สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย

นาโนเทคโนโลยีปลอดภัยหรือไม่

ผู้เขียน: ดร. สุพิณ แสงสุข
หน่วยงาน: นักวิจัยสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ และฐานการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนับสนุนโดย สกว.)
วันที่: 28 เม.ย. 2551
            ด้วยเหตุที่สังคมในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันด้านการค้า และเพื่อให้ได้มาซึ่งตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภคจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างตลาด ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ที่มักใช้กันในปัจจุบันคือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตหรือเป็นองค์ประกอบของสินค้า เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพหรือประสิทธิภาพที่เหนือคู่แข่ง นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภคเริ่มมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจกับคำว่า นาโน น้อยมาก เพราะหลายครั้งที่เมื่อนักวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยีถูกถามว่า นาโน คืออะไร คำตอบมักเป็นไปกับการบอกถึงขนาดที่เล็กมากๆ คือ 10-9 เมตร ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการทำให้เห็นอนุภาคเหล่านั้นได้ หรืออาจเป็นไปกับการอุปมาขนาดนาโนด้วยสิ่งที่มีอยู่ เช่น เมื่อเทียบกับโลกแล้วขนาดนาโนคือมีขนาดประมาณลูกปิงปอง พร้อมกับการกล่าวถึงข้อดีและประโยชน์ของนาโนอีกมากมาย ดังนั้นการรับข้อมูลของผู้คนส่วนใหญ่จึงเป็นไปเพียงตามคำโฆษณาของสินค้าประเภทนั้นๆ เช่น ซิลเวอร์นาโน คือใช้โลหะเงินขนาดนาโน  หรือไทเทเนียนาโน คือไทเทเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโน โดยประชาคมส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้รับข้อมูลอีกด้านหนึ่งของนาโนเทคโนโลยีคือด้านความเป็นพิษ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในรายงานวิจัยเฉพาะทาง ในขณะเดียวกันสินค้าที่ใช้นาโนเทคโนโลยีกลับมีเพิ่มขึ้นทุกวัน 
 
            ดังนั้นในฐานะของผู้บริโภค ตัวผู้บริโภคเองอาจต้องมีความรู้พอสมควรในการแยกแยะที่จะเลือกหรือไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นาโน อย่างไรก็ตามวิธีการนี้คงไม่ใช่วิธีการที่ดีนัก เพราะยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยี เหตุผลหนึ่งที่ผู้บริโภคมิได้ตระหนักถึงอันตรายอาจสืบเนื่องมาจากความมั่นใจในมาตรการของรัฐที่อนุญาตให้นำเข้า ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีได้
 

            บางท่านอาจมองว่าหลายเรื่องยังเป็นปัญหาที่จัดการได้ยาก เช่น ปัญหาการจัดการเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี ดังนั้นการจัดการกับสินค้านาโนจะเป็นไปได้อย่างไร แต่หากมองในแง่ดีว่าในเมื่อนาโนเทคโนโลยียังเป็นเรื่องใหม่  ทำไมจึงไม่สร้างมาตรการรองรับไว้ก่อน โดยอาจออกเป็นกฏหมายให้ผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้า ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่ใช้นาโนเทคโนโลยีหรือมีวัสดุนาโนเป็นองค์ประกอบต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อให้องค์กรของรัฐทราบถึงปริมาณการใช้สินค้านาโน ตลอดจนเส้นทางการแพร่กระจายสู่ผู้บริโภคจนสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และเพื่อให้องค์กรของรัฐสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์นาโนได้ หากเป็นไปได้ผู้ประกอบการเหล่านั้นอาจต้องมีผลการศึกษาถึงด้านความเป็นพิษ ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมก่อนที่จะนำเข้า ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าเหล่านั้น

            จากแนวทางที่เสนอในข้างต้นจะเห็นได้ว่าวิธีการดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นภาระของผู้ประกอบการในการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการเหล่านั้นต้องตระหนัก คือ ความหลากหลายของสินค้าจากนาโนเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องสำอาง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละสาขา  เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - นาโนเทคโนโลยีกับความปลอดภัย
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - ซิลเวอร์นาโน
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - ไทเทเนียมไดออกไซด์
นาโนเทคโนโลยี และความปลอดภัย - จับตาสินค้านาโน
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

very good ดีสุด ๆ


โดย:  bright  [2 ก.ค. 2551 19:03]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 2:4

เยี่ยมมากๆๆค่ะ ควบคุม ดีๆ

โดย:  บาบี้  [5 มี.ค. 2552 16:08]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 3:5

อยากทราบว่ามีใครได้ทำการศึกษาถึงโทษของนาโนเทคโนโลยีบ้างครับ เพราะผมคิดว่าเมื่นาโนฯ มีคุณแล้ว มันน่าจะมีโทษบ้างไม่มากก้น้อย

โดย:  Tnn  [20 เม.ย. 2553 14:37]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 4:10

The hneosty of your posting is there for all to see

โดย:  Fabiana  [25 ส.ค. 2555 10:11]
 
   
ข้อคิดเห็นที่ 5:16

เป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯกำลังรับการพํฒนา  ซิลเวอร์นาโนในงานผ้าทอจากผักตบชวา  จะติดต่อท่าน ดร.สุพิน  แสงสุข  ได้อย่างไรค่ะ..  

โดย:  บ้านผักตบชวา  [3 ธ.ค. 2555 04:41]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น