สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

ศาลเสนอสั่ง กฟผ.จ่ายชดเชยคดีผู้ป่วยแม่เมาะ

ผู้เขียน: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
วันที่: 25 ก.พ. 2552

            ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ เสนอพิพากษาสั่งกฟผ.จ่ายผู้ป่วยแม่เมาะ 1,000 บาทต่อเดือน และอีก 1.2 หมื่นต่อปี จนถึงอายุ 70 ปี พร้อมสั่งเปลี่ยนระบบทำเหมืองหลังพบกระทำผิดเงื่อนไขประทานบัตรหลายข้อ ชาวบ้านกว่า 500 เหมารถฟังการพิจารณา ยายวัย 68 ปี เครียดกลัวแพ้คดีเป็นลมกลางศาล ขณะที่คณะตุลาการนัดพิพากษา 4 มีนาคมนี้

            เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 2 ศาลปกครองเชียงใหม่ออกนั่งพิจารณาคดี ในคดีที่ราษฎรตำบลนาสัก ตำบลบ้านดง ตำบลสบป้าด ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ และตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ระหว่างปี 2546 - 2548 เรียกร้องค่าเสียหายจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยอ้างว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะใช้ถ่านหินลิกไนต์คุณภาพต่ำ ผลิตกระแสไฟฟ้าจนทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของราษฎรในบริเวณดังกล่าว

            ผู้ฟ้องคดี อ้างว่า มีการใช้ถ่านหินลิกไนต์คุณภาพต่ำผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมิได้บำบัดอากาศเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ ทำให้เกิดฝุ่นหินละออง ขี้เถ้าของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซต์ของไนโตรเจนแพร่กระจาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีหายใจเอาฝุ่นและก๊าซดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจนเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ระคายเคืองเยื่อบุผิวหนังตามร่างกาย ปอดอักเสบจากฝุ่นหิน (โรคนิวโมโคนิโอซิส)  และพิษจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ยังทำให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยล้มตายและพืชผลทางการเกษตรเสียหาย

            นายจีระพัฒน์ กล่อมสกุล ตุลาการผู้แถลงคดี มีความเห็นในประเด็นสำคัญว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง 19 สำนวน มิได้เจ็บป่วยด้วยโรคฝุ่นหินและพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แต่ได้รับผลกระทบจนเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอันเป็นผลโดยตรงจากการก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ

            ผู้ถูกฟ้องคดีประกอบกิจการที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษและได้ดำเนินการมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 จนถึงปัจจุบัน จึงอยู่ในบังคับต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษตามพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐานที่กฏหมายกำหนดในช่วงเวลา 5 ปี 7 เดือน รวม 279 ครั้ง บางเดือนยังเกินมาตรฐานที่กฏหมายกำหนดไว้เกือบเท่าตัวและในระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2541 ราษฎรในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก บางรายที่ไม่ได้รับการเยียวยาได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลจังหวัดลำปาง ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดลำปางได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายกับโจทก์

            การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการละเลยต่อกฏหมายและมิได้ใส่ใจต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและราษฎรที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง ความเสียหายในบางกรณีอาจเกิดจากการสะสมมลพิษแล้วแสดงอาการในช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงอาจเกิดความเสียหายต่อไปในอนาคตได้

            ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและยังไม่หายขาดจากอาการของโรคดังกล่าว แต่ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แม้อาจจะต้องได้รับการตรวจรักษาทางการแพทย์ในอนาคตและต้องใช้ชีวิตในชุมชนที่อาจเกิดมลพิษดังกล่าวได้ ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ถือว่าร้ายแรงจนเกินไป

            เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นเรื่องร้ายแรง ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ และพฤติการณ์ทั้งมวลประกอบแล้ว มีความเห็นว่าควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสียหายเพื่อความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกายและสุขภาพอนามัย และค่าเสียหายในอนาคตให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนรายละ 1,000 บาทต่อเดือน  ตามระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลนาสัก ตำบลบ้านดง ตำบลสบป้าด และ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และในอนาคตรายละ 12,000 บาทต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไป โดยคำนวณตามอายุของผู้ฟ้องคดีในแต่ละรายในวันฟ้องคดีจนถึงอายุ  70 ปี และกำหนดค่าเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินให้รายละ 102,000 บาท

            ส่วนคดีที่ราษฎรกลุ่มเดียวกัน ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งถือประทานบัตรทำเหมืองแร่ลิกไนต์ ได้กระทำผิดเงื่อนไขตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลายประการ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต

            ตุลาการผู้แถลงเห็นว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกระทำผิดเงื่อนไขหลายประการ โดนไม่ได้อพยพชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยคิงออกนอกรัศมีผลกระทบการทำเหมือง 5 กิโลเมตร ทั้งที่ยอมรับมาตั้งแต่ตอนรจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่า ภายในรัศมีดังกล่าวมีผลกระทบจากการทำเหมือง ทั้งยังไม่ได้ถมดินกลับลงไปในขุมเหมืองและปลูกป่าทดแทน แต่กลับนำขุมเหมืองไปทำสวนพฤกษาชาติและสนามกอล์ฟ

            อย่างไรก็ตามการพิจารณาคดีในครั้งนี้ นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ ตุลาการเจ้าของสำนวน ได้แจ้งกับผู้ฟ้องคดีและผู้ที่เข้ารับฟังการพิจารณาว่า คำแถลงของตุลาการผู้แถลง เป็นเพียงความเห็นซึ่งศาลปกครองเชียงใหม่จะนัดพิพากษาคดีในวันที่ 4 มีนาคมนี้

            นายปราศัย พุกพันธ์ ประธานเครือข่ายกลุ่มสิทธิผู้ป่วยอำเภอแม่เมาะ กล่าวว่า การฟ้องร้องต่อศาลปกครองมีชาวบ้านจาก 4 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะฟ้องคดีทั้งหมด 447 ราย เรียกค่าเสียหายรวมประมาณ 3,090 ล้านบาท ซึ่งคำแถลงดังกล่าวถือเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะมีขึ้นในวันพิพากษาคดี แต่หากศาลปกครองมีคำพิพากษาตามแถลงในวันนี้ กลุ่มผู้ป่วยในอำเภอแม่เมาะจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งในส่วนของค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากเห็นว่าไม่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น และไม่ว่าผลคำพิพากษาจะออกมาอย่างไรกลุ่มชาวบ้านก็พร้อมที่จะต่อสู้ต่อไป  

            ด้านนางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ เลขาธิการเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ  กล่าวว่า อยากให้คดีนี้เป็นบทเรียนสะท้อนไปถึงผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่หลังจากนี้ไปจะต้องจริงใจและใส่ใจกับความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้มากยิ่งขึ้น  

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการพิจารณาคดี ขณะที่ทนายฝ่ายกฟผ. ได้อ่านคำแถลงต่อตุลาการเจ้าของสำนวน นางบุญมี จีนคำปา อายุ 68 ปี หนึ่งในผู้ฟ้องคดีที่ร่วมรับฟังการพิจารณาได้เกิดอาการเครียดเพราะเข้าใจว่าจะแพ้คดี จนทำให้เป็นลมชักล้มลงไปนอนกับพื้น เจ้าหน้าที่ต้องเข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

ที่มาของข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Silicon Dioxide
Sulfur dioxide
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แผ่รังสีอำมหิต เล่นงานเด็กบ้านใกล้ให้เป็นมะเร็ง
บอกข่าวเล่าความ - ไม่เคยมีประเทศไหนผ่านประชามติ เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
บอกข่าวเล่าความ - โรงไฟฟ้านิวเคลียร์... ความพร้อมจากฝรั่งเศสสู่ไทย
 
  ข้อคิดเห็น
   
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioxide        Sulfur dioxide        CAS No.  7446-09-5        
http://www.epa.gov/air/urbanair/so2/        ( U.S. EPA  -  Six Common Air Pollutants )        
http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts116.html        ToxFAQs for Sulfur dioxide        
http://www.npi.gov.au/database/substance-info/profiles/77.html        
http://www.scorecard.org/chemical-profiles/summary.tcl?edf_substance_id=7446-09-5

โดย:  นักเคมี  [28 ก.พ. 2552 06:16]
 
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น