สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
UN Class - UN Number - UN Guide
ตาราง:  
อ้างอิงข้อมูลจาก: 2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK: A GUIDEBOOK FOR FIRST RESPONDERS DURING THE INITIAL PHASE OF A TRANSPORTATION INCIDENT INVOLVING HAZARDOUS MATERIALS /DANGEROUS GOODS
Guide No. คำอธิบาย (อังกฤษ) คำอธิบาย (ไทย)
111 MIXED LOAD / UNIDENTIFIED CARGO บรรทุกรวมกัน / สินค้าไม่ระบุประเภท
112 EXPLOSIVES* - DIVISION 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 OR 1.6; CLASS A OR B วัตถุระเบิด* - กลุ่มย่อย 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 หรือ 1.6 ประเภท A หรือ B
113 FLAMMABLE SOLIDS - TOXIC (Wet/Desensitized Explosive) ของแข็งไวไฟ - เป็นพิษ (เปียก/ไม่ระเบิดง่าย)
114 EXPLOSIVES* - DIVISION 1.4; CLASS C วัตถุระเบิด* - กลุ่มย่อย 1.4 ประเภท C
115 GASES - FLAMMABLE (Including Refrigerated Liquids) ก๊าซ - ไวไฟ (รวมทั้ง Refrigerated Liquids)
116 GASES - FLAMMABLE (Unstable) ก๊าซ - ไวไฟ (ไม่เสถียร)
117 GASES - TOXIC - FLAMMABLE (Extreme Hazard) ก๊าซ - เป็นพิษ - ไวไฟ (อันตรายมาก)
118 GASES - FLAMMABLE - CORROSIVE ก๊าซ - ไวไฟ - กัดกร่อน
119 GASES - TOXIC - FLAMMABLE ก๊าซ - เป็นพิษ - ไวไฟ
120 GASES - INERT (Including Refrigerated Liquids) ก๊าซ - เฉื่อย (รวมทั้ง Refrigerated Liquids)
121 GASES - INERT ก๊าซ - เฉื่อย
122 GASES - OXIDIZING (Including Refrigerated Liquids) ก๊าซ - อ๊อกซิไดซ์ (รวมทั้ง Refrigerated Liquids)
123 GASES - TOXIC and/or CORROSIVE ก๊าซ - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน
124 GASES - TOXIC and/or CORROSIVE - OXIDIZING ก๊าซ - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน - อ๊อกซิไดซ์
125 GASES - CORROSIVE ก๊าซ - กัดกร่อน
126 GASES - COMPRESSED or LIQUEFIED (Including Refrigerant Gases) ก๊าซ - ก๊าซอัด หรือก๊าซเหลว (รวมทั้ง Refrigerated Liquids)
127 FLAMMABLE LIQUIDS (Polar / Water-Miscible) ของเหลวไวไฟ (มีขั้ว / รวมกับน้ำ)
128 FLAMMABLE LIQUIDS (Non-Polar / Water-Immiscible) ของเหลวไวไฟ (ไม่มีขั้ว / ไม่รวมกับน้ำ)
129 FLAMMABLE LIQUIDS (Polar / Water-Miscible / Noxious) ของเหลวไวไฟ (มีขั้ว / ไม่รวมกับน้ำ/กลิ่นเหม็น)
130 FLAMMABLE LIQUIDS (Non-Polar / Water-Immiscible / Noxious) ของเหลวไวไฟ (ไม่มีขั้ว / ไม่รวมกับน้ำ/กลิ่นเหม็น)
131 FLAMMABLE LIQUIDS - TOXIC ของเหลวไวไฟ - เป็นพิษ
132 FLAMMABLE LIQUIDS - CORROSIVE ของเหลวไวไฟ - กัดกร่อน
133 FLAMMABLE SOLIDS ของแข็งไวไฟ
134 FLAMMABLE SOLIDS - TOXIC and/or CORROSIVE ของแข็งไวไฟ - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน
135 SUBSTANCES - SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE สาร - ติดไฟได้เอง
136 SUBSTANCES - SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE - TOXIC and/or CORROSIVE (Air-Reactive) สาร - ติดไฟได้เอง - เป็นพิษ และ/หรือ กัดกร่อน (มีปฏิกิริยากับอากาศ)
137 SUBSTANCES - WATER-REACTIVE - CORROSIVE สาร - ทำปฏิกิริยากับน้ำ - กัดกร่อน
138 SUBSTANCES - WATER-REACTIVE (Emitting Flammable Gases) สาร - ทำปฏิกิริยากับน้ำ (ปล่อยก๊าซไวไฟออกมา)
139 SUBSTANCES - WATER-REACTIVE (Emitting Flammable and Toxic Gases) สาร - ทำปฏิกิริยากับน้ำ (ปล่อยก๊าซไวไฟและก๊าซพิษ)
140 OXIDIZERS สารอ๊อกซิไดซ์
141 OXIDIZERS - TOXIC สารอ๊อกซิไดซ์ - เป็นพิษ
142 OXIDIZERS - TOXIC (Liquid) สารอ๊อกซิไดซ์ - เป็นพิษ (ของเหลว)
143 OXIDIZERS (Unstable) สารอ๊อกซิไดซ์  (ไม่เสถียร)
144 OXIDIZERS (Water-Reactive) สารอ๊อกซิไดซ์  (มีปฏิกิริยากับน้ำ)
145 ORGANIC PEROXIDES (Heat and Contamination Sensitive) สารอินทรีย์เปอร์อ๊อกไซด์ (ไวต่อความร้อนและการปนเปื้อน)
146 ORGANIC PEROXIDES (Heat, Contamination and Friction Sensitive) สารอินทรีย์เปอร์อ๊อกไซด์ (ไวต่อความร้อน การปนเปื้อนและการเสียดสีง่าย )
147 LITHIUM ION BATTERIES แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไออน
148 ORGANIC PEROXIDES (Heat and Contamination Sensitive / Temperature Controlled) สารอินทรีย์เปอร์อ๊อกไซด์ (ไวต่อความร้อน และการปนเปื้อน / ถูกควบคุมอุณหภูมิ )
149 SUBSTANCES (Self-Reactive) สาร (ทำปฏิกิริยาได้เอง)
150 SUBSTANCES (Self-Reactive / Temperature Controlled) สาร (ทำปฏิกิริยาได้เอง / ควบคุมอุณหภูมิ)
151 SUBSTANCES - TOXIC (Non-combustible) สาร - เป็นพิษ (ไม่ติดไฟ)
152 SUBSTANCES - TOXIC (Combustible) สาร - เป็นพิษ (ติดไฟ)
153 SUBSTANCES - TOXIC and/or CORROSIVE (Combustible) สาร - เป็นพิษ และ/หรือ กัดกร่อน (ติดไฟ)
154 SUBSTANCES - TOXIC and/or CORROSIVE (Non-Combustible) สาร - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน (ไม่ติดไฟ)
155 SUBSTANCES - TOXIC and/or CORROSIVE (Flammable / Water-Sensitive) สาร - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน (ไวไฟ / มีปฏิกิริยากับน้ำ)
156 SUBSTANCES - TOXIC and/or CORROSIVE (Combustible / Water-Sensitive) สาร - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน (ติดไฟ / มีปฏิกิริยากับน้ำ)
157 SUBSTANCES - TOXIC and/or CORROSIVE (Non-Combustible / Water-Sensitive) สาร - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน (ไม่ติดไฟ / มีปฏิกิริยากับน้ำ)
158 INFECTIOUS SUBSTANCES สารติดเชื้อ
159 SUBSTANCES (Irritating) สาร (ระคายเคือง)
160 HALOGENATED SOLVENTS สารละลายฮาโลเจน
161 RADIOACTIVE MATERIALS (Low Level Radiation) สารกัมมันตรังสี (รังสีระดับต่ำ)
162 RADIOACTIVE MATERIALS (Low to Moderate Level Radiation) สารกัมมันตรังสี (รังสีระดับต่ำถึงระดับกลาง)
163 RADIOACTIVE MATERIALS (Low to High Level Radiation) สารกัมมันตรังสี (รังสีระดับต่ำถึงระดับสูง)
164 RADIOACTIVE MATERIALS (Special Form / Low to High Level External Radiation) สารกัมมันตรังสี (รูปแบบพิเศษ/รังสีภายนอกระดับต่ำถึงระดับสูง)
165 RADIOACTIVE MATERIALS (Fissile / Low to High Level Radiation) สารกัมมันตรังสี (แยกตัวได้/รังสีระดับสูงถึงระดับต่ำ)
166 RADIOACTIVE MATERIALS - CORROSIVE (Uranium Hexafluoride / Water-Sensitive) สารกัมมันตรังสี -กัดกร่อน (Uranium Hexafluoride/ไวต่อปฏิกิริยากับน้ำ)
167 FLUORINE (Refrigerated Liquid) ฟลูออรีน(Refrigerated Liquid)
168 CARBON MONOXIDE (Refrigerated Liquid) คาร์บอนมอนอกไซด์(Refrigerated Liquid)
169 ALUMINUM (Molten) อลูมิเนียม (หลอมเหลว)
170 METALS (Powders, Dusts, Shavings, Borings, Turnings, or Cuttings, etc.) โลหะ (ผง ฝุ่น ชี้เลื่อย ฯลฯ)
171 SUBSTANCES (Low to Moderate Hazard) สาร (อันตรายน้อยถึงกลาง)
172 GALLIUM and MERCURY แกลเลียมและปรอท