
 
   
ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น
 
จาก:
อีเมล:
ข้อคิดเห็น:
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
34252039
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546