สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
บอกข่าวเล่าความ

วช. เตือนโลกร้อนถึงขั้นหายนะ

ผู้เขียน: หนังสือพิมพ์แนวหน้า
วันที่: 6 พ.ค. 2553

            นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้การสนับสนุนทุนวิจัยประจำปี 2552 แก่ รศ.ดร. กัณฑรีย์ บุญประกอบ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะ ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรวบรวมข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของประเทศไทย สรุปผลสังเคราะห์ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (IPCC) โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทวีปเอเชียและประเทศไทย วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนของประเทศไทยตามกรอบของ IPCC รวมทั้งเตรียมข้อมูลความพร้อมให้กับรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน 

            ผลการวิจัยพบว่า รายงานฉบับล่าสุด ปี ค.ศ. 2007 ของ IPCC ระบุว่า โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.72 องศาเซลเซียสระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น 0.32 มิลลิเมตร ในหนึ่งทศวรรษและก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มสูงประมาณ 500 - 700 ส่วนในล้านส่วน ส่งผลต่ออุณหภูมิโลกเพิ่มเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตร้อยละ 20 - 30 จะเกิดการสูญพันธุ์ ไม่สามารถกลับคืนมาได้มีผลต่อระบบนิเวศที่ปรับตัวไม่ทัน เกิดความหายนะและภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ เกิดผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชากรนับสิบล้านคน เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร ทุพโภชนาการ อัตราการเจ็บป่วย ตายเพิ่มขึ้น เกิดภาวะท้องร่วงอย่างหนักเพิ่มสูงขึ้น มีความถี่ในการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและทางเดินหายใจ ขอบเขตของการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อบางประเภทเปลี่ยนแปลงไป  

            ดังนั้น การวิจัยที่นำไปสู่นโยบายการรับมือกับโลกร้อนประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ การสร้างเหตุการณ์จำลองภูมิอากาศในอนาคตแบบต่างๆ ที่เน้นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศึกษาวิจัยด้านผลกระทบการปรับตัวและความอ่อนแอต่อภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ การเกษตร ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรมต่างๆ และของเสียจากแหล่งต่างๆ ของเสียจากแหล่งต่างๆ และข้อสุดท้ายคือต้องการมีการประเมินการปลดปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 

ที่มาของข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

  สารเคมีที่เกี่ยวข้อง:
Carbon dioxide
  เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง:
บอกข่าวเล่าความ - ภาวะโลกร้อน : จะรุนแรงกว่าที่คาดคิดไว้
บอกข่าวเล่าความ - นักวิทย์ระบุ โลกจะร้อนขึ้นกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว
บอกข่าวเล่าความ - จุลินทรีย์ ตัวช่วยต้นไม้สู้โลกร้อน
บอกข่าวเล่าความ - ประเทศไทยกับการรับมือเรื่องโลกร้อน
บอกข่าวเล่าความ - แก้โลกร้อน ด้วยวิถีเกษตรไทย
 
  ข้อคิดเห็น
   

ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น