สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ข้อมูลสารเคมี

Nitric acid

CAS Number:  7697-37-2

EC Number: 231-714-2

2808.00.00 101 NITRIC ACID NOT EXCEEDING 15% w/w
2808.00.00 102 NITRIC ACID MORE THAN 15% w/w
2808.00.00 301 NITRIC ACID FUMING
เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
UN Number: 2031 (NITRIC ACID, other than red fuming, with more than 70% nitric acid)
UN Class:  8  (สารกัดกร่อน)
UN Sub-Class:  5.1  (สารออกซิไดซ์)
UN Guide:  157  (สาร - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน (ไม่ติดไฟ / มีปฏิกิริยากับน้ำ))
UN Number: 2031 (NITRIC ACID, other than red fuming, with at least 65%, but not more than 70% nitric acid)
UN Class:  8  (สารกัดกร่อน)
UN Sub-Class:  5.1  (สารออกซิไดซ์)
UN Guide:  157  (สาร - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน (ไม่ติดไฟ / มีปฏิกิริยากับน้ำ))
UN Number: 2031 (NITRIC ACID, other than red fuming, with less than 65% nitric acid)
UN Class:  8  (สารกัดกร่อน)
UN Sub-Class:  -
UN Guide:  157  (สาร - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน (ไม่ติดไฟ / มีปฏิกิริยากับน้ำ))
UN Number: 2032 (NITRIC ACID, RED FUMING)
UN Class:  8  (สารกัดกร่อน)
UN Sub-Class:  5.1,6.1
UN Guide:  157  (สาร - เป็นพิษ และ/หรือกัดกร่อน (ไม่ติดไฟ / มีปฏิกิริยากับน้ำ))
คำแนะนำความปลอดภัย (SG)
International Chemical Safety Cards (ICSC)
ประเภทสารเคมีเพื่อการเก็บรักษาที่เข้าข่าย
Storage Class 5.1B: สารออกซิไดซ์
Storage Class 8A: สารติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน
Storage Class 8B: สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน
ข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคที่เกิดจากการทำงานและสารเคมี
โรคที่เกี่ยวข้อง:  -
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง:  การทำความสะอาดโลหะด้วยกรดและด่าง ,  การผลิตสารกึ่งตัวนำ
ค่าเฝ้าระวังSkin Designation (ACGIH) : No ,  TIH : Yes ,  ...
ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นสารเคมี
Nitric acid
CAS No.: 7697-37-2
สหรัฐอเมริกา
US OSHA: 8-hour TWA: 2 ppm    8-hour TWA: 5 mg/m3
California OSHA: 8-hour TWA: 2 ppm
STEL: 4 ppm
NIOSH: 10-hour TWA: 2 ppm
STEL: 4 ppm
ACGIH: 8-hour TWA: 2 ppm
STEL: 4 ppm
ญี่ปุ่น
JSOH OEL: 8-hour TWA: 2 ppm    8-hour TWA: 5.2 mg/m3
ออสเตรเลีย
AUS Exposure Std.: 8-hour TWA: 2 ppm
STEL: 4 ppm    8-hour TWA: 5.2 mg/m3
STEL: 10 mg/m3
ไทย
Thai PEL: 8-hour TWA: 2 ppm
ข้อมูลนี้จัดทำและเผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาดังนี้
สหรัฐอเมริกา : US OSHA ณ ปี 2017, California OSHA ณ 4/4/2018, NIOSH ณ 7/7/2016, ACGIH ณ ปี 2018
ญี่ปุ่น: ณ 2018-2019, ออสเตรเลีย: ณ 16/12/2019, ไทย: ณ สิงหาคม 2560
ค่าบ่งชี้ทางชีวภาพ (BEI)
ข้อมูลความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (อ้างอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)
   nitric acid ...% [C > 70 %]
คำสัญญาณ
(Signal Word)
อันตราย (Danger)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสความเป็นอันตราย
(Hazard Code)
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Statement)
H272
สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น (May intensity fire; oxidiser)
H330
เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป (Fatal if inhaled)
H314
ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage)
EUH071
มีฤทธิ์กัดกร่อนทางเดินหายใจ (Corrosive to the respiratory tract)
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Ox. Liq. 2 ของเหลวออกซิไดซ์ ประเภทย่อย 2
(Oxidising liquid Category 2)
H272 สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น
(May intensity fire; oxidiser)
ความเป็นอันตรายตามขีดจำกัดความเข้มข้น
Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %
Ox. Liq. 3; H272: 70 % ≤ C < 99 %
ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ  (Health Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Acute Tox. 1 ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 1
(Acute toxicity Category 1)
H330 เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป
(Fatal if inhaled)
Skin Corr. 1A การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 1A
(Skin corrosion/irritation Categories 1A)
H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
(Cause severe skin burns and eye damage)
ข้อความแสดงความเป็นอันตรายที่ใช้เฉพาะใน EU
EUH071 - มีฤทธิ์กัดกร่อนทางเดินหายใจ (Corrosive to the respiratory tract)
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
   nitric acid …% [C ≤ 70 %]
คำสัญญาณ
(Signal Word)
อันตราย (Danger)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสความเป็นอันตราย
(Hazard Code)
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Statement)
H272
สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น (May intensity fire; oxidiser)
H331
เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป (Toxic if inhaled)
H314
ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage)
EUH071
มีฤทธิ์กัดกร่อนทางเดินหายใจ (Corrosive to the respiratory tract)
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Ox. Liq. 3 ของเหลวออกซิไดซ์ ประเภทย่อย 3
(Oxidising liquid Category 3)
H272 สารออกซิไดซ์ อาจเร่งการลุกไหม้ให้รุนแรงขึ้น
(May intensity fire; oxidiser)
ความเป็นอันตรายตามขีดจำกัดความเข้มข้น
Ox. Liq. 3; H272: C ≥ 65 %
ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ  (Health Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
Acute Tox. 3 ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 3
(Acute toxicity Category 3)
H331 เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป
(Toxic if inhaled)
Skin Corr. 1A การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 1A
(Skin corrosion/irritation Categories 1A)
H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
(Cause severe skin burns and eye damage)
ความเป็นอันตรายตามขีดจำกัดความเข้มข้น, ค่า ATE (Acute toxicity point estimate)
Inhalation: ATE = 2.65 mg/L (Vapours)
Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %
Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %
ข้อความแสดงความเป็นอันตรายที่ใช้เฉพาะใน EU
EUH071 - มีฤทธิ์กัดกร่อนทางเดินหายใจ (Corrosive to the respiratory tract)
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
อ้างอิงจาก Annex VI of Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulation) อัพเดทถึง The 15th Adaptation to Technical Progress (ATP)
เพื่อใช้ประโยชน์โดยทั่วไป ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อผลของการนำไปใช้ทางกฎหมายใดๆ
กฎหมายไทย
กฎหมาย บัญชี / กลุ่ม ชนิด / ประเภท ชื่อสารตามประกาศ เงื่อนไข / รายละเอียด
 วัตถุอันตราย 5.1 2 กรดไนตริก (nitric acid) ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก (> 15% w/w)
 ยุทธภัณฑ์        
 สารอันตราย (แรงงาน) - - Nitric acid (กรดไนตริค) -
 ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) - - nitric acid (กรดไนตริค) ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 2 ppm
 ยาเสพติด        
 วัตถุออกฤทธิ์        
กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อกำหนด ระดับสากล
Montreal
PICs
POPs
Basel
 • Montreal Protocol - สารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ตามข้อตกลงในพีธีสารมอนทรีออล
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • PICs Convention หรือ Rotterdam Convention - สารเคมีและสูตรผสมอันตรายต้องห้ามหรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด ตามข้อตกลงในอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ว่าด้วยการยินยอมเมื่อได้รับแจ้งล่วงหน้า
  [เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • POPs : Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant - สารมลพิษตกค้างยาวนาน ตามข้อตกลงในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
 • Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal - ของเสียอันตราย ตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
  [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
Annex VI
CMR
Carcinogen (C)
Mutagen (M)
Toxic to Reproduction (R)
 • Annex VI - รายการสารเคมีอันตรายที่กำหนดโดยกฎหมายสหภาพยุโรว่าด้วยการจำแนกประเภท ติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ( European Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, CLP Regulation)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
 • CMR - สารที่ระบุใน Annex VI ของกฎหมาย CLP ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ก่อการกลายพันธุ์ (Mutagen) และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic to Reproduction)
  [รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
Candidate list
Annex XIV
Annex XVII
 • Candidate list - สารเคมีอันตราย ที่กำหนดให้มีในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก หรือต้องจดแจ้งหากมีในผลิตภัณฑ์เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก ตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป และเป็นสารเคมีอันตรายที่เข้าข่ายไม่อนุญาตให้ใช้หรือวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปในอนาคต
  [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XIV - สารเคมีอันตรายที่ไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายหรือใช้ในสภาพยุโรปก่อนได้รับอนุญาต รายการสารเคมีทั้งหมดระบุอยู่ ใน Annex XIV ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
 • Annex XVII - สารเคมีอันตรายที่จำกัดให้ใช้และวางจำหน่ายตามเงื่อนไขกำหนดใน Annex XVII ของกฎหมาย REACH
  [รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมี]
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว